PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:                                        29-52-H Mlynář, mlynářské práce

Kód a název :                                           29-52-H/001 Mlynář

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška, výuční list

  

Výsledky vzdělávání: 

Absolvent získá po úspěšném ukončení studia v uvedeném učebním oboru znalosti a schopnosti potřebné k vykonávání středně složité a středně náročné práce v zemědělsko – potravinářské oblasti především ve vazbě na mlynářské odvětví a povolání.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru 

Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa je charakterizována vědomostmi, dovednostmi a postoji přiměřenými rozumovým schopnostem a životním zkušenostem žáka.

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby absolvent:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním a i nadsosobním hodnotám,

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat, předávat a interpretovat jak v obecné, tak i odborné oblasti,

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; porozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v  běžných řečových situacích, osvojil si odbornou terminologii potřebnou k výkonu svého povolání,

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou; byl tolerantní ke vkusu druhých,

-        byl seznámen s historickým a kulturním vývojem v českých zemích i ve světě, dovedl se orientovat v současném politickém dění,

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-        chápal základní principy humanity a fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou a dovedl se orientovat v mezilidských vztazích,

-        rozuměl základním matematickým pojmům, jejich vzájemným vztahům a závislostem, prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, rozvíjel logické myšlení při řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích,

-        rozuměl základním principům přírodních jevů a zákonů a snažil se uplatnit získané poznatky v zájmu společnosti,

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, zasazoval se o zlepšování životního prostředí a o jeho trvale udržitelný rozvoj,

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy, získávat informace pomocí nových informačních technologií a pracovat s nimi,

-        orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-        byl poučen o škodlivém vlivu návykových látek a o jejich negativním vlivu na lidský organismus v důsledku neodpovědného a nezdravého způsobu života,

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí přenos získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolvent po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky:

-        ovládá odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na cereálie,

-        zná chemické složení a vlastnosti surovin používaných zejména v mlynářské technologii, způsob jejich správného uchovávání za účelem zachování jejich kvality a biologické hodnoty a umí je využívat v praxi,

-        umí přijímat a třídit obilí na základě jakostních znaků a hmotnostní kontroly,

-        umí obsluhovat všechny stroje a zařízení používané v mlynářské výrobě, tzn. stroje čistírenské, mlecí, vysévací, čistící, dopravní a aspirační, včetně linky pro příjem, předčištění, čištění a skladování obilí,

-        dokáže vytvořit optimální směs obilí na zámel a umí připravit obilí pro mletí,

-        umí hodnotit kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků podle příslušných norem,

-        je schopen provádět smyslové a hmotnostní hodnocení a využívá znalosti při provádění jednoduchých analytických rozborů vybraných vzorků,

-        umí aplikovat teoretické znalosti technologických procesů probíhajících při mletí obilí na mouku, při výrobě dalších mlýnských výrobků a krmných směsí v praxi,

-        ovládá technologický postup výroby mlýnských produktů a jeho kontrolu v rámci přesného dodržování technologických parametrů a je schopen reagovat na případné nesrovnalosti,

-        umí seřizovat všechny stroje a zařízení v mlynářském provozu, provádět jejich běžnou údržbu a čištění,

-        ovládá všechny potřebné způsoby přípravy související s expedicí výrobků - vážení, pytlování, balení, apod. včetně vedení předepsané evidence,

-        zná, dodržuje a realizuje v praxi zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště a předpisy požární ochrany,

-        využívá efektivně a hospodárně všechny materiální a energetické zdroje,

-        dodržuje při práci zásady správného hospodaření a nakládání s odpady,

-        po zapracování je schopen řídit provoz strojního zařízení v obilných silech, mlýnských čistírnách a mlýnech včetně dopravních a aspiračních zařízení a váhového hospodářství, řídit a kontrolovat proces mletí pomocí výpočetní techniky.

  

Možnosti uplatnění absolventů:

Absolvent učebního oboru mlynář nachází uplatnění v zemědělsko-potravinářském sektoru, zejména v mlýnských provozech při přejímání obilí a jeho úpravě, při řízení chodu mlýnů a mlýnských souprav v souvislosti se zpracováním speciálních mlýnských výrobků, ale i v příbuzných oborech pekařských a cukrářských.

Další uplatnění může najít na odpovídající úrovni po zapracování i v technických a ekonomických útvarech, ale i v podnikových laboratořích chemických, případně mikrobiologických, v kterých se zjišťují kvalitativní a technologické parametry surovin pro mlýnské zpracování a pro zpracování cereálních výrobků.

Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, které navazují na předcházející přípravu nebo mohou studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.