PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent se správně ústně a písemně vyjadřuje v mateřském jazyce. Má přehled o české literatuře i o významných dílech světové literatury.

Absolvent se umí vyjadřovat v cizím jazyce v běžných komunikativních situacích. Ovládá základy matematiky a má správné představy o přírodních jevech a dějích včetně jejich aplikací na potřeby praxe. Má základní poznatky o současném rozvoji vědy a techniky a o základech automatizace a výpočetní techniky.

Absolvent se orientuje v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení. Dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. Nezbytnou podmínkou dalšího všeobecného i odborného vzdělávání je schopnost absolventa učit se a chápat vzdělávání jako celoživotní proces.

Absolvent zaměření  pro výrobu provádí fyzikálně chemické a mikrobiologické rozbory surovin, pomocných látek, polotovarů a finálních výrobků, zpracovává mléko, pomocné látky a přísady ošetřováním, pasterizací, odstřeďováním, mletím, tvarováním, zakvašováním, sýřením, sušením, zahušťováním, tavením, uzením, mrazením, termizací apod. na mléčné polotovary a výrobky. Sestavuje dávky upravených surovin podle receptur. Příprava tohoto zaměření vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent učebního oboru po příslušné praxi byl schopen kontrolovat dodržování technologických postupů i při náročných mlékárenských výrobnách, obsluhovat technologická zařízení speciálních mlékárenských výrob, vést výrobní skupiny pracovníků.