MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 18. července 1995 č.j. 203348/95-74 s platností od 1. září 1995, počínaje 1. ročníkem.

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 2957H Sladovník, pivovarník, pivovarnické práce

Studijní obor: 2957H/002 Sladovník - pivovarník

 

denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné předměty

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatur

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

1

5

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

3

2

1

6

Chemie

3

2

1

6

Tělesná výchova

2

1

1

4

Mikrobiologie

2

1

-

3

Práce s počítači

2

1

-

3

Výroba piva a sladu

4

3

3

10

Stroje a zařízení

2

1,5

1,5

5

Měření a regulace

-

-

1

1

Zkoušení piva a sladu

-

-

2

2

Ekonomika a organizace

-

-

2

2

Odborný výcvik

9

17,5

17,5

44

b) volitelné předměty

1

1

1

3

Celkem

33

35

35

103

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

Poznámky:

  1. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku  rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále  uvedené tabulky.

  2. Z přírodovědných předmětů se do učebního plánu zařazuje  chemie, jejíž učivo je pro vzdělávací cíle učebního oboru  nejdůležitější. Učivo základů ekologie je součástí předmětu  chemie. Potřebné učivo z fyziky se zařazuje buď jako  výběrový předmět nebo do předmětu stroje a zařízení.  Potřebné učivo z biologie je součástí předmětu  mikrobiologie.

  3. Jako volitelné předměty mohou být zařazeny dějepis, další  přírodovědný předmět nebo jiný vyučovací předmět podle  rozhodnutí vedení SOU. Stanovený počet hodin lze využít  i k posílení dotace povinných všeobecně vzdělávacích  předmětů.

  4. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných  a výběrových předmětů v ročnících může ředitel SOU na  základě doporučení předmětové komise upravit až do 10 %  celkového počtu vyučovacích hodin v ročníku s tím, že  z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací  předmět a celkový stanovený počet hodin nebude překročen.

  5. Vyučující mohou provést úpravy obsahu učiva jednotlivých  vyučovacích předmětů až do 30 % jejich rozsahu k zařazení  nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky,  z aktuálních otázek tržního hospodářství a přizpůsobení  obsahu specifickým potřebám podnikatelských subjektů. Úpravy  schvaluje ředitel.

  6. Počet hodin a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci  ředitele školy. Ředitel schvaluje učební osnovy vypracované  předmětovou komisí.

  7. V předmětu cizí jazyk pokračují žáci zpravidla ve studiu  toho cizího jazyka, kterému se učili na základní škole.

  8. Závěrečná zkouška se realizuje podle platných právních  předpisů.