PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        2957 Sladovník, pivovarník, pivovarnické práce

Kód a název :                                           2957H/002 Sladovník - pivovarník

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška

 

Profil absolventa

Absolvent je připraven se správně ústně a písemně vyjadřovat  v mateřském jazyce. Má přehled o české literatuře  i o významných dílech světové literatury. Ovládá základy  matematiky a má správné představy o přírodních jevech  a dějích. Má základní poznatky o základech automatizace  a výpočetní techniky.

Uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholismu a jiných  drogových závislostí.

Absolvent je připraven se správně orientovat v základních  vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a v zásadách  jeho ochrany před možnými negativními vlivy; své pracovní  úkoly vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale  naopak přispíval k jeho zlepšení.

Absolvent je připraven přejímat základní suroviny, přísady,  pomocné látky a obaly. Kontrolovat množství a jakost  přejímané suroviny, odebírat vzorky pro laboratorní  stanovení kvality, sledovat průběh výrobního a pracovního  procesu a provádět zásahy, aby byla zabezpečena kvalita  a ekonomika výroby. Provádět hodnocení finálních výrobků. Je  připraven obsluhovat, seřizovat a udržovat strojně  technologická zařízení, čistit a sanitovat všechna výrobní  zařízení a prostory.

Absolvent je připraven skladovat a ošetřovat sladovnický  ječmen, slad, chmel, chmelový extrakt a ostatní suroviny,  zajišťovat správný průběh skladování a výroby piva,  zabezpečovat udržování a množení čistých kvasničních kultur.

Absolvent je připraven řídit kontinuální výrobu všech druhů  sladu, stanovit ukončení jednotlivých fází výroby piva, vést  evidenci o průběhu kvašení a dokvašování, stáčet pivo do  transportních obalů a cisteren, do lahví a do plechovek na  vysokovýkonných stáčecích linkách, kontrolovat mytí, čištění  a sanitaci zařízení a výrobních prostorů.

Absolvent je připraven zajišťovat bezpečnou, dochvilnou  a hospodárnou dopravu piva k odběrateli, poskytovat mu  služby při skladování a ošetřování piva tak, aby po prodeji  zákazníkovi odpovídalo stanoveným ukazatelům jakosti.

 Absolvent je připraven vést základní výrobní dokumentaci,  tj. záznam všech skutečností v procesu výroby jako podklad  pro její zásadní řízení a spolehlivé dosažení předepsané  kvality výrobku, přispívat k získávání a udržování trhu  kvalitou celého pracovního výkonu a osobním vystupováním. 

Absolvent je schopen soustavně si doplňovat vědomosti  a dovednosti tak, aby se mohl přizpůsobovat změnám  v technologických postupech, v organizaci a ekonomice  výroby.

 

Ukončení studia a uplatnění absolventů

Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky  získá absolvent střední odborné vzdělání a kvalifikaci pro  výkon povolání sladovník a pivovarník a dalších  kvalifikovaných prací v daném oboru.

 

Možnost dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se  mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy  tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Absolventi mohou studovat i v jiných druzích středních škol  za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.