PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název vzdělávacího programu : 31-41-M/003 ( 31-27-6) MODELOVÁNÍ PLETENIN

Zaměření : Studijní obor je bez zaměření.

Dosažený stupeň vzdělání : úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace : maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Výsledky vzdělávání :

Absolvent studijního oboru 31-41-M/003 (31-27-6) Modelování pletenin byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon funkce technicko-hospodářského pracovníka, který je schopen zajistit výrobu oděvů a prádla od návrhu k hotovému výrobku včetně dokumentace a ekonomického zhodnocení a který je schopen navrhnout vzory pletenin a připravit podklady pro zhotovování pletenin požadovaných vzorů vhodných pro výrobu oděvů a prádla. Byl rovněž připravován na provádění modelářských činností souvisejících s výrobní a podnikatelskou praxí i na závislé činnosti v pletařské a oděvní výrobě.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi zabývají, jsou činnosti spojené s přípravou podkladů pro výrobu pletenin požadovaných vzorů pro zhotovování oděvů a prádla, s nákupem oděvních materiálů, výrobou a prodejem oděvních výrobků. Jedná se zejména o činnosti středních technických a technicko-hospodářských pracovníků v oděvní a pletařské výrobě a navazujících výrobách (oděvní doplňky), o podnikatelské i zaměstnanecké činnosti v malých a středně velkých oděvních firmách a v živnostech. Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění a jejich výchovou.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje :

Absolvent studijního oboru se vyznačuje souborem vědomostí, dovedností a postojů z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání. Zejména byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby

· si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, byl veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat,

· uvědomoval si svou národní příslušnost a svá lidská práva, byl ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras,

· byl si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku, preferoval tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí,

· byl veden k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti, byl si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti,

· chápal význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi,

· byl si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání, uvědomoval si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

· byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

· znal spolehlivě český jazyk a uměl jej kultivovaně využívat ve všech komunikativních situacích,

· znal jeden světový jazyk na úrovni běžné hovorové komunikace a pro účely podnikatelsko-obchodních činností, dovedl pracovat s odbornou literaturou domácí i cizojazyčnou,

· byl schopen vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života, uměl si vytvářet hierarchii životních hodnot, vycházejících ze základních principů humanity a demokracie,

· měl přehled o kultuře, který vychází z poznání různých oblastí umění, a kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám,

· byl vybaven poznatky o národní a světové historii a dovedl jich využít pro lepší porozumění problémům současnosti,

· si osvojil základy středoškolské matematiky a byl schopen získané vědomosti a dovednosti aplikovat v hospodářské praxi,

· znal vybrané důležité jevy, pojmy a zákonitosti z fyziky a chemie a uplatňoval jejich praktické aplikace v oboru, měl základní vědomosti z elektrotechniky, elektroniky a automatizace,

· chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

· rozvíjel své pohybové schopnosti, dovednosti, posiloval celkově svou tělesnou zdatnost a vypěstoval si celoživotní potřebu pohybové aktivity,

· měl základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedl poskytnout první pomoc,

· znal prostředky výpočetní techniky, měl představu o jejich možnostech využití v občanském životě i pro uplatnění v profesní oblasti, dovedl ji využívat ve svých činnostech.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje :

Absolvent studijního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména

· je schopen samostatně myslet a pohotově se rozhodovat v běžných výrobních a podnikatelských situacích, nalézat optimální varianty řešení úkolů,

· je schopen cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat, vhodně aplikovat i asertivní jednání, aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

· je schopen samostatně řešit běžné úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině,

· je schopen soustavně sledovat vědecko-technický rozvoj oboru, získané informace využívat v pracovní činnosti a je ochoten se dále vzdělávat,

· je schopen nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování a je schopen přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce.

Absolvent

· si osvojil zásady ekonomického myšlení a podnikání, pochopil podstatu základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,

· má základní vědomosti o způsobech zobrazování, dovednost číst jednoduché technické výkresy, má přehled o strojních mechanismech a částech strojů, které se uplatňují na pletařských a oděvních strojích,

· zná a užívá správného oděvního a textilního názvosloví,

· zná různé druhy a vlastnosti délkových a plošných textilií,

· dovede rozlišovat a hodnotit veškeré textilní plošné materiály, zjišťovat jejich vlastnosti a hodnotit je podle užití pro jednotlivé druhy výrobků,

· má ucelený přehled o pletařských technikách, strojích a technologiích, jejich vzorovacích možnostech,

· dovede navrhovat vzory pro výrobu na různých strojích a posoudit vlastnosti navržených pletenin,

· dovede sestavovat technologické postupy pro určené výrobky, dovede pracovat se základní pletařskou technikou,

· má přehled z problematiky oděvní kultury a historie odívání a uplatňuje estetické cítění v odívání i v okolním prostředí,

· je schopen užívat základních znalostí a dovedností oděvního výtvarnictví s napojením na tvorbu modelu,

· zvládl základní operace ruční a strojové výroby, opravy a úpravy oděvů a prádla podle požadavků (teoreticky i prakticky),

· dovede sestavit technologický postup výroby oděvu a prádla, navrhnout výrobní linku, uvědomuje si důležitost dodržování technologické disciplíny a kvality výroby,

· dovede konstruovat oděvy a prádlo, stupňovat, vytvářet střihové polohy a zhotovit střihové šablony, zná principy konstrukčního a výtvarného řešení oděvů,

· dovede posoudit vliv vlastností materiálu na střihovou konstrukci a technologii výroby,

· zvládl obsluhu a údržbu techniky pro oděvní výrobu, dodržuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí,

· zná zásady hospodaření se surovinami, s energií a přírodními zdroji a dovede aplikovat tyto zásady v praxi,

· je schopen užívat výpočetní techniku při práci s textovými editory, práci s daty, pro konstrukci vzorů, tvorbu střihové konstrukce, pro ovládání pletařského stroje řízeného PC a řízení šicího stroje,

· dovede se přesně vyjadřovat v technické oblasti v písemném i ústním projevu.

Možnosti uplatnění absolventa :

Absolvování studijního oboru vytváří podmínky pro uplatnění absolventa zejména v malých podnicích a firmách, kde výroba pletenin a její oděvní zpracování není organizačně odděleno - tam lze uplatnit znalosti a dovednosti na obou úsecích.

Absolventi se po nezbytném zapracování a eventuální nástupní praxi uplatní v pletařské výrobě jako dezinatéři, technologové, v přípravě výroby, zásobování i organizaci výroby, v oděvní výrobě se uplatní jako konstruktéři oděvů, technologové, ve střihárnách, v šicích dílnách, při prodeji modelových oděvů vč. jejich úpravy. Další uplatnění poskytují obchodní organizace, hlavně při nákupech textilií a oděvů od výrobců, při kontrole kvality apod.. Absolventi mají předpoklady uplatnit se i jako podnikatelé.

Maturitní zkouška umožňuje absolventům studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách, zejména školách s příbuznými obory studia.