CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

2957H/002 Sladovník - pivovarník

Vstupní předpoklady žáků :

Učební obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení

Délka a forma studia

3 roky denního studia

 

Základní údaje

 Délka přípravy:                             3 roky

 Učební obor je určen pro:             hochy a dívky

 Základní podmínky pro přijetí:      úspěšné ukončení 8. nebo 9.  ročníku základní školy,  zdravotní způsobilost uchazeče

 Způsob ukončení přípravy:           závěrečná zkouška

 Poskytované vzdělání:                  střední odborné vzdělání

 

Stručný popis oboru

Učební obor připravuje pracovníky s kvalifikací pro dělnická  povolání ve výrobě sladu a piva. Žáci jsou připravováni  vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví  a pivovarnictví včetně pivovarských služeb pro zákazníky.

 

Zdravotní požadavky na uchazeče

 Pro zařazení do učebního oboru z hlediska zdravotního stavu  uchazeče vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového  systému, omezující možnost delšího stání jako postižení  páteře, postižení dolních končetin, stavy po congenitální  luxaci s přetrvávajícími potížemi, stav po operaci dolních  končetin, pedes plani II. stupně, varixy a postižení horních  končetin, zejména onemocnění omezující funkce velkých  kloubů. Při výběru do oboru dále vadí chronická a alergická  onemocnění kůže, zejména rukou, chronická a alergická  onemocnění dýchacích cest.

 Nepřípustné jsou i nemoci srdce, především zánětlivé  choroby, onemocnění srdce hemodynamicky významné, nemoci  ledvin a močových cest, chronické a recidivující záněty  močových cest, nephropatie, funkční porucha jater, nemoci  ušní, chronické a recidivující etitidy, sinusitidy a nemoci  zhoršující se prochlazením, revmatismus i v anamnéze.

 Uchazeč nesmí trpět záchvatovými stavy dekompenzovanými  i subkompenzovanými, kolapsovými stavy jakéhokoliv původu,  nemocemi nervovými, zejména onemocněními provázenými  poruchami pohybových funkcí a koordinací, poruchami  psychiky, nepřípustný je alkoholismus a narkomanie  i v anamnéze.

 Požaduje se neporušený barvocit a zraková ostrost alespoň  jednoho oka 6/6 a J. č. 1 s možnou korekcí brýlemi, beze  změn na očním pozadí disponujících k odchlípení sítnice.

 Ve spolupráci s psychologem je nutno zhodnotit schopnost  uchazečů pro systematickou práci, soustředěnost, vytrvalost,  citlivost a vyrovnanost.

 Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž  zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil lékař  V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení  posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

Požadavky na bezpečnost ochranu zdraví při práci a hygienu  práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování  je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti  a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních  předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek  a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu,  tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit  podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti  a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti  a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím  zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou  žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební  osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví  učební osnova z hlediska bezpečnosti ochrany zdraví při  práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku  žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  se rozumí:

 1. Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti  a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy  a s technologickými postupy.

 2. Používání technického vybavení, které odpovídá  bezpečnostním a protipožárním předpisů.

 3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle  platných předpisů.

 4. Vykonávání stanoveného dozoru.

"Práce pod dozorem"

 vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která  dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba  musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnou tak, aby mohla  bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních  předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

"Práce s dohledem"

osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před  zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově  neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.