CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 3 roky

Učební obor je určen pro : hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 8. nebo 9. ročníku základní školy

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Stručný popis oboru

Zaměření  pro výrobu: prvovýroba mléka, příjem mléka a jeho základní mlékárenské ošetření, výroba konzumních mlék a smetan, výroba mléčných kysaných výrobků, výroba speciálních mlékárenských výrobků, výroba másla, výroba tvarohů a sýrů, výroba zahuštěných a sušených mléčných výrobků.


Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro zařazení do učebního oboru mlékař - mlékařka z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, omezující funkce nosného a pohybového systému, omezující možnost delšího stání jako postižení páteře, postižení dolních končetin, stavy po congenitální luxaci s přetrvávajícími potížemi, stav po operaci dolních končetin, pedes plani II. stupně, varixy a postižení horních končetin, zejména onemocnění omezující funkce velkých kloubů.

Při výběru do oboru dále vadí chronické a alergické onemocnění kůže, zejména rukou, chronické a alergické onemocnění dýchacích cest.

Nepřípustné jsou i nemoce srdce, především zánětlivé choroby, onemocnění srdce hemodynamicky významné, nemoci ledvin a močových cest, chronické a recidivující záněty močových cest, nephropatie, funkční poruchy jater, nemoci ušní chronické a redicivující otitidy, sinusitidy a nemoci zhoršující se prochlazením, revmatismus i v anamnéze.

Uchazeč nesmí trpět záchvatovými stavy dekompenzovanými i subkompenzovanými, kolapsovými stavy jakéhokoliv původu, nemocemi nervovými, zejména onemocněními provázenými poruchami pohybových funkcí a koordinací, poruchami psychiky a nepřípustný je alkoholismus a narkománie i v anamnéze.

Požaduje se neporušený barvocit a zraková ostrost alespoň jednoho oka 6/6 a J. č. 1 s možnou korekcí brýlemi, beze změn na očním pozadí disponujících k odchlípení sítnice.

Obor je vhodný i pro mladistvé se změněnou pracovní schopností (monokulus).

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební (studijní) obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci s hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisem,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučováni žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Absolventi mohou studovat i v jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Další vzdělávání je možné následným studiem vedoucím k dosažení vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání.