MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. srpna 1998, č.j. 25 012/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


31-41-M/003 ( 31-27-6) MODELOVÁNÍ PLETENIN


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní předměty
Český jazyk a literatura 10
Cizí jazyk 12
Dějepis 4
Občanská nauka 3
Matematika 8
Fyzika 5
Chemie 2
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 8
Práce s počítačem 4
Ekonomika 6
Stroje a zařízení 4
Nauka o materiálech 3
Textilní technologie 3
Pletařská technologie 5
Vzorování pletenin 8
Oděvní výtvarnictví 8
Oděvní technologie 7
Konstrukce oděvů 7
Modelování oděvů 7
Praxe (učební) 17
b) Výběrové a volitelné předměty -
Celkem 132
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola může převzít dále doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů, nebo si může dopracovat tento obecný učební plán do konkrétní podoby za dodržení dále stanovených zásad.

2. Celková týdenní hodinová dotace předmětů činí maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu týdně - tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

3. Základní předměty (a)) představují základ vzdělání studijního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Výběrové ani volitelné předměty (b)) nejsou zařazeny, protože studijní obor zasahuje do dvou odlišných výrobních technologií - pletařské a oděvnické, a odborné předměty z obou oblastí vzhledem k požadovaným kompetencím vymezeným v profilu absolventa pokryjí plně maximálně stanovený týdenní počet hodin. Určitou variabilitu umožňuje pouze obecně stanovený učební plán.

4. Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborné školy. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny inovovanými. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - č.j. 18743/90-21 z 21.6.1990, cizí jazyk - č.j. 18664/90-35 z 18.6.1990, dějepis - č.j. 19172/90-21 z 27.6.1990 nebo č.j. 22474/94-23 z 16.9.1994, občanská nauka - č.j. 19172/90-21 z 27.6.1990, matematika - č.j. 17686/90-21 z 5.6.1990, nejlépe značka učební osnovy MAT 12610101, fyzika - č.j. 17686/90-21 z 5.6.1990, chemie - č.j. 17686/90-21 z 5.6.1990, základy ekologie - č.j. 17445/90-21 z 29.5.1990, tělesná výchova - č.j. 17668/91-20 z 24.5.1991 nebo č.j. 19891/96-50 z 23.5.1996. Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty, je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy zpracované školou musí schválit MŠMT ČR.

5. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

6. Při dopracování obecného učebního plánu i konkretizaci učebních osnov obsažených v tomto souboru je třeba dbát na mezipředmětové vztahy. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předmětem praxe (učební) a předměty pletařská technologie a oděvní technologie, dále pak mezi odbornými předměty z oblasti pletařské a mezi odbornými předměty z oblasti oděvnické.

7. Strukturu, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů stanoví ředitel školy.

8. Učební plán každé třídy rozpracovaný do jednotlivých ročníků čtyřletého studia schválený ředitelem školy (pokud škola nepřevzala doporučený učební plán) a dopracované učební osnovy základních předmětů (učivo rozvržené do jednotlivých ročníků) z tohoto souboru schválené ředitelem školy jsou součástí dokumentace školy. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkrétního učebního plánu, který škola zvolila jako doporučený nebo který si sama dopracovala. Při dopracování učebních osnov je nezbytné dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty.

9. Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. Dále může být provedena v učebních osnovách úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu i k promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

10. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Maturitní předměty jsou český jazyk a literatura, volitelné předměty jsou cizí jazyk a matematika. V odborné části maturitní zkoušky musí být zastoupeny odborné předměty z oblasti pletařské a z oblasti oděvní - odbornými teoretickými maturitními předměty jsou oděvní technologie a vzorování pletenin nebo bloky z odborných pletařských a odborných oděvních předmětů a ekonomiky.DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
1. 2. 3. 4. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní předměty
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 2 - - 4
Občanská nauka - 1 1 1 3
Matematika 2 2 2 2 8
Fyzika 3 2 - - 5
Chemie 2 - - - 2
Základy ekologie 1 - - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 2 2 - - 4
Ekonomika - - 2 4 6
Stroje a zařízení 2 - 2 - 4
Nauka o materiálech 3 - - - 3
Textilní technologie 3 - - - 3
Pletařská technologie - 3 2 - 5
Vzorování pletenin - 3 3 2 8
Oděvní výtvarnictví 2 2 2 2 8
Oděvní technologie - 3 2 2 7
Konstrukce oděvů - 2 3 2 7
Modelování oděvů - - 3 4 7
Praxe (učební) 3 4 4 6 17
b) Výběrové a volitelné předměty - - - - -
Celkem hodin týdně 33 33 33 33 132
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto studijního oboru. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

2. Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje v návaznosti na tento učební plán učební osnovy odborných předmětů tak, že vhodným způsobem zařadí učivo do jednotlivých ročníků při důsledném respektování mezipředmětových vztahů. Dopracované učební osnovy schvaluje ředitel školy.

3. Tabulky „Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku" a „Přehled uplatňování klíčových dovedností" uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.