MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. 6. 2005, čj. 22 926/05-23, s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

31-41-M/004 (31-28-6) Textilní výroba a podnikatelství


Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

4

Matematika

8

Základy přírodních věd

8

Tělesná výchova

8

Informační a komunikační technologie

4

Strojnictví

4

Ekonomika

6

Právní nauka

2

Základy podnikání

4

Textilní materiály

3

Zkoušení textilií

3

Textilní technologie

4

Zušlechťování textilií

3

Praxe (učební)

9

b) výběrové a volitelné předměty

max. 37

Celkem hodin týdně

120-132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.       Tyto učební dokumenty spolu s částí učebních dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 30. srpna 1994, čj. 21 577/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem tvoří jeden celek pro přípravu žáků v oboru vzdělání s maturitní zkouškou 31-41-M/004 Textilní výroba a podnikatelství. Z učebních dokumentů schválených v roce 1994 zůstávají v platnosti tyto části: profil absolventa a učební osnovy vyučovacích předmětů strojnictví, právní nauka, základy podnikání, textilní materiály, zkoušení textilií, textilní technologie, zušlechťování textilií, praxe (učební); hodiny uvedené u tematických celků v těchto učebních osnovách se považují za orientační, pro školy nezávazné.

2.       Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán.

3.       Profil absolventa a učební plán dopracované ve škole, dopracované učební osnovy základních předmětů a učební osnovy výběrových, volitelných a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole, vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním profilu absolventa se rozumí výběr, kombinace a doplnění dalších vědomostí, dovedností a činností uvedených v profilu absolventa jako příklady, a stanovení názvu zaměření, např. na textilní technologie, na přádelnickou technologii, na tkalcovství a další textilní technologie, na pletařství a podnikání, na textilní zbožíznalství, na využívání prostředků informačních a komunikačních technologií v textilnictví, na podnikání v malých firmách apod. Dopracováním učebního plánu se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku 1. ročníku pro všechny čtyři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu na str. 9, nebo podle doporučeného učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové, volitelné a nepovinné vyučovací předměty.

4.       Při dopracování učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika a tělesná výchova do všech ročníků, vyučovací předmět informační a komunikační technologie se doporučuje zařadit do všech ročníků. U odborných předmětů pro oblast textilnictví se předpokládá, že základní předměty budou zařazeny do nižších ročníků a na ně budou ve vyšších ročnících navazovat odborné vyučovací předměty z kategorie výběrových a volitelných předmětů; výjimkou je předmět zušlechťování textilií – zařazení předmětu souvisí s pojetím předmětu, předmět může být zařazen např. do 1. ale i do 4. ročníku. Při dopracování učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl podíl všeobecného vzdělávání minimálně 45 % za celé období přípravy.

5.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do čtyřech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 29 a větší než 33 vyučovací hodiny.

6.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání oboru vzdělání – jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy – učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů a obecně stanovený učební plán má jednak umožnit směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit např. vyučovací předměty technologie přádelnictví, teorie předení, technologie tkalcovství, vazby a rozbory tkanin, desinatura tkanin, technologie pletařství, vazby a rozbory pletenin, zušlechťování textilií, zušlechťovací technika, textilní chemie, zbožíznalství, klasifikace textilií, aplikovaná výpočetní technika, technická cvičení, technologická cvičení, ekonomika podniku, marketing a management, písemná a elektronická komunikace, účetnictví, daně, organizace textilní výroby, odborná jazyková příprava, estetická výchova, ošetřování a čištění textilií apod. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

7.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v učebních dokumentech i při zpracování učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předměty textilní technologie, navazujícími odbornými předměty podle zaměření a praxe (učební). Školám se doporučuje věnovat i zvýšenou pozornost koordinaci učiva vyučovacího předmětu ekonomika (učební osnova čj. 18 052/99-23 z 6. 4. 1999) s učivem vyučovacího předmětu základy podnikání (učební osnova čj. 21 577/94-23 z 30. 8. 1994).

8.       Hodinová dotace vyučovacího předmětu základy přírodních věd je 8 týdenních vyučovacích hodin za studium, z toho jsou určeny minimálně 2 hodiny týdně za studium pro výuku chemie, minimálně 2 hodiny týdně za studium pro výuku fyziky a minimálně 1 hodina týdně za studium pro výuku základům technologie; zbývající hodiny (3 hodiny týdně za studium) si může škola stanovit v souladu s potřebami výuky v oboru vzdělání. Pro případné posílení vyučovacího předmětu základy přírodních věd lze čerpat další hodiny z hodin určených pro výběrové a volitelné předměty. Učivo předmětu základy přírodních věd lze vyučovat i jako jednotlivé předměty fyzika, chemie a základy ekologie. Učivo předmětu strojnictví lze vyučovat jako jednotlivé předměty technické kreslení a strojnictví.

9.       Všeobecně vzdělávací předměty a předmět informační a komunikační technologie se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborné školy a střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk - čj. 27 669/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka - čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, dějepis - čj. 23 094/99-22 z 14. 6. 1999, matematika - čj. 21 307/2000-22 z 14. 6. 2000, základy přírodních věd - čj. 23 854/2002-23 z 25. 7. 2002, tělesná výchova - čj. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996 nebo čj. 17 668/91-20 z 24. 5. 1991, informační a komunikační technologie - čj. 22 305/2004-23 z 1. 7. 2004. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy nahrazeny inovovanými.

10.   Vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy čj. 18 052/99-23 z 6. 4. 1999. Učební osnova je zařazena do tohoto souboru. V případě inovace učební osnovy bude výše uvedená učební osnova nahrazena inovovanou.

11.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

12.   Stanovení struktury i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry apod.

13.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně předmětu praxe (učební) se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů; učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědecko-technického rozvoje v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

14.   V dopracovaných učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V dopracovaných učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. Uvedené úpravy musí respektovat požadavek, aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45 % za celé období přípravy.

15.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 34 týdnů, ve 4. ročníku do 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

16.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

3

3

2

2

10

Základy přírodních věd

4

3

1

-

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

Strojnictví

2

2

-

-

4

Ekonomika

-

2

2

2

6

Právní nauka

-

-

2

-

2

Základy podnikání

-

-

-

4

4

Textilní materiály

2

1

-

-

3

Zkoušení textilií

-

-

3

-

3

Textilní technologie

4

-

-

-

4

Zušlechťování textilií

-

-

-

3

3

Praxe (učební)

2

4

4

4

14

b) výběrové a volitelné předměty

4

6

10

8

28

Celkem hodin týdně

32

32

33

33

130

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s obecně zpracovaným učebním plánem a poznámkami na str. až 12–15.

2.       Učební plán je vhodný pro přípravu žáků v zaměřeních koncipovaných školou pro jednotlivé oblasti textilní výroby, např. tkalcovství, pletařství, ale i univerzálněji koncipovaná zaměření, např. zbožíznalství, textilní technologie apod. Jednotlivá zaměření vzniknou vhodným zařazením výběrových a volitelných vyučovacích předmětů nebo posílením základních předmětů z hodin určených pro výběrové a volitelné vyučovací předměty.

3.       Tabulky o využití vyučovací doby a přehledu začlenění klíčových kompetencí uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 5. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

8 (2;2;1;1;2)

Cizí jazyk

12 (3;2;2;2;3)

Občanská nauka

2 (-;-;1;1;-)

Dějepis

2 (2;-;-;-;-)

Matematika

7 (2;1;1;1;2)

Základy přírodních věd

4 (2;2;-;-;-)

Informační a komunikační technologie

3 (1;1;0,5;0,5;-)

Strojnictví

3(2;1;-;-;-)

Ekonomika

4 (-;-;-;2;2)

Právní nauka

1 (-;-;-;1;-)

Základy podnikání

3 (-;-;-;-;3)

Textilní materiály

2,5 (1;1,5;-;-;-)

Zkoušení textilií

2,5 (-;-;2,5;-;-)

Textilní technologie

3 (-;3;-;-;-)

Zušlechťování textilií

2 (-;-;-;2;-)

Praxe (učební)

4 (-;-;2;2;-)

b) výběrové a volitelné předměty

12 (-;1,5;5;2,5;3)

Celkem hodin týdně

75 (15,15,15,15,15)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.       Učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období studia v oboru vzdělání a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánuje se doporučuje, aby celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů byla v každém ročníku 15 vyučovacích hodin.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Vyučovací hodiny stanovené pro vyučovací předmět praxe (učební) je vhodné sloučit do větších vyučovacích celků, celkový minimální počet hodin stanovený pro vyučovací předmět však musí zůstat zachován. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím, komplexním cvičným pracím, vypracování modelových úkolů, žákovským projektům, doplňujícím instruktážím apod.

5.       Tělesná výchova se ve večerním studiu nevyučuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

6.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia na str. 12 až 15 kromě poznámky 4.

7.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

8.       Doporučuje se, aby uchazeč o přijetí do večerního studia měl v oboru praxi nebo aby absolvoval praxi souběžně s přípravou v oboru vzdělání, protože zvládnutí dovedností, návyků a pracovních činností v povolání textilní technik klade na žáka nároky.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin pro 1. až 5. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

110 (30;20;20;20;20)

Cizí jazyk

130 (30;30;20;20;30)

Občanská nauka

20 (-;-;10;10;-)

Dějepis

30 (30;-;-;-;-)

Matematika

100 (20;20;20;20;20)

Základy přírodních věd

60 (30;30;-;-;-)

Informační a komunikační technologie

40 (20;10;5;5;-)

Strojnictví

40 (20;20;-;-;-)

Ekonomika

60 (-;-;20;20;20)

Právní nauka

10 (-;-;-;10;-)

Základy podnikání

40 (-;-;-;-;40)

Textilní materiály

30 (10;20;-;-;-)

Zkoušení textilií

30 (-;-;30;-;-)

Textilní technologie

40 (-;40;-;-;-)

Zušlechťování textilií

20 (-;-;-;20;-)

Praxe (učební)

60 (-;-;20;20;20)

b) výběrové a volitelné předměty

230 (20;20;65;65;60)

Celkem hodin týdně

1050 (210;210;210;210;210)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.       Učební plán dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období studia v oboru přípravy a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu se doporučuje, aby celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů byla v každém ročníku 210 konzultačních hodin, celkem 1050 za celé studium. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů v každém ročníku v souladu se školským zákonem až do výše horní hranice 220 konzultačních hodin ve školním roce.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny stanovené pro vyučovací předmět praxe (učební) je vhodné sloučit do větších vyučovacích celků, celkový minimální počet hodin stanovený pro vyučovací předmět musí zůstat zachován. Tyto konzultační hodiny jsou určené souborným pracím, komplexním cvičným pracím, vypracování modelových úkolů, žákovským projektům, doplňujícím instruktážím apod.

6.       Tělesná výchova se v dálkovém studiu nevyučuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

7.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

8.       Pro dálkové studium platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia na str. 12 až 15 kromě poznámky 4.

9.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

10.   Doporučuje se, aby uchazeč o přijetí do dálkového studia měl v oboru praxi nebo aby absolvoval praxi souběžně s přípravou v oboru vzdělání, protože zvládnutí dovedností, návyků a pracovních činností v povolání textilní technik klade na žáka nároky.