MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. srpna 1998, č.j. 25 012/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


31-41-M/003 ( 31-27-6) MODELOVÁNÍ PLETENIN


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
1. 2. 3. 4. 5. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1-2 1-2 2 8-10
Cizí jazyk 3 2 2 2 3 12
Dějepis 2 - - - - 2
Občanská nauka - - 2-0 0-2 - 2
Matematika 2 2 0-2 0-2 0-2 6-8
Fyzika 2,5 - - - - 2,5
Chemie - 2 - - - 2
Základy ekologie 0,5 - - - - 0,5
Práce s počítačem 2 2 - - - 4
Ekonomika - - - 1 2 3
Stroje a zařízení - 1 1 - - 2
Nauka o materiálech 1 2 - - - 3
Textilní technologie - 2 - - - 2
Pletařská technologie - - 1 1 1 3
Vzorování pletenin - - 2 1 1 4
Oděvní výtvarnictví - - 2 2 - 4
Oděvní technologie - - 1 1 2 4
Konstrukce oděvů - - 2 2 - 4
Modelování oděvů - - - 1 2 3
Praxe (učební) - - 0-2 0-2 0-2 0-6
b) Výběrové a volitelné předměty - - - - - -
Celkem hodin týdně 15 15 15 15 15 75
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :
1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující podle vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Vyučovací předmět praxe (učební) se zařazuje v případě, že studující nemají dostatečnou odbornou praxi; předmět může mít charakter komplexních cvičných prací, modelových úkolů, žákovských projektů. Mezi předměty pletařská technologie, vzorování pletenin, oděvní technologie, konstrukce oděvů, modelování oděvů a praxe (učební) existuje úzká mezipředmětová vazba. V případě, že předmět praxe (učební) škola nezařadí, vytváří se prostor pro posílení těch vyučovacích předmětů, které umožní lepší připravenost studujících pro cíle stanovené v profilu absolventa. O zařazení předmětu praxe (učební) rozhodne ředitel školy.

3. Strukturu, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů stanoví ředitel školy.

4. Učivo vyučovacích předmětů je v 1. až 4. ročníku rozvrženo do 34 týdnů, v 5. ročníku do 30 týdnů. Zbývající týdny se mohou využít jako časová rezerva k opakování učiva, popřípadě k exkurzím, v 5. ročníku též k přípravě a vykonání maturitní zkoušky.

5. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Maturitní předměty jsou český jazyk a literatura, volitelné předměty jsou cizí jazyk a matematika. V odborné části maturitní zkoušky musí být zastoupeny odborné předměty z oblasti pletařské a z oblasti oděvní - odbornými teoretickými maturitními předměty jsou oděvní technologie a vzorování pletenin nebo bloky z odborných pletařských a odborných oděvních předmětů a ekonomiky.