PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3143L Oděvnictví

Studijní obor:

31-43-L/006 Operátor oděvní výroby – obchodní činnost

Dosažený stupeň vzdělání:

Úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Zaměření:

Studijní obor je bez zaměření. Škole je dána možnost koncipovat zaměření vhodnou volbou učiva podle zájmu žáků a poptávky trhu práce.

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru operátor oděvní výroby – obchodní činnost byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon pracovních činností v přípravě výroby, plánování a organizování práce v oděvních firmách, zejména však pro nákup různých druhů materiálů a prodej (odbyt) oděvních výrobků na trhu.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi zabývají, jsou činnosti spojené s přípravou podkladů pro výrobu oděvů, nákup oděvních a dalších materiálů, činnosti spojené s výrobou oděvů a prodej oděvních výrobků. Absolvent se uplatní zejména ve středně velkých a velkých oděvních firmách.

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřovala k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní k druhým lidem,

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství jiných národů, vzájemného porozumění i pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

-          dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

-          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-          dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-          na uživatelské úrovni dovedl pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, byl schopen tyto prostředky využívat k práci s informacemi,

-          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-          byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřovala k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-          aktivně využíval získané poznatky z psychologie při jednání s lidmi a při řešení pracovních i osobních situací, využíval zásady duševní hygieny v režimu učení, práce a odpočinku,

-          uměl pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením používaným v profesní oblasti,

-          měl základní přehled o strojních součástech a mechanismech strojů a o používaných strojích a zařízení v oděvní výrobě,

-          aktivně ovládal odbornou terminologii typickou pro oděvnictví a dokázal využívat obecné poznatky při řešení praktických úkolů,

-          znal oděvní materiály a oděvní přípravu, jejich vlastnosti, a dovedl určit vhodnost užití pro různé druhy oděvů tak, aby pozitivně ovlivnil vlastnosti finálních výrobků, dovedl posoudit jakost a zpracovatelnost oděvního materiálu a jeho údržbu,

-          uměl určit a připravit příslušný vrchový, podšívkový, kapsový a vložkový materiál a drobnou oděvní přípravu, uměl vypočítat spotřebu oděvního materiálu,

-          znal metodiku konstruování a modelování oděvů, stupňování a polohování střihů ručně, orientoval se v možnostech využití počítačových programů při konstrukční přípravě výroby,

-          v přehledu znal jednotlivé technologické operace při zhotovování oděvů, znal podrobně jednu technologii a dokázal se orientovat i v postupech jiných technologií,

-          dovedl vykonávat pracovní činnosti jedné ze základních technologií hotovení oděvních výrobků (podle zaměření),

-          orientoval se v organizaci práce jednotlivých dílčích výrobních celků, měl vědomosti z oblasti řízení pracovních týmů, schopnosti, vědomosti a dovednosti spolupracovat se členy týmu,

-          měl přehled o příslušných normách a to nejen z technologického hlediska, nýbrž i z hlediska bezpečnosti a hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí,

-          měl přehled o oděvní výrobě a o používaných technologických postupech, o základních technologicko-výrobních zákonitostech,

-          byl seznámen s významem technické kontroly jakosti výrobků, měl základní vědomosti z oblasti zkušebnictví a hodnocení jakosti výrobků, měl přehled o zkušebních metodách používaných při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole,

-          byl seznámen s reálným prostředím provozů oděvní výroby, měl představu o náročnosti fyzické a duševní práce při vykonávání pracovních činností v oděvní výrobě,

-          znal zásady hospodaření se surovinami, s energií a přírodními zdroji a dovedl aplikovat tyto zásady v praxi,

-          uměl pracovat s technickou a technologickou dokumentací a orientoval se ve výrobních schématech, příslušných státních normách a podnikových předpisech,

-          dodržoval požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v oděvní výrobě, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany,

-          měl osvojeny zásady ekonomického myšlení, chápal podstatu základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice, orientoval se v ekonomických jevech a výrobních procesech, dovedl zpracovávat podklady pro výpočet mezd, kalkulací nákladů a provádět rozbory,

-          dokázal se orientovat v problematice drobného podnikání, měl základní vědomosti pro založení a provoz firmy a základní znalosti z oblasti pracovně právních vztahů a obchodní problematiky,

-          orientoval se v principech tržního hospodářství a činnostech podnikatelských subjektů v obchodní sféře,

-          orientoval se v administrativní, účetní, právní a obchodní agendě, zpracování písemností spojených s podnikatelsko-obchodní činností,

-          uměl získávat, třídit, zpracovávat, hodnotit a využívat sociálně ekonomické informace, uplatňovat poznatky sociální a aplikované psychologie v konkrétních případech, zejména při jednání se sociálními partnery, zákazníky a spolupracovníky,

-          měl základní znalosti o průzkumu trhu práce, chápal jejich význam pro marketing a management, o zajišťování prodejních a propagačních akcí, ovládal problematiku provozu obchodu,

-          zajišťoval a prováděl nákup a prodej zboží jednotlivcům, maloobchodním, velkoobchodním nebo jiným organizacím,

-          zvládl výběr dodavatelů podle zadaných hledisek, např. cen, sortimentu, způsobu dopravy,

-          zvládl základní obchodní operace v cizím jazyce ve verbální i písemné podobě.

Absolvent studijního oboru se vyznačuje

-          estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,

-          vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje firmu,

-          pracovní kázní a organizačními schopnostmi.

Příprava ve studijním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen

-          tvořivě myslet a pohotově se rozhodovat v běžných výrobních a obchodních situacích, nalézat optimální varianty řešení úkolů,

-          jednat s profesní etikou, cílevědomě, rozvážně, rozhodně, asertivně a aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

-          řešit běžné úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činnosti v pracovním týmu,

-          zvládat stresové pracovní a životní situace,

-          soustavně sledovat vědecko-technický rozvoj oboru a situaci na trhu, získané informace využívat v pracovní činnosti a být ochoten se dále vzdělávat,

-          nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce.

1.4   Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru operátor oděvní výroby – obchodní činnost mohou najít své uplatnění především v podnicích a firmách zabývajících se výrobou oděvů.

Po absolvování nástupní praxe a zapracování se mohou uplatnit ve funkcích středních technicko-hospodářských pracovníků v oděvních podnicích a firmách, ve službách i jako samostatní pracovníci.

Své uplatnění mohou nalézt především ve vstupní a výstupní technické kontrole, na úseku technické přípravy výroby, zásobování, odbytu, např. jako asistenti marketingu, referenti nákupu a odbytu, obchodní zástupci apod., a popřípadě jako pracovníci pro pracovní činnosti povolání krejčí.

Složení maturitní zkoušky umožňuje absolventům studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.