MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 30. 9. 1999, č.j. 29 623/99-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního
oboru

31-41-M/007 (31-26-6/03) Textilní technologie - pletařství

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

4

Matematika

10

Fyzika

4

Chemie

4

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

8

Práce s počítačem

4

Ekonomika

4

Základy strojnictví

4

Nauka o materiálech

6

Textilní technologie

7

Zušlechťování textilií

4

Zkoušení a kontrola textilií

2

Vazby a rozbory textilií

5

Oděvní technologie

2

Technologie pletařství

6

Vazby a rozbory pletenin

6

Technická cvičení

8

Praxe (učební)

12

b) výběrové a volitelné předměty

4-6

Celkem

130-132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.    Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento obecný učební plán za dodržení dále stanovených zásad (rozpracuje do jednotlivých ročníků) nebo si může převzít dále uvedený doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.

2.    Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika a tělesná výchova do všech ročníků.

3.    Při dopracování obecného učebního plánu se celkový počet hodin v každém ročníku pohybuje v rozmezí 28 - 33 vyučovacích hodin. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu týdně - tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

4.    Při dopracování obecného učebního plánu, při dopracování učebních osnov obsažených v tomto souboru (např. formou zpracování tematického plánu), a při zpracování učebních osnov výběrových a volitelných předmětů je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předmětem praxe (učební) a předměty technologie pletařství, vazby a rozbory pletenin, technická cvičení, a dále mezi předměty obecně textilními.

5.    Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborné školy. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - č.j. 25 625/99-22 z 19.7.1999, cizí jazyk - č.j. 27 669/99-22 z 3.9.1999, dějepis - č.j. 23 094/99-22 z 14.6.1999, občanská nauka - č.j.23 212/98-23/230 z 21.7.1998, matematika - č.j. 17 686/90-21 z 5.6.1990, nejlépe značka učební osnovy MAT 12610101, fyzika - č.j. 17 686/90-21 z 5.6.1990, chemie - č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998, základy ekologie - č.j. 17 445/90-21 z 29.5.1990 nebo č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998, tělesná výchova - č.j. 17 668/91-20 z 24.5.1991 nebo č.j. 19 891/96-50 z 23.5.1996. Vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy č.j. 18 052/99-23 z 6.4.1999, vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy č.j. 25 875/98-23 z 7.9.1998 - obě učební osnovy jsou zařazené do tohoto souboru. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy nahrazeny inovovanými. Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty, je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy zpracované školou musí schválit MŠMT ČR.

6.    Základní předměty (a) představují základ vzdělání studijního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů a obecně stanovený učební plán má jednak umožnit směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit např. marketing a management, právní nauku, aplikovanou výpočetní techniku, techniku administrativy, psychologii, aplikovanou psychologii ...

7.    Ve vyučovacím předmětu práce s počítačem se vyučující řídí směrnicí č. 90/270/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na zařízeních se zobrazovacími jednotkami, ve vyučovacím předmětu ekonomika vyučující v tematickém celku 2. Pracovněprávní vztahy a související činnosti spolu s povinnostmi a právy zaměstnance a zaměstnavatele probírá i péči o BOZP. V dalších vyučovacích předmětech je problematika BOZP zapracována přímo do učebních osnov.

8.    Obecný učební plán dopracovaný ve škole a schválený ředitelem školy, dopracované učební osnovy základních předmětů a schválené ředitelem školy a učební osnovy výběrových a volitelných předmětů zpracované ve škole a schválené ředitelem školy jsou součástí dokumentace školy. Dopracováním obecného učebního plánu se rozumí rozpracování učebního plánu do všech ročníků čtyřletého studia pro každou novou třídu. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků a je zpracován ve vazbě na doporučený učební plán, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkrétního učebního plánu, který škola zvolila jako doporučený nebo který si sama dopracovala v návaznosti na obecný učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov pro výběrové a volitelné předměty ve standardním provedení (základní informace, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy).

9.    Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný předmět. V učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

10.Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 34 týdnů, ve 4. ročníku do 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

11.Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

12.Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, psychologie, sportovní hry, řízení motorových vozidel, vybrané statě z oboru .....

13.Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Maturitními předměty jsou český jazyk a literatura, volitelnými předměty jsou cizí jazyk a matematika. V odborné části maturitní zkoušky musí být zastoupeny odborné předměty pletařské - odbornými teoretickými maturitními předměty jsou technologie pletařství nebo vazby a rozbory pletenin nebo bloky z odborných předmětů pletařských (vždy) a z odborných předmětů textilních a oděvních nebo z odborných předmětů ekonomických (v případě jejich zařazení do učebního plánu). Předměty maturitní zkoušky mohou být i další vyučovací předměty podle učebního plánu, pokud jejich celková hodinová dotace za studium činí nejméně 6 hodin.

 

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

3

3

2

2

10

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

2

-

-

4

Ekonomika

-

-

2

2

4

Základy strojnictví

2

2

-

-

4

Nauka o materiálech

2

2

-

2

6

Textilní technologie

4

3

-

-

7

Zušlechťování textilií

-

2

2

-

4

Zkoušení a kontrola textilií

-

-

2

-

2

Vazby a rozbory textilií

2

3

-

-

5

Oděvní technologie

-

-

-

2

2

Technologie pletařství

-

-

3

3

6

Vazby a rozbory pletenin

-

-

3

3

6

Technická cvičení

2

2

2

2

8

Praxe (učební)

-

-

6

6

12

b) výběrové a volitelné předměty

-

-

2

2

4

Celkem hodin týdně

32

33

32

33

130

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 Poznámky:

1.    Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto studijního oboru. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

2.    Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje v návaznosti na tento učební plán učební osnovy základních předmětů tak, že vhodným způsobem zařadí učivo do jednotlivých ročníků při důsledném respektování mezipředmětových vztahů a zpracuje učební osnovy pro výběrové a volitelné předměty. Dopracované a zpracované učební osnovy schvaluje ředitel školy.

3.    Tabulky “Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku” a “Přehled uplatňování klíčových dovedností” uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN

Večerní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

1-2

1-2

2

8-10

Cizí jazyk

3

2

2

2

3

12

Občanská nauka

-

-

2-0

0-2

-

2

Dějepis

2

-

-

-

-

2

Matematika

2

2

0-2

0-2

2-0

8-10

Fyzika

1

1-2

-

-

-

2-3

Chemie

1

1-2

-

-

-

2-3

Základy ekologie

0,5

-

-

-

-

0,5

Práce s počítačem

2

2

-

-

-

4

Ekonomika

-

-

-

1-2

0-1

2-3

Základy strojnictví

-

1

1

-

-

2

Nauka o materiálech

1

1

-

-

1

3

Textilní technologie

0,5

2

2

-

-

4,5

Zušlechťování textilií

-

-

1-2

-

-

1-2

Zkoušení a kontrola textilií

-

-

1

1-0

-

2-1

Vazby a rozbory textilií

-

-

1-2

-

-

1-2

Oděvní technologie

-

-

-

-

1-2

1-2

Technologie pletařství

-

-

-

2-3

2-3

4-6

Vazby a rozbory pletenin

-

-

-

1-2

1-2

2-4

Technická cvičení

-

-

1-2

1-2

1-2

3-6

Praxe (učební)

-

-

0-2

0-2

0-2

0-6

b) výběrové a volitelné předměty

-

-

-

1

1

2

Celkem hodin týdně

15

15

15

15

15

75

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

  

Poznámky:

1.    Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující podle vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.    Vyučovací předmět praxe (učební) se zařazuje v případě, že žáci nemají dostatečnou odbornou praxi; předmět může mít charakter komplexních cvičných prací, modelových úkolů, žákovských projektů. Mezi odbornými předměty a předmětem praxe (učební) existuje úzká mezipředmětová vazba. V případě, že předmět praxe (učební) škola nezařadí, vytváří se prostor pro posílení těch vyučovacích předmětů, které umožní lepší připravenost žáků pro cíle stanovené v profilu absolventa. O zařazení předmětu praxe (učební) rozhodne ředitel školy.

3.    Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Do kategorie výběrových a volitelných předmětů se doporučuje zařadit předměty marketing a management a právní nauka.

4.    Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy.

5.    Učivo vyučovacích předmětů je v 1. až 4. ročníku rozvrženo do 34 týdnů, v 5. ročníku do 30 týdnů. Zbývající týdny se mohou využít jako časová rezerva k opakování učiva, popřípadě k exkurzím, v 5. ročníku též k přípravě a vykonání maturitní zkoušky.

6.    Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Maturitními předměty jsou český jazyk a literatura, volitelnými předměty jsou cizí jazyk a matematika. V odborné části maturitní zkoušky musí být zastoupeny odborné předměty pletařské - odbornými teoretickými maturitními předměty jsou technologie pletařství nebo vazby a rozbory pletenin nebo bloky z odborných předmětů pletařských (vždy) a z odborných předmětů textilních a oděvních nebo z odborných předmětů ekonomických (v případě jejich zařazení do učebního plánu).


 

 

UČEBNÍ PLÁN

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

20

20

30

110

Cizí jazyk

30

20

20

20

40

130

Občanská nauka

-

-

10

10

-

20

Dějepis

20

10

-

-

-

30

Matematika

30

20-30

20

20

20

110-120

Fyzika

10-30

10-20

-

-

-

20-40

Chemie

10-20

10-20

-

-

-

20-40

Základy ekologie

10

-

-

-

-

10

Práce s počítačem

10-20

20-30

-

-

-

30-50

Ekonomika

-

-

-

10-20

10-20

20-40

Základy strojnictví

-

10-20

10-20

-

-

20-40

Nauka o materiálech

20

30

-

-

10-20

60-70

Textilní technologie

10-20

20

20-30

-

-

50-70

Zušlechťování textilií

-

-

20-30

-

-

20-30

Zkoušení a kontrola textilií

-

-

20

20-0

10

20-40

Vazby a rozbory textilií

-

-

20-40

-

-

20-40

Oděvní technologie

-

-

-

20-30

-

20-30

Technologie pletařství

-

-

-

20-30

20-30

40-60

Vazby a rozbory pletenin

-

-

-

20-30

20-30

40-60

Technická cvičení

-

-

10-20

10-20

10-20

30-60

Praxe (učební)

-

-

0-20

0-20

0-20

0-60

b) výběrové a volitelné předměty

-

-

-

10-20

10-20

20-40

Celkem konzultačních hodin

210

210

210

210

210

1050

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.    V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující podle konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.    Vyučovací předmět praxe (učební) se zařazuje v případě, že žáci nemají dostatečnou odbornou praxi; předmět může mít charakter komplexních cvičných prací, modelových úkolů, žákovských projektů. Mezi odbornými předměty a předmětem praxe (učební) existuje úzká mezipředmětová vazba. V případě, že předmět praxe (učební) škola nezařadí, vytváří se prostor pro posílení těch vyučovacích předmětů, které umožní lepší připravenost žáků pro cíle stanovené v profilu absolventa. O zařazení předmětu praxe (učební) rozhodne ředitel školy.

3.    Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Do kategorie výběrových a volitelných předmětů se doporučuje zařadit předměty marketing a management a právní nauka.

4.    Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy.

5.    Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a rovnoměrně se rozloží do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního či čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle uspořádaného harmonogramu konzultací. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v každém ročníku v souladu s vyhláškou až do výše horní hranice 220 konzultačních hodin.

6.    V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.    Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Maturitními předměty jsou český jazyk a literatura, volitelnými předměty jsou cizí jazyk a matematika. V odborné části maturitní zkoušky musí být zastoupeny odborné předměty pletařské - odbornými teoretickými maturitními předměty jsou technologie pletařství nebo vazby a rozbory pletenin nebo bloky z odborných předmětů pletařských (vždy) a z odborných předmětů textilních a oděvních nebo z odborných předmětů ekonomických (v případě jejich zařazení do učebního plánu).