PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2956H Řezník-uzenář

Učební obor:

29-56-H/001 Řezník-uzenář

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent získá po úspěšném ukončení studia v uvedeném učebním oboru znalosti a schopnosti potřebné k vykonávání středně složité a středně náročné práce v zemědělsko - potravinářském odvětví, především v masném průmyslu při zpracování masa a výrobě masných výrobků.

 

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa je charakterizována vědomostmi, dovednostmi a postoji přiměřenými rozumovým schopnostem a životním zkušenostem žáka.

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby absolvent:

-          zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-          upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i k obecným hodnotám,

-          dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat, předávat a interpretovat jak v obecné, tak i v odborné oblasti,

-          chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v českém jazyce,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; porozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích, osvojil si odbornou terminologii potřebnou k výkonu svého povolání,

-          uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou; byl tolerantní ke vkusu jiných lidí,

-          dovedl využívat svých vědomostí a dovedností o historickém vývoji k tomu, aby lépe porozuměl současnosti,

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          chápal základní principy humanity a fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-          stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou a dovedl se orientovat v mezilidských vztazích,

-          znal zásady ochrany lidí a majetku za mimořádných událostí,

-          rozuměl základním matematickým pojmům, jejich vzájemným vztahům a souvislostem, prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, rozvíjel logické myšlení při řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích,

-          porozuměl základním principům přírodních jevů a zákonů,

-          osvojil si a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, zasazoval se o zlepšování životního prostředí a o jeho trvale udržitelný rozvoj,

-          uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy,

-          samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických medií a přistupovat k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů,

-          orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

-          byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-          byl poučen o škodlivém vlivu návykových látek a o jejich negativním vlivu na lidský organismus v důsledku neodpovědného a nezdravého způsobu života,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí přenos získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolvent po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky:

-          využívá odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku v masném průmyslu,

-          zná chemické složení a vlastnosti surovin a pomocných látek používaných v masném průmyslu, způsob jejich správného uchovávání za účelem zachování jejich kvality a biologické hodnoty a umí je využívat v praxi,

-          umí posoudit kvalitu jednotlivých druhů jatečných zvířat, nakoupit, převzít a ustájit je, ošetřit zvířata před porážkou a uplatňovat antistresové zásady zacházení se zvířaty,

-          zná jatečné opracování jatečných zvířat, zpracování drůbeže, ryb, zvěřiny, umí ošetřit a skladovat jatecky upravené maso a droby,

-          ovládá konzervaci masa a vedlejších jatečných produktů, jejich ošetření, případně opracování a skladování,

-          ovládá bourání masa, úpravu a třídění masa a drobů pro výsek a výrobu, balení a expedici výsekového masa, drobů a kostí,

-          ovládá výrobu masných výrobků a konzerv, jejich skladování a expedici,

-          umí zpracovat živočišné tuky,

-          umí hodnotit kvalitu surovin, polotovarů a hotových masných výrobků podle příslušných norem,

-          je schopen provádět smyslové hodnocení vybraných vzorků,

-          umí obsluhovat a seřizovat stroje a zařízení používané v masné výrobě, provádět jejich běžnou údržbu a čištění,

-          zná, dodržuje a realizuje v praxi zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

-          zná a dodržuje zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště a předpisy požární ochrany,

-          ovládá ekonomické činnosti spojené s vedením základní účetní evidence,

-          umí připravit zboží pro prodej, nabídnout zboží, komunikovat se zákazníkem, obsluhovat zařízení prodejny,

-          využívá efektivně a hospodárně všechny surovinové a energetické zdroje,

-          dodržuje při práci zásady správného hospodaření a nakládání s odpady v masném průmyslu.

 

1.3   Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent učebního oboru řezník-uzenář nachází uplatnění v zemědělsko-potravinářském sektoru, zejména v masném průmyslu a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků.

Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na předcházející přípravu nebo může studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.