PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent se správně ústně a písemně vyjadřuje v mateřském jazyce. Má přehled o české literatuře i o významných dílech světové literatury.

Absolvent se umí vyjadřovat v cizím jazyce v běžných komunikativních situacích. Ovládá základy matematiky a má správné představy o přírodních jevech a dějích včetně jejich aplikací na potřeby praxe. Má základní poznatky o současném rozvoji vědy a techniky a o základech automatizace a výpočetní techniky.

Absolvent se orientuje v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení. Dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. Nezbytnou podmínkou dalšího všeobecného i odborného vzdělávání je schopnost absolventa učit se a chápat vzdělávání jako celoživotní proces.

Absolvent zaměření 02 - pro prodej má znalosti a dovednosti zahrnující celou šíři mlékárenské výroby, tedy technologie mlékařství, máslařství, sýrařství a sušárenství. Absolvent má základní mikrobiologické znalosti, chápe význam mikroorganismů v mlékárenství a umí provádět základní mikrobiologické rozbory. Absolvent má základní ekonomické znalosti zaměřené především na obchodní provoz. Umí provádět administrativní činnosti spojené s prodejem, zvládá základy psaní na stroji a umí vést účetnictví prodejny. Absolvent má základní vědomosti o vlastnostech zboží jednotlivých sortimentních skupin, především však mléčných výrobků. Má též znalosti z psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie trhu. Součástí komplexních odborných vědomostí a dovedností potřebných pro výkon pracovních činností spojených s prodejem mlékárenských výrobků je též znalost základů aranžování a propagace.

Příprava tohoto zaměření vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent učebního oboru mlékař - mlékařka zaměření pro prodej se uplatnil při prodeji mlékárenských výrobků s případným doplňkovým prodejem ostatního potravinářského zboží.