MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 8. 6. 2004, čj. 20 531/04-23 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

31-43-L/006 Operátor oděvní výroby – obchodní činnost

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

10

Chemie

3

Fyzika

2

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

8

Psychologie

2

Práce s počítačem

4

Ekonomika

4

Oděvní materiály

4

Stroje a zařízení

2

Konstrukce oděvů *

5

Oděvní technologie *

5

Právní nauka

2

Marketing a management

4

Obchodní provoz

4

Odborný výcvik *

34

b) výběrové a volitelné předměty

max. 11

Celkem hodin týdně

Max. 132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 Poznámky:

1.       Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Profil absolventa a učební plán dopracované ve škole, dopracované učební osnovy základních předmětů a učební osnovy výběrových, volitelných a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole, vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním profilu absolventa se rozumí určení řady oděvních výrobků, které budou žáci v rámci výuky zhotovovat, a případné doplnění dalších činností, a stanovení názvu zaměření, např. na dámské oděvy, na pánské oděvy, na oděvy (dámské a pánské). Dopracováním učebního plánu se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku 1. ročníku pro všechny čtyři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu na str. 14, nebo podle doporučeného učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové, volitelné a nepovinné vyučovací předměty.

3.       Při dopracování učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, oděvní technologie a odborný výcvik do všech ročníků, vyučovací předmět práce s počítačem se doporučuje zařadit do všech ročníků. Při dopracování učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl podíl všeobecného vzdělávání minimálně 45 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do čtyřech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení hranic týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu, nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretického vyučování a týden praktického vyučování.

5.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání studijního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů a obecně stanovený učební plán má jednak umožnit směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit např. předměty estetická výchova, modelování oděvů, základy oděvního výtvarnictví, dějiny odívání, estetika odívání, dějiny výtvarné kultury, ošetřování a čištění textilií, technologická cvičení, počítačové aplikace v oděvnictví, základy podnikání, obchodní korespondence, hospodářský zeměpis, mezinárodní obchod, účetnictví. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

6.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. formou zpracování tematického plánu, i při zpracování učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předměty odborný výcvik, oděvní technologie a konstrukce oděvů.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborné školy a střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk - čj. 27 669/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka - čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, dějepis - čj. 23 094/99-22 z 14. 6. 1999, matematika - čj. 21 307/2000-22 z 14. 6. 2000, fyzika - čj. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998, chemie - čj. 23 852/2002-23 z 25. 7. 2002, základy ekologie - čj. 17 445/90-21 z 29. 5. 1990 nebo čj. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998, tělesná výchova - čj. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996 nebo čj. 17 668/91-202 z 24. 5. 1991, práce s počítačem - čj. 25 875/98-23 z 7. 9. 1998. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy nahrazeny inovovanými.

8.       Vyučovací předmět psychologie se vyučuje podle učební osnovy čj. 23 213/98-23/230 z 22. 7. 1998 – učební osnova je zařazena do tohoto souboru. V případě inovace učebních osnov bude výše uvedená učební osnova nahrazena inovovanou.

9.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

10.   Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, cvičení z účetnictví, sportovní hry apod.

11.   Vyučovací předměty označené * obsahují učivo, jehož volbou v návaznosti na konkrétní profil absolventa podle zájmu žáků a podle poptávky trhu práce může škola vytvářet různá zaměření, např. na dámské oděvy, na pánské oděvy, na oděvy (dámské a pánské) apod.

12.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů; učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědecko-technického rozvoje v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

13.   Ve vyučovacím předmětu práce s počítačem věnuje vyučující náležitou pozornost učivu o zdravotních rizikách práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatřením k ochraně zdraví.

14.   Ve schválených i dopracovaných učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V dopracovaných učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavku, aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45 % za celé období přípravy.

15.   Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků umožňuje škole při dopracování učebních osnov a při případném zpracování tematických plánů vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a respektovat vzdělávací požadavky vyplývající z charakteru oděvní výroby v daném regionu.

16.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 34 týdnů, ve 4. ročníku do 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

17.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

2

2

10

Chemie

2

1

-

-

3

Fyzika

2

-

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Psychologie

-

2

-

-

2

Práce s počítačem

1

1

1

1

4

Ekonomika

-

2

2

-

4

Oděvní materiály

2

2

-

-

4

Stroje a zařízení

1

1

-

-

2

Konstrukce oděvů *

2

2

1

1

6

Oděvní technologie *

1

2

2

1

6

Právní nauka

-

-

-

2

2

Marketing a management

-

-

2

2

4

Obchodní provoz

-

-

-

4

4

Odborný výcvik *

6

7

14

7

34

b) výběrové a volitelné předměty

2

2

1

4

9

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu na str. 15 až 17. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na stranách 15 až 17.

2.       Učební plán je vhodný pro přípravu žáků v zaměřeních na dámské oděvy, na pánské oděvy a na oděvy (dámské a pánské), kteří se uplatní v průmyslové výrobě oděvů ve firmách různých velikostí. Jednotlivá zaměření vzniknou vhodným výběrem učiva ve vyučovacích předmětech označených * a vhodným zařazením výběrových a volitelných předmětů. Příklady výběrových a volitelných předmětů: estetická výchova, obchodní korespondence, počítačové aplikace, účetnictví.

3.       Tabulky o využití vyučovací doby a přehledu začlenění klíčových kompetencí uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

 

 

Učební plán

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 5. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

8 (2,2,1,1,2)

Cizí jazyk

12 (3,2,2,2,3)

Občanská nauka

2 (-,-,1,1,-)

Dějepis

2 (2,-,-,-,-)

Matematika

8 (2,2,1,1,2)

Chemie

2 (2,-,-,-,-)

Fyzika

1 (1,-,-,-,-)

Základy ekologie

1 (1,-,-,-,-)

Psychologie

2 (-,-,-,-,2)

Práce s počítačem

3 (1;0,5;0,5;0,5;0,5)

Ekonomika

3 (-,-,2,1,-)

Oděvní materiály

3 (1,1,1,-,-)

Stroje a zařízení

1 (-,1,-,-,-)

Konstrukce oděvů *

4 (-,2,1,1,-)

Oděvní technologie *

4 (-,1,1,1,1)

Právní nauka

2 (-,-,-,2,-)

Marketing a management

3 (-,-,2,1,-)

Obchodní provoz

3 (-,-,-,1,2)

Odborný výcvik *

5 (-,2,1,1,1)

b) výběrové a volitelné předměty

6 (-;1,5;1,5;1,5;1,5)

Celkem hodin týdně

75 (15,15,15,15,15)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 Poznámky:

1.       Učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní, např. jeden vyučovací den - 4 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností.

5.       Tělesná výchova se ve večerním studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

6.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia na str. 15 až 17 mimo poznámku 3.

7.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

8.       Podmínkou k přijetí uchazeče do večerního studia je praxe v oboru souběžná s přípravou ve studijním oboru nebo již absolvovaná, protože hodiny stanovené pro odborný výcvik neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí dovedností a návyků k výkonu povolání oděvní technik, obchodních činností a činností povolání krejčí.

 

 

Učební plán

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin pro 1. až 5. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

110 (30,20,20,20,20)

Cizí jazyk

130 (30,30,20,20,30)

Občanská nauka

20 (-,-,10,10,-)

Dějepis

20 (10,10,-,-,-)

Matematika

100 (20,20,20,20,20)

Chemie

30 (20,10,-,-,-)

Fyzika

10 (10,-,-,-,-)

Základy ekologie

10 (10,-,-,-,-)

Psychologie

20 (-,-,-,-,20)

Práce s počítačem

40 (10,10,10,5,5)

Ekonomika

40 (-,-,20,20,-)

Oděvní materiály

50 (10,10,10,10,10)

Stroje a zařízení

20 (10,10,-,-,-)

Konstrukce oděvů *

70 (10,20,20,10,10)

Oděvní technologie *

60 (10,20,10,10,10)

Právní nauka

20 (-,-,-,20,-)

Marketing management

35 (-,-,20,15,-)

Obchodní provoz

35 (-,-,-,15,20)

Odborný výcvik *

100 (20,20,20,20,20)

b) výběrové a volitelné předměty

130 (10,30,30,15,45)

Celkem hodin týdně

1050 (210,210,210,210,210)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.       Učební plán dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 210 konzultačních hodin, celkem 1050 za celé studium. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů v každém ročníku v souladu s vyhláškou až do výše horní hranice 220 konzultačních hodin.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží.

6.       Tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

7.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

8.       Pro dálkové studium platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia na str. 15 až 17 mimo poznámku 3.

9.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

10.   Podmínkou k přijetí uchazeče do dálkového studia je praxe v oboru souběžná s přípravou ve studijním oboru nebo již absolvovaná, protože hodiny stanovené pro odborný výcvik neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí dovedností a návyků k výkonu povolání oděvní technik, obchodních činností a činností povolání krejčí.