MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. srpna 1998, č.j. 25 012/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


31-41-M/003 ( 31-27-6) MODELOVÁNÍ PLETENIN


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin 
1. 2. 3. 4. 5. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní předměty
Český jazyk a literatura 20 20 20 20 30 110
Cizí jazyk 30 20 20 20 40 130
Dějepis 20 10 - - - 30
Občanská nauka - - 10 10 - 20
Matematika 30 20 20 20 20 110
Fyzika 20 20 - - - 40
Chemie 20 - - - - 20
Základy ekologie 10 - - - - 10
Práce s počítačem 40 - - - - 40
Ekonomika - - - 20-30 20-30 50-60
Stroje a zařízení - 30 20 - - 50
Nauka o materiálech 20 30 - - - 50
Textilní technologie - 40 - - - 40
Pletařská technologie - - 30 20 - 50
Vzorování pletenin - - 20-30 20 10 50-60
Oděvní výtvarnictví - 20 10 10 - 40
Oděvní technologie - - 20-30 10-20 25 55-75
Konstrukce oděvů - - 20 20-30 25 65-75
Modelování oděvů - - - 20 20-30 40-50
Praxe (učební) - - 0-20 0-20 0-20 0-60
b) Výběrové a volitelné předměty - - - - - -
Celkem hodin týdně 210 210 210 210 210 1050
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující podle konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Vyučovací předmět praxe (učební) se zařazuje v případě, že studující nemají dostatečnou odbornou praxi; předmět může mít charakter komplexních cvičných prací, modelových úkolů, žákovských projektů. Mezi předměty pletařská technologie, vzorování pletenin, oděvní technologie, konstrukce oděvů, modelování oděvů a praxe (učební) existuje úzká mezipředmětová vazba. O zařazení předmětu praxe (učební) rozhodne ředitel školy.

3. Strukturu, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů stanoví ředitel školy.

4. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a rovnoměrně se rozloží do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního či čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle uspořádaného harmonogramu konzultací. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v každém ročníku v souladu s vyhláškou až do výše horní hranice 220 konzultačních hodin.

5. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

6. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Maturitní předměty jsou český jazyk a literatura,volitelné předměty jsou cizí jazyk a matematika. V odborné části maturitní zkoušky musí být zastoupeny odborné předměty z oblasti pletařské a z oblasti oděvní - odbornými teoretickými předměty jsou oděvní technologie a vzorování pletenin nebo bloky z odborných pletařských a odborných oděvních předmětů a ekonomiky.