MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 4. února 1993, č.j. 1 076/92-74/741/49 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem.


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

29-55-H/003 (29-67-2/02) Mlékař - prodejDenní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Zaměření pro prodej
A. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura 2 2 2
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 4 2 1
Chemie 3 2 -
Základy ekologie 1 - -
Tělesná výchova 2 2 2
B. Odborné předměty
Strojnictví 2 - -
Mikrobiologie 2 - -
Výpočetní technika 2 - -
Ekonomika a organizace - 2 2
Mlékárenství 4 3 3
Administrativa prodejny 1 1 2
Zbožíznalství 1 1 1,5
Psychologie prodeje - - 1
Odborný výcvik 6 17,5 17,5
Celkem hodin 33 36 36


Poznámky :

1. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. - 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů.

2. V předmětu cizí jazyk pokračují žáci zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učili na základní škole.

3. Počet hodin a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Ředitel rovněž schvaluje učební dokumenty vypracované předmětovou komisí.

4. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

5. Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů, včetně odborného výcviku, jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických celků si může vyučující upravit v tematickém plánu při dodržení obsahu, v rozsahu do 30% u každého tematického celku. Tematický plán musí schválit ředitel středního odborného učiliště.

6. Vyučující zařadí do tematického plánu nové poznatky vyplývající z rozvoje vědy a techniky, aktuální otázky přechodu k tržnímu hospodářství a přizpůsobí učivo zaměření oboru, specifickým potřebám regionu, podmínkám školy, předpokladu a zájmu žáků. Tematický plán musí schválit ředitel středního odborného učiliště.

7. Ředitel středního odborného učiliště má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v rozsahu do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin stanovených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.