MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 2.7.2002, čj. 22604/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

  

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 29-52-H Mlynář, mlynářské práce

Studijní obor: 29-52-H/001 Mlynář

 

Denní studium (obecný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet hodin za studium celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

3-4

Fyzika

2

Chemie

3-4

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

5-6

Práce s počítačem

2-3

Suroviny

3-4

Strojnictví

2

Stroje a zařízení

2-3,5

Mlynářská technologie

5-7,5

Ekonomika

2-3

Odborný výcvik

47-50

b) výběrové a volitelné předměty

2-3

Počet hodin celkem

99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      Učební plán (rámcový) je zpracován bez rozvržení do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si buď dopracuje tento učební plán, přičemž musí dodržet zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.      Učební plán rozpracovaný do ročníků a učební osnovy předmětů základních, výběrových, volitelných, případně nepovinných dopracovaných ve škole ve standardním provedení, schválených ředitelem školy a opatřených razítkem školy, jsou nedílnou součástí povinné dokumentace školy.

3.      Při dopracování učebního plánu (rámcového) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, mlynářská technologie a odborný výcvik do všech ročníků. Přitom musí být v dopracovaném učebním plánu zachován stanovený podíl všeobecného vzdělání, tj. minimálně 30% za celé období přípravy.

4.      Při dopracování učebního plánu nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu a nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretické a týden praktické výuky.

5.      Při dopracování učebního plánu a učebních osnov je třeba dbát na koordinaci učiva v rámci mezipředmětových vztahů, např. vazba mezi předměty suroviny, mlynářská technologie, stroje a zařízení a odborný výcvik.

6.      Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru, zahrnují předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) včetně stanovení obsahu a rozsahu, které umožňuje směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, je v kompetenci vedení školy. Hodiny stanovené na výběrové a volitelné předměty lze využít k zařazení dalšího předmětu, např. rodinné výchovy, psychologie, techniky administrativy, aj. nebo k posílení hodinové dotace odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhoduje vedení školy.

7.      Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště, vydaných v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – č.j. 25 625/99-22 z 19.7.1999, cizí jazyk – č.j. 27 668/99-22 z 3.9.1999, občanská nauka – čj. 18 396/2002-23 z 29.4.2002, matematika – č.j. 23 093/99-22 z 14.6.1999, chemie – č.j. 27 657/86-221 z 31.10.1986, fyzika – č.j. 27 657/657/86-221 z 31.10.1986, základy ekologie – č.j. 17 445/90-21 z 29.5.1990 nebo č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998, tělesná výchova – č.j. 17 668/91-20 z 24.5.1991 nebo č.j. 19 891/96-50 z 23.5.1996. V případě inovace výše uvedených osnov budou tyto osnovy automaticky nahrazeny novými.

8.      Vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy -
č.j. 13 567/2001-23 z 8.3.2001, vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy - č.j. 22 065/99-23 z 1.6.1999. V případě inovace uvedených osnov budou tyto osnovy automaticky nahrazeny novými.

9.      Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. V rámci této úpravy nelze vypustit žádný základní vyučovací předmět a nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. Ve schválených  učebních osnovách může škola provádět úpravy vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace.

10.  V případě, že nelze zajistit výuku tělesné výchovy v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy v týdnu teoretické výuky pod
2 hodiny. Doporučuje se zařadit dle možností i další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin.

11.  Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tématických celků umožňuje škole při jejich dopracování vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a na požadavky v regionu.

12.  Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je plně v kompetenci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s platnými předpisy.

13.  Volba a zařazení nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy, které jsou vydány v samostatném souboru, nebo vlastní osnovy schválené ředitelem školy.

14.  Žák může během školního roku navštěvovat nejvýše dva nepovinné předměty, resp. tři, je-li jedním z nich předmět sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

15.  Učivo ve všech třech ročnících je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije dle dále uvedené tabulky.

16. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

 

 

Denní studium (konkretizovaný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet vyučovacích hodin za týden v jednotlivých ročních

Počet hodin za studium celkem

       1.

      2.

       3.

A.     Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

     Český jazyk a literatura

      2

      2

       2

            6

     Cizí jazyk                 

      2

      2

       2

            6

     Občanská nauka

      1

      1

       1

            3

     Matematika

      1

      1

       1

            3

     Fyzika

      2

      -

       -

            2

     Chemie

      1

      1

       1

            3

     Základy ekologie

      1

      -

       -

            1

     Tělesná výchova

      2

      2

       2

            6

     Práce s počítačem

      -

      1

       1

            2

     Ekonomika

      -

      1

       1

            2

     Strojnictví

      2

      -

       -

            2

     Suroviny

      1

      1

       1

            3

     Stroje a zařízení

      2

    0,5

       1

           3,5

     Mlynářská technologie

      2

      2

      2,5

           6,5

     Odborný výcvik

     12

   17,5    

    17,5

           47

b) výběrové a volitelné předměty

     1-2

       1

        0

           2-3

    Počet hodin celkem

  32-33

     33

      33

        98-99

B.     Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu (rámcovému). Pro další práci s doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k rámcově zpracovanému učebnímu plánu.  

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin

za studium celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

     Český jazyk a literatura

          40                  (20,10,10)

     Cizí jazyk

          30                  (10,10,10)

     Občanská nauka

          20                  (10,10,  - )

     Matematika

          30                  (10,10,10)

     Fyzika

          20                  (10,10, - )

     Chemie

          20                  (10,10, - )

     Práce s počítačem

          20                  (10, - , 10)

     Suroviny

          30                  (10,10,10)

     Strojnictví

          20                  (20, - , - )

     Stroje a zařízení

          30                  (10,10,10)

     Mlynářská technologie

          80                  (20,30,30)

     Ekonomika

          20                   ( -, 10,10)

     Odborný výcvik

          90                   (20,30,40)

b) výběrové a volitelné předměty

          30                   ( - ,10,20)

Počet hodin  celkem

          480               (160,160,160)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle platných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin mohou být upraveny nejvýše o 10% s tím, že úprava bude provedena rovnoměrně u všech předmětů v každém pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne o průběhu konzultací buď podle pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu.

3.      Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují zpravidla do větších vyučovacích celků (dní).

4.      Učivo předmětu základy ekologie se učí aplikovaně zejména v předmětech chemie, fyzika a v odborných předmětech.

5.      V dálkovém studiu na konci každého pololetí žák skládá zkoušky ze všech předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo. V jednom dni může žák konat nejvýše 3 zkoušky.

6.      Počet konzultačních hodin v každém ročníku nesmí být nižší než 160 a musí být rovnoměrně rozložen v průběhu celého školního roku.

7.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.