PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3143L

Oděvnictví

Studijní obor:

 

31-43-L/004 (31-37-4/01)

 

 

Operátor oděvní výroby - oděvní výroba

 

Zaměření:

            Studijní obor je bez zaměření. Škole je dána možnost tvorby zaměření vhodnou volbou učiva podle zájmu žáků a poptávky trhu práce za předpokladu, že bude plnit požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání a respektovat stanovené profesní standardy platné pro sféru práce. Zaměření nemají samostatné kódy, lze je však slovním vyjádřením uvádět na vysvědčení a maturitním vysvědčení. 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání:

            Absolvent studijního oboru operátor oděvní výroby - oděvní výroba byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

            Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon technicko-hospodářských činností provozního charakteru, který je schopen zajistit výrobu oděvů. Je připraven provádět závislé činnosti v oděvní výrobě a popřípadě činnosti související s výrobní a podnikatelskou praxí.

            Typickými činnostmi, kterými se absolventi zabývají, jsou činnosti spojené s řízením a organizací práce jednotlivých dílčích výrobních celků zejména na pozici mistra, přímá účast ve výrobě jako zaměstnanci pro náročné pracovní činnosti povolání krejčí, spolupráce s pracovníky technické přípravy výroby a s dalšími úseky zejména středně velkých a velkých oděvních firem.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

            Výuka postupně a promyšleně směřovala k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

·      disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

·      chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

·      uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

·      chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

·      uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

·      uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

·      získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

·      cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

·      rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

·      byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství jiných národů, vzájemného porozumění i pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

·      dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

·      používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

·      uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

·      porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

·      osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

·      dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

·      projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

·      byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

            Výuka postupně a promyšleně směřovala k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

·      aktivně využíval získané poznatky z psychologie při jednání s lidmi a při řešení problémových situací pracovních i osobních, využíval zásady duševní hygieny v režimu učení, práce a odpočinku,

·      dovedl pracovat s osobním počítačem a dovedl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

·      měl osvojeny zásady ekonomického myšlení, chápal podstatu základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice, orientoval se v ekonomických jevech a výrobních procesech, dovedl zpracovávat podklady pro výpočet mezd, kalkulací nákladů a provádět technicko-ekonomickou analýzu,

·      měl základní znalosti z technického kreslení a strojnictví, pochopil principy a funkce strojních součástí, částí a mechanismů s ohledem na obsluhování a běžnou údržbu strojů a zařízení pro oddělovací, spojovací a tepelně-tvarovací procesy,

·      správně používal odborné názvosloví z oblasti oděvnictví,

·      znal oděvní materiály a oděvní přípravu, jejich vlastnosti, a dovedl určit vhodnost užití pro různé druhy oděvů, dovedl posoudit jakost a zpracovatelnost oděvního materiálu a jeho údržbu,

·      uměl určit a připravit příslušný vrchový, podšívkový, kapsový a vložkový materiál a drobnou oděvní přípravu, uměl vypočítat spotřebu oděvního materiálu, vrstvit podšívkový a základní materiál s ohledem na materiálové vady, kontrolovat a vybavovat výrobky pro šicí dílny,

·      dovedl konstruovat oděvy ručně i s pomocí počítačového programu, dovedl oděvy modelovat a stupňovat, dovedl zhotovit střihy a polohovat,

·      znal jednotlivé technologické operace při zhotovování oděvů, dovedl vytvářet nové a řadit je do technologického postupu s přihlédnutím ke strojovému parku v oděvní výrobě,

·      zhotovoval oděvy konfekčním a zakázkovým způsobem, materiál stříhal, spojoval a zkoušel zhotovované oděvy,

·      vhodně používal stroje a zařízení, obsluhoval stroje a zařízení, prováděl běžnou údržbu oddělovací, spojovací a tepelně tvarovací techniky včetně pomůcek a přídavných zařízení,

·      řídil a organizoval práci jednotlivých dílčích výrobních celků, zejména zajišťoval plynulý a efektivní průběh výroby, zajišťoval požadované množství, jakost a sortiment, vytvářel prvotní evidenci výroby, bezprostředně řídil pracovní síly, obsazoval pracoviště při pohybu pracovníků, evidoval množství a kvalitu práce, řídil údržbu a inovace strojového parku,

·      měl vědomosti z oblasti řízení pracovních týmů, schopnosti, vědomosti a dovednosti spolupracovat se členy týmu,

·      vykonával další činnosti ve výrobě, např. kreslil, vrstvil, odděloval a kompletoval střihové díly, plánoval práci, zpracovával podklady, vedl operativně technikou evidenci, hodnotil jakost výrobků a zařazoval výrobky podle jakosti,

·      měl přehled o příslušných normách a to nejen z technologického hlediska, nýbrž i z hlediska bezpečnosti a hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí,

·      měl přehled o oděvní výrobě a o používaných technologických postupech, o základních technologicko-výrobních zákonitostech,

·      byl seznámen s významem technické kontroly jakosti výrobků, měl základní vědomosti z oblasti zkušebnictví a hodnocení jakosti výrobků, dokázal posoudit či odhadnout možnost vlivu různých faktorů na výslednou jakost výrobku, měl přehled o zkušebních metodách používaných při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole,

·      byl seznámen s reálným prostředím typických pracovišť a provozů oděvní výroby, měl představu o náročnosti fyzické a duševní práce při vykonávání pracovních činností v oděvní výrobě,

·      znal zásady hospodaření se surovinami, s energií a přírodními zdroji a dovedl aplikovat tyto zásady v praxi,

·      orientoval se v technické dokumentaci, v příslušných státních normách a podnikových předpisech,

·      dodržoval požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v oděvní výrobě, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany.

 

            Absolvent se může dále vyznačovat (ve vazbě na výběrové a volitelné předměty) specifickými vědomostmi, dovednostmi a činnostmi požadovanými sférou práce a rodičovskou a žákovskou veřejností. Může se jednat například o níže uvedené vědomosti, dovednosti a činnosti:

·      znalosti v oblasti živnostenského podnikání, pracovně právních vztahů a obchodní problematiky,

·      orientace v administrativní, účetní, právní a obchodní agendě, zpracování písemností spojených s podnikatelsko-obchodní činností,

·      vědomosti a dovednosti z oblasti sběru a zpracování dat a informací,

·      vědomosti o podstatě a významu informační soustavy podnikatelského subjektu, rozpočetnictví, účetnictví podvojném a jednoduchém, o operativní evidenci a statistice,

·      znalosti základních právních norem a dovednosti pracovat s právními normami a využívat jich v podnikatelské činnosti.

 

            Příprava ve studijním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen

·      samostatně myslet a pohotově se rozhodovat v běžných výrobních situacích, nalézat optimální varianty řešení úkolů,

·      cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat, asertivně jednat, aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

·      samostatně řešit běžné úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činnosti v pracovním týmu,

·      soustavně sledovat vědecko-technický rozvoj oboru, získané informace využívat v pracovní činnosti a být ochoten se dále vzdělávat,

·      nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce.

 

Možnosti uplatnění absolventa:

            Absolventi studijního oboru operátor oděvní výroby - oděvní výroba mohou najít své uplatnění především v podnicích a firmách zabývajících se výrobou oděvů.

            Po absolvování nástupní praxe a zapracování se mohou uplatnit ve funkcích středních technicko-hospodářských pracovníků v oděvních podnicích a firmách, ve službách i jako samostatní pracovníci.

            Své uplatnění mohou nalézt především ve funkcích provozního charakteru, např. na typových pozicích oděvní technik dispečer, oděvní technik mistr, oděvní technik normovač, popřípadě jako pracovníci pro náročné pracovní činnosti povolání krejčí, ale také jako technologové, pracovníci zásobování, technické přípravy výroby, odbytu, na úseku organizace a kontroly jakosti apod.

            Složení maturitní zkoušky umožňuje absolventům studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.