CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMUKód a název vzdělávacího programu : 31-41-M/003 (31-27-6) MODELOVÁNÍ PLETENIN

Zaměření : Studijní obor je bez zaměření.

Vstupní předpoklady žáků :

Do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu a kteří vyhověli v přijímacím řízení organizovaném ředitelem školy.

Délka vzdělávacího programu a forma studia :

4 roky denní studium

5 roků večerní a dálkové studium

Pojetí a cíle vzdělávacího programu :

Jedná se o vzdělávací program studijního oboru SOŠ. Studijní obor 31-41-M/003 (31-27-6) Modelování pletenin je koncipován jako spojení dvou oborů ze směru textil a oděvnictví - studijní obor zahrnuje přípravu pro vytváření návrhů pletenin, výrobu pleteniny a výrobu oděvních výrobků z pletenin, žáci se však seznámí prakticky i teoreticky s výrobou oděvů i z jiných druhů textilií.

Protože dochází ke spojení dvou oborů, je plně vyčerpána hodinová dotace, která je k dispozici pro odbornou složku, a nevytváří se v učebním plánu prostor pro výběrové a volitelné předměty, které by poskytly školám určitý prostor pro dotváření profilu absolventa a v návaznosti na něj i učebního plánu. S ohledem na tuto skutečnost byl zařazen obecný učební plán bez rozdělení předmětů do ročníků s konkrétními hodinovými dotacemi - školy si může tento obecný učební plán dopracovat, může však převzít i doporučený učební plán, který je rovněž součástí učebních dokumentů.

Studijní obor má všeobecně vzdělávací složku společnou s ostatními studijními obory ze směru textil a oděvnictví a částečně odbornou složku - je tak respektován požadavek široce koncipovaného vzdělání se širokým všeobecným základem a postupně narůstající odborností. Zastoupení obou odborných oblastí je vyvážené a odpovídá potřebám profilu absolventa, který se uplatní zejména v drobném podnikání nebo v malých a středně velkých firmách oděvní nebo pletařské výroby v závislé činnosti na různých úsecích přípravy výroby.

Žáci jsou vychováváni a vzdělávání tak, aby se stali lidmi s dobrou orientací ve světě, kteří jsou schopni vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se se soukromými i profesními problémy, a aby měli z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností z oblasti výroby pletenin a výroby oděvů, zejména získání vědomostí z technologie pletařství a technologie oděvnictví, které bude žák aplikovat při přípravě a zhotovování výrobků, a dovedností, které uplatní při jejich výrobě. Cílem vzdělávacího programu je rovněž docílit u žáků rozvoj estetických schopností, které uplatní při tvorbě návrhů vzorů a pletenin a při výrobě oděvních výrobků, zejména z pletenin.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

Charakteristika obsahových složek:

Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu studijního oboru Modelování pletenin je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od Standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i poznání základního odborného názvosloví z oboru a jeho aktivní používání.

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých humanitních a společenskovědních disciplín, jako jsou psychologie, politologie, teorie státu a práva, etika, filozofie, historie apod.. Základním cílem společenskovědního vzdělávání je vybavit žáka určitým množstvím poznatků a osobnostní a sociální kultivace žáka. Osvojené poznatky mají usnadnit žákovi pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti.

Matematické vzdělávání poskytuje žákům ucelený systém poznatků, rozvíjí jejich numerické dovednosti a návyky, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě moderní společnosti, slouží jako základ pro jejich další vzdělávání. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. Matematika má průpravnou funkci k technickým disciplínám a fyzice.

Přírodovědné vzdělávání zahrnuje fyziku, chemii a ekologickou výchovu. Žáci si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti z fyziky a chemie nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. Fyzika a chemie jsou základem technických a technologických disciplín, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným i numerickým. Ve fyzice se vzhledem k technickému zaměření studijního oboru a absenci předmětu elektrotechnika věnuje pozornost problematice elektřiny a magnetismu jako teoretickému základu pro výuku předmětu stroje a zařízení a předmětů technologického charakteru. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

Estetické vzdělávání má výrazné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutno nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje jednak vlastní tvůrčí činností žáka, především ve vyučovacím předmětu oděvní výtvarnictví, jednak přes poznání a pochopení krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých i šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů. Estetická výchova prolíná všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty, z odborných předmětů se jedná zejména o předmět oděvní výtvarnictví.

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu praxe (učební) vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy - jedná se o první pomoc. Upevnění dovedností první pomoci by mělo být i součástí sportovně turistického kurzu.

Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání je odvozena od Standardu středoškolského odborného vzdělávání v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr textilní a oděvnický. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblastech pletařské výroby a oděvní výroby.

Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky z oblasti výpočetní techniky, technického kreslení a strojnictví, textilních a oděvních materiálů a jejich zkoušení, pletařských a oděvních technologií a ekonomiky. Vědomosti a dovednosti z teoretické složky odborného vzdělávání jsou využívány v různých praktických aplikacích v předmětu praxe (učební), čímž se zpětně upevňuje a ověřuje systém poznatků z teoretických odborných předmětů.

Ekonomické vzdělávání, obsažené v předmětu ekonomika, uvádí žáky do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství. Umožňuje poznat základní ekonomické činnosti související zejména s uplatněním v profesní sféře v závislé činnosti. Vede k odpovědnému plnění pracovních úkolů jednotlivce a k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce.

Vzdělávání v oblasti základů technických disciplín je obsaženo v předmětech práce s počítačem a stroje a zařízení . Učivo v těchto předmětech má převážně průpravný charakter pro odborné a speciální odborné teoretické předměty a předmět praxe (učební), která zahrnuje oblasti pletařské a oděvní výroby.

Vzdělávání v oblasti základů textilní a oděvní výroby zahrnuje učivo předmětu nauka o materiálech, jehož součástí je i problematika zkoušení textilních a oděvních materiálů, předmětu textilní technologie, který umožňuje žákům vytvořit si přehled o textilním průmyslu jako celku a úvodní tematické celky z předmětů pletařská technologie, oděvní technologie a konstrukce oděvů.

Speciální odborné vzdělávání studijního oboru zahrnuje odborné předměty z oboru pletařství a oděvnictví. Jedná se o předměty pletařská technologie, vzorování pletenin, oděvní výtvarnictví, oděvní technologie, konstrukce oděvů a modelování oděvů. Učivo z těchto předmětů má rozhodující význam pro výuku v předmětu praxe (učební), protože spolu vytvářejí soustavu odborného praktického a teoretického učiva důležitého pro profesní uplatnění v praxi po absolvování.

Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Z hlediska významu klíčových dovedností pro studijní obor lze považovat za žádoucí posilování

· komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

· personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

· dovedností řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení,

· dovednosti numerické aplikace, zejména dovednosti používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

· dovednost využívat informačních technologií, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje a jejich obsahy.

Organizace výuky:

Studium je organizováno jako čtyřleté denní pro žáky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Studium může být organizováno i jako večerní a dálkové pětileté. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Metodické přístupy:

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů by měl vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za učebním plánem denní formy studia.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Příklad žákovského projektu z hlediska přípravy vyučujícího je přiložen na závěr učebních dokumentů.

Žákovský projekt zařazený v těchto učebních dokumentech (vzdělávacím programu) není pro školy povinný, ale jedná se námět (ukázku) jednoho projektu, na základě kterého si vyučující ve školách mohou zpracovat podklady pro realizaci konkrétních projektů v případě jejich zařazení do přípravy.

Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k tvůrčí pracovní činnosti a k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětech práce s počítačem, vzorování pletenin, oděvní výtvarnictví, konstrukce oděvů, modelování oděvů a praxe (učební).

Další specifické požadavky:

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící chronickými nebo alergickými onemocněními dýchacích cest a kůže, zejména rukou, kteří mají dobrou jemnou pohybovou koordinaci obou rukou, dobrou funkční schopnost dolních končetin a páteře, dovolující delší stání i vynucenou polohu, nemají zvýšenou citlivost k toxickému poškození nervového systému, krvetvorby, jater a ledvin, mají centrální ostrost zrakovou do blízka J.č. 3 alespoň jednoho oka, s případnou korekcí brýlemi nebo kontaktními čočkami, nemají poruchu barvocitu a netrpí záchvatovým onemocněním jakékoliv etiologie.

Způsobilost ke studiu v oboru osvědčuje lékař.