PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3141M

Textilnictví

Studijní obor:

 

31-41-M/007 (31-26-6/03)

 

 

Textilní technologie - pletařství

Zaměření: Studijní obor je bez zaměření. 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání:

            Absolvent studijního oboru textilní technologie - pletařství byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

            Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon funkce technicko-hospodářského pracovníka, který je schopen zajistit výrobu textilií, především pletenin, od návrhu k hotovému výrobku včetně dokumentace a ekonomického zhodnocení a který je schopen připravit podklady pro zhotovování textilií, zejména pletenin požadovaných vzorů vhodných pro výrobu oděvů a prádla. Je připraven provádět činnosti související s výrobní a podnikatelskou praxí i na závislé činnosti v textilní, zejména pletařské výrobě.

            Typickými činnostmi, kterými se absolventi zabývají, jsou činnosti spojené s přípravou podkladů pro výrobu textilií, zejména pletenin požadovaných vzorů pro zhotovování oděvů a prádla, s nákupem oděvních materiálů, výrobou a prodejem oděvních výrobků. Jedná se především o činnosti středních technických a technicko-hospodářských pracovníků v textilní, především v pletařské výrobě a v navazujících výrobách (oděvní doplňky), o podnikatelské i zaměstnanecké činnosti v malých a středně velkých textilních a oděvních firmách a v živnostech. Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění a jejich výchovou.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

            Absolvent studijního oboru se vyznačuje souborem vědomostí, dovedností a postojů z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání. Zejména byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby

·      si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, byl veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat,

·      si uvědomoval svou národní příslušnost a svá lidská práva, byl ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras,

·      si byl vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku, preferoval tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí,

·      přistupoval pozitivně k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti, byl si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti,

·      chápal význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní  připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi,

·      si byl vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání, uvědomoval si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

·      byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

·      znal spolehlivě český jazyk a uměl jej kultivovaně využívat ve všech komunikativních situacích,

·      znal jeden světový jazyk na úrovni běžné hovorové komunikace a pro účely podnikatelsko-obchodních činností, dovedl pracovat s odbornou literaturou domácí i cizojazyčnou,

·      byl schopen vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života, uměl si vytvářet hierarchii životních hodnot, vycházejících ze základních principů humanity a demokracie,

·      měl přehled o kultuře, který vychází z poznání různých oblastí umění, a kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám,

·      byl vybaven poznatky o národní a světové historii a dovedl jich využít pro lepší porozumění problémům současnosti,

·      si osvojil základy středoškolské matematiky a byl schopen získané vědomosti a dovednosti aplikovat v hospodářské praxi i běžném životě,

·      znal vybrané důležité jevy, pojmy a zákonitosti z fyziky a chemie a uplatňoval jejich praktické aplikace v oboru, měl základní vědomosti z elektrotechniky, elektroniky a automatizace,

·      chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

·      rozvíjel své pohybové schopnosti, dovednosti, posiloval celkově svou tělesnou zdatnost a vypěstoval si celoživotní potřebu pohybové aktivity,

·      měl základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedl poskytnout první pomoc,

·      znal prostředky výpočetní techniky, měl představu o jejich možnostech využití v občanském životě i pro uplatnění v profesní oblasti, dovedl ji využívat ve svých činnostech.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

            Absolvent studijního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména

·      je schopen samostatně myslet a pohotově se rozhodovat v běžných výrobních a podnikatelských situacích, nalézat optimální varianty řešení úkolů,

·      je schopen cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat, vhodně aplikovat i asertivní jednání, aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

·      je schopen samostatně řešit běžné úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině,

·      je schopen soustavně sledovat vědecko-technický rozvoj oboru, získané informace využívat v pracovní činnosti a je ochoten se dále vzdělávat,

·      je schopen nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování a je schopen přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce.

 

            Ve vazbě na odborné předměty se absolvent vyznačuje základními vědomostmi, dovednostmi a postoji týkajícími se daného odvětví. Absolvent

·      si osvojil zásady ekonomického myšlení a podnikání, pochopil podstatu základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,

·      získal základní znalosti v oblasti technického kreslení a strojnictví týkající se hlavně čtení a kreslení výkresů strojních součástí, podskupin a jednotlivých skupin a pochopení podstaty funkce strojních součástí, částí a mechanismů s ohledem na využití získaných znalostí při studiu navazujících odborných předmětů,

·      má základní vědomosti o textilní a oděvní výrobě, dokáže se orientovat v základních vztazích v tomto odvětví,má teoretické i praktické znalosti z textilní i oděvní výroby, především pak z oboru výroby pletenin, dokáže tyto znalosti nejen využívat, ale také analyzovat a získávat nové informace,

·      má přehled o příslušných normách a to nejen z technologického hlediska, nýbrž i z hlediska bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, zná a užívá správného textilního a oděvního názvosloví,

·      má základní vědomosti o jednotlivých druzích textilních materiálů, o možnostech jejich použití, zejména z hlediska jejich zpracovatelských a užitných vlastností,

·      zná různé druhy a vlastnosti délkových a plošných textilií, dokáže zjišťovat jejich vlastnosti a možnosti použití, dokáže posuzovat jednotlivé druhy pletenin z hlediska jejich vlastností, vazební struktury a způsobu vzorování,

·      má přehled o textilní a oděvní výrobě a o používaných technologických postupech a ucelený přehled o technologii pletařství, má vědomosti o konstrukci, provedení a funkci strojů a zařízení pletáren i o rozvoji vědy v této oblasti,

·      má ucelené vědomosti o přípravě materiálu pro pletení, pochopil principy pletení a zná hlavní funkční celky pletařských strojů,

·      dokáže provádět potřebné technicko-ekonomické výpočty pro výrobu pletenin, má představu o technicko-ekonomických parametrech a využití pletařských strojů, dokáže sestavit technologický postup pro určený výrobek,

·      má potřebné vědomosti o vazebních technikách, o vazbách a rozborech různých druhů textilií, zejména pletenin, je seznámen s principy vzorování,

·      dokáže posoudit vhodnost použití textilie (z hlediska jejich vazebních vlastností) na konkrétní výrobek,

·      má základní vědomosti o technicko-výrobních zákonitostech při úpravě a zušlechťování textilií, zejména pletenin, dokáže posoudit vhodný technologický postup a úpravárenské zařízení pro daný druh textilie s ohledem na její materiálové složení, vazební strukturu a účel použití,

·      je seznámen s významem technické kontroly jakosti výrobků, má základní vědomosti z oblasti zkušebnictví a hodnocení jakosti výrobků, zejména pletenin,

·      je seznámen se způsoby zkoušení textilií a dokáže posoudit či odhadnout možnost vlivu jednotlivých činitelů na výslednou kvalitu výrobku, má přehled o nejdůležitějších druzích zkušebních přístrojů a postupech některých zkušebních metod používaných při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole,

·      zvládá obsluhu pletařských a přípravárenských strojů, seznámil se i s obsluhou strojů pro výrobu oděvů,

·      je seznámen s reálným prostředím typických pracovišť a provozů textilní a oděvní výroby, má představu o náročnosti fyzické a duševní práce při vykonávání určitých vybraných pracovních činností v textilní a oděvní výrobě,

·      má přehled o základních technologicko-výrobních zákonitostech a vhodných postupech výroby, zná zásady hospodaření se surovinami, s energií a přírodními zdroji a dovede aplikovat tyto zásady v praxi,

·      orientuje se v technické dokumentaci, v příslušných státních normách a podnikových předpisech.

·      je schopen užívat výpočetní techniku při práci s textovými editory, práci s daty, pro konstrukci vzorů, pro ovládání pletařského stroje řízeného PC,

·      dovede se přesně vyjadřovat v technické oblasti v písemném i ústním projevu, dokáže pracovat s odbornou literaturou českou i zahraniční.

 

            Ve vazbě na výběrové a volitelné předměty se absolvent může dále vyznačovat specifickými vědomostmi, dovednostmi a činnostmi vycházejícími z konkrétních požadavků vznášených hospodářskou praxí, regionem a rodičovskou a žákovskou veřejností na profil absolventa. Může se jednat například o níže uvedené vědomosti, dovednosti a činnosti:

·      dovednosti zpracovávat podklady pro výpočet mezd, kalkulací nákladů a provádět technicko-ekonomickou analýzu,

·      orientace v administrativní, účetní, právní a obchodní agendě, zpracování písemností spojených s podnikatelsko-obchodní činností,

·      vědomosti a dovednosti z oblasti sběru a zpracování dat a informací,

·      vědomosti o podstatě a významu informační soustavy podnikatelského subjektu, rozpočetnictví, účetnictví podvojném a jednoduchém, o operativní evidenci a statistice,

·      vědomosti a dovednosti ke zvládnutí techniky administrativních prací a vedení agend podnikatele včetně uplatnění zákonů daňové soustavy,

·      znalosti základních právních norem a dovednosti pracovat s právními normami a využívat jich v podnikatelské činnosti,

·      základní vědomosti z oblasti psychologie, sociologie a řízení pracovních kolektivů, schopnosti, vědomosti a dovednosti spolupracovat se členy týmu,

·      dovednosti psát na stroji nebo používat textový editor osobních počítačů a dodržovat normalizovanou úpravu písemností apod..

 

 

Možnosti uplatnění absolventa:

            Absolventi studijního oboru textilní technologie - pletařství mohou najít své uplatnění především v podnicích a firmách zabývajících se výrobou pletenin, případně i jejich úpravami a následným zpracováním.

            Po absolvování nástupní praxe a zapracování se mohou uplatnit ve funkcích středních technicko-hospodářských pracovníků v textilních podnicích a firmách, v obchodních a jiných organizacích, i jako samostatní pracovníci.

            Své uplatnění mohou nalézt především jako technologové, pracovníci zásobování, technické přípravy výroby, odbytu, na úseku organizace a kontroly kvality apod..

            Vzhledem ke koncepci studijního oboru a získání všeobecného přehledu o textilní výrobě se absolventi mohou uplatnit nejen v oblasti pletařství, ale i v jiných oblastech textilní, ev. oděvní výroby.

            Složení maturitní zkoušky umožňuje absolventům studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.