MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 8. 7. 2003, č. j. 23 016/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

 

učebního oboru

29-58-H/001 (29-70-2) Konzervář

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet hodin za studium
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

3-4

Chemie

3-4

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

3-6

Práce s počítačem

2-3

Ekonomika

2-4

Suroviny

3-5

Mikrobiologie

2-3

Stroje a zařízení

3-4

Technologie

7-9

Odborný výcvik

47-50

b) výběrové a volitelné

2-3

 

 

Celkem hodin týdně

96-99

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán (rámcový) je zpracován bez rozvržení do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si buď dopracuje tento učební plán, přičemž musí dodržet zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Učební plán rozpracovaný do ročníků a učební osnovy předmětů základních, výběrových, volitelných případně nepovinných dopracovaných ve škole ve standardním provedení, schválených ředitelem školy a opatřených razítkem školy, jsou nedílnou součástí povinné dokumentace školy.

3.       Při dopracování učebního plánu (rámcového) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, technologie a odborný výcvik do všech ročníků. Přitom musí být v dopracovaném učebním plánu zachován stanovený podíl všeobecného vzdělávání, tj. minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu a nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretické a týden praktické výuky.

5.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov je třeba dbát na koordinaci učiva v rámci mezipředmětových vztahů, např. vazba mezi předměty suroviny, mikrobiologie, technologie, stroje a zařízení a odborný výcvik.

6.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru, zahrnují předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) včetně stanovení obsahu a rozsahu, které umožňuje směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, je v kompetenci vedení školy. Hodiny stanovené na výběrové a volitelné předměty lze využít k zařazení dalšího předmětu, např. rodinné výchovy, psychologie, aj. nebo k posílení hodinové dotace odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhoduje vedení školy.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – č. j. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk – č. j. 27 668/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka – č. j. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, matematika – č. j.23 093/99-22 ze 14. 6. 1999, chemie – č. j. 23 852/2002-23 z 25. 7. 2002, základy ekologie – č. j. 17 445/90-21 z 29. 5. 1990 nebo č. j. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998, tělesná výchova – č. j. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996. V případě inovace výše uvedených osnov budou tyto osnovy automaticky nahrazeny novými. Vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy – č. j. 13 567/2001-23 z 8. 3. 2001 nebo č. j. 25 875/98-23 z 7. 9. 1998, vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy – č. j. 22 065/99-23 z 1. 6. 1999. V případě inovace uvedených osnov budou tyto osnovy automaticky nahrazeny novými.

8.       Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. V rámci této úpravy nelze vypustit žádný základní vyučovací předmět a nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. Ve schválených učebních osnovách může škola provádět úpravy vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace (ale nesmí vynechat žádný z uvedených tematických celků).

9.       V případě, že nelze zajistit výuku tělesné výchovy v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy v týdnu teoretické výuky pod 2 hodiny. Doporučuje se zařadit dle možností i další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin.

10.   Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků umožňuje škole při jejich dopracování vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a na požadavky v regionu.

11.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je plně v kompetenci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s platnými předpisy.

12.   Volba a zařazení nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy nebo vlastní osnovy schválené ředitelem školy.

13.   Žák může během školního roku navštěvovat nejvýše dva nepovinné předměty, resp. tři je-li jedním z nich předmět sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

14.   Učivo ve všech ročnících je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije dle dále uvedené tabulky.

15.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet vyučovacích hodin za týden
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Chemie

2

1

1

4

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Práce s počítačem

1

1

-

2

Ekonomika

-

1

1

2

Suroviny

2

1

1

4

Mikrobiologie

1

1

1

3

Stroje a zařízení

1

1

1

3

Technologie

2

1,5

3,5

7

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b) výběrové a volitelné

0-1

1

-

1-2

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

32-33

33

33

98-99

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl rozpracován v souladu s poznámkami k rámcovému učebnímu plánu. Pro další práci s doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k rámcově zpracovanému učebnímu plánu.

2.       Tabulky „Přehled využití týdnů“ a „Přehled uplatňování klíčových dovedností“ uvedené k rámcově zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento doporučený učební plán.

 
 

Učební plán

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin za studium celkem
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

40 (20, 10, 10)

Cizí jazyk

30 (10, 10, 10)

Občanská nauka

20 (10, 10, - )

Matematika

30 (10, 10, 10)

Chemie

30 (10, 10, 10)

Práce s počítačem

20 (10, - , 10)

Ekonomika

20 ( - , 10, 10)

Suroviny

30 (10, 10, 10)

Mikrobiologie

30 (10, 10, 10)

Stroje a zařízení

30 (10, 10, 10)

Technologie

80 (20, 30, 30)

Odborný výcvik

90 (20, 30, 40)

b) výběrové a volitelné

30 (20, 10 -)

Počet hodin celkem

480 (160, 160, 160)

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       V dálkovém studiu se vyučuje podle platných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.       Počty konzultačních hodin mohou být upraveny nejvýše o 10 % s tím, že úprava bude provedena rovnoměrně u všech předmětů v každém pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne o průběhu konzultací buď podle pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu.

3.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují zpravidla do větších vyučovacích celků (dní).

4.       Vybrané kapitoly z předmětu základy ekologie se učí aplikovaně zejména v předmětu chemie a dalších odborných předmětech.

5.       V dálkovém studiu na konci každého pololetí žák skládá zkoušky ze všech předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo. V jednom dni může žák konat nejvýše 3 zkoušky.

6.       Počet konzultačních hodin v každém ročníku nesmí být nižší než 160 a musí být rovnoměrně rozložen v průběhu celého školního roku.

7.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.