PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent studijního oboru 31-41-M/004 (31-28-6) Textilní výroba a podnikatelství je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon různých technicko-ekonomických funkcí ve výrobních podnicích. Je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s výrobní a podnikatelskou praxí i na závislé činnosti v textilní výrobě.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi zabývají, jsou činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem textilních materiálů, polotovarů a textilních výrobků. Jedná se zejména o činnosti středních technicko-ekonomických pracovníků ve výrobě délkových a plošných textilií a při zušlechťování textilií, o podnikatelské i zaměstnanecké činnosti v malých a středně velkých textilních firmách.

Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním studentů a jejich výchovou.

V oblasti všeobecně vzdělávací se absolvent studijního oboru vyznačuje zejména

- spolehlivou znalostí českého jazyka a jeho kultivovaným využíváním ve všech komunikativních situacích,

- znalostí jednoho světového jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a pro účely podnikatelsko-obchodních činností,

- dovedností pracovat s odbornou literaturou domácí i cizojazyčnou,

- schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života, vytvářet si hiearchii životních hodnot, vycházejících ze základních principů humanity a demokracie,

- kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění a kladným vztahem ke kulturním a estetickým hodnotám,

- poznáním národní a světové historie k lepšímu porozumění problémům současnosti,

- osvojením základů středoškolské matematiky a schopností získané vědomosti a dovednosti aplikovat v hospodářské praxi,

- znalostí vybraných důležitých jevů, pojmů a zákonitostí z fyziky a chemie a jejich praktických aplikací v oboru, základními vědomostmi z elektrotechniky, elektroniky a automatizace,

- pochopením základních ekologických zákonitostí, uplatňováním poznatků z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

- rozvinutými pohybovými schopnostmi, dovednostmi, celkovou tělesnou zdatností a vypěstovanou celoživotní potřebou pohybové aktivity.

V oblasti odborného vzdělání se absolvent vyznačuje obecnými odbornými vědomostmi a dovednostmi, základními vědomostmi a dovednostmi ve vztahu k odvětví textilní výroby, speciálními odbornými vědomostmi a dovednostmi ve vazbě na jednotlivé technologie textilní výroby, eventuálně základními vědomostmi a dovednostmi ve vztahu k odvětví oděvní výroby, a odbornými vědomostmi a dovednostmi pro orientaci v oblasti podnikání v podmínkách tržního hospodářství.

Absolvent, s ohledem na společný odborný základ, se vyznačuje zejména

- znalostmi prostředků výpočetní techniky a dovednostmi jich využívat,

- základními vědomostmi o způsobech zobrazování, dovednostmi čtení a zhotovování jednoduchých technických výkresů, vědomostmi o strojních materiálech, strojních mechanismech a částech strojů ve vazbě na textilní stroje,

- znalostí a pochopením podstaty základních ekonomických a právních pojmů a principů v tržní ekonomice,

- komplexními vědomostmi o textilních materiálech, jejich vlastnostech a použití včetně dovednosti ověřování jejich základních vlastností, základními vědomostmi o výrobě vláken a získávání přírodních vláken,

- vědomostmi a dovednostmi zkoušení textilních surovin, polotovarů a výrobků, zjišťování jejich fyzikálně mechanických vlastností na laboratorních přístrojích a vyhodnocováním naměřených údajů včetně využití výpočetní techniky,

- přehledem o textilních technologiích a technologiích navazujících,

- přehledem o zušlechťování textilních vláken, délkových a plošných textilií,

- základními vědomostmi a dovednostmi obsluhy strojů a zařízení používaných při výrobě délkových a plošných textilií a základními vědomostmi o jejich seřízení a údržbě,

- základními vědomostmi a dovednostmi souvisejícími se schopností dodržovat technologickou disciplínu a kvalitu výroby,

- základními vědomostmi o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o protipožárních opatřeních a předpisech,

- základními vědomostmi o požadavcích na pracovní prostředí v textilní výrobě a ve výrobách navazujících a jeho zlepšování,

- dovedností přesného technického vyjadřování v písemném i ústním projevu.

Absolvent se dále vyznačuje specifickými vědomostmi, dovednostmi a činnostmi vycházejícími z konkrétních požadavků vznášených hospodářskou praxí, regionem a rodičovskou a žákovskou veřejností na profil absolventa. Specifické vědomosti, dovednosti a činnosti dále uvedené je možné různě vybírat, kombinovat a rozšiřovat, čímž se dosahuje značné variability konkrétního profilu absolventa podle vznášených požadavků. Jedná se např. o níže uvedené vědomosti, dovednosti a činnosti:

- vědomosti z profilujících technologií (technologie přádelnictví, technologie tkalcovství, technologie pletařství, technologie zušlechťování textilií) a dovednosti obsluhovat stroje a zařízení ve vazbě na zvolenou technologii,

- znalosti zásad hospodaření se surovinami, s energií a přírodními zdroji a aplikace těchto zásad v praxi,

- vědomosti z rozborů plošné textilie a dovednosti vypracování její technické vzornice,

- využití výpočetní techniky pro technickou přípravu a řízení výroby,

- vědomostmi z odborných technicko-ekonomických výpočtů,

- dovednosti vypracovat jednoduché výrobní předpisy a technologické postupy,

- vědomosti o technické kontrole ve výrobním procesu a dovednosti kontrolovat hotové výrobky,

- dovednosti hodnotit textilní výrobky z hledisek funkčních, konstrukčních, výrobně-ekonomických a estetických,

- vědomosti z oblasti normalizace a standardizace,

- vědomosti a dovednosti z oblasti sběru a zpracování informací,

- vědomosti o podstatě a významu informační soustavy podnikatelského subjektu, rozpočetnictví, účetnictví podvojné a jednoduché, operativní evidence a statistika,

- vědomosti a dovednosti ke zvládnutí techniky administrativních prací a vedení agend podnikatele včetně uplatňování zákonů daňové soustavy,

- znalosti základních právních norem a dovednosti pracovat s právními normami a využívat jich v podnikatelské činnosti,

- znalosti základních vlastností typických druhů zboží a způsobů jejich zjišťování, poznatky o podmínkách skladování a přepravy,

- dovednosti psát na psacím stroji nebo používat textový editor osobních počítačů a dodržovat normalizovanou úpravu písemností,

- základní vědomosti z oblasti psychologie, sociologie a řízení pracovních kolektivů, schopnosti, vědomosti a dovednosti spolupracovat s pracovníky apod. .....

V průběhu studia jsou pěstovány a posilovány tyto významné rysy a schopnosti absolventa:

- schopnost samostatně myslet a pohotově se rozhodovat v běžných výrobních a podnikatelských situacích, nalézat optimální varianty řešení úkolů,

- schopnost cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat, vhodně aplikovat i asertivní jednání,

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

- iniciativně a samostatně řešit běžné úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině,

- soustavně sledovat vědeckotechnický rozvoj oboru, získané informace využívat v pracovní činnosti; dále se vzdělávat,

- schopnost nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování,

- schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce.