MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 6. 2004, čj. 21 359/04-23 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

31-43-L/501 Oděvnictví

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

7

Občanská nauka

2

Dějepis

2

Matematika

5

Chemie

2

Fyzika

2

Tělesná výchova

4

Práce s počítačem

4

Ekonomika

3

Konstrukce a modelování oděvů

4

Oděvní technologie

4

Organizace oděvní výroby

3

Dílenská cvičení

5

b) výběrové a volitelné předměty

max. 13

Celkem hodin týdně

max. 66

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.       Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Profil absolventa a učební plán dopracované ve škole, dopracované učební osnovy základních předmětů a učební osnovy výběrových, volitelných a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole, vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním profilu absolventa se rozumí doplnění dalších činností, a stanovení názvu zaměření, např. na řízení oděvní výroby, na technickou přípravu výroby, na obchodní činnosti, na podnikání apod. Dopracováním učebního plánu se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku 1. ročníku pro oba ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu na str. 12, nebo podle doporučeného učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové, volitelné a nepovinné vyučovací předměty.

3.       Při dopracování učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, práce s počítačem, konstrukce a modelování oděvů, oděvní technologie a dílenská cvičení do obou ročníků. Při dopracování učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl podíl všeobecného vzdělávání minimálně 45 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do obou ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovací hodiny.

5.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání studijního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů a obecně stanovený učební plán má jednak umožnit směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit např. předměty další živý jazyk, estetická výchova, základy oděvního výtvarnictví, dějiny odívání, estetika odívání, dějiny výtvarné kultury, oděvní materiály, ošetřování a čištění textilií, oděvní stroje a zařízení, technologická cvičení, počítačové aplikace v oděvnictví, základy podnikání, právní nauka, vedení malé firmy, písemná a elektronická komunikace, hospodářský zeměpis, mezinárodní obchod, účetnictví. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhode ředitel školy.

6.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov, např. formou zpracování tematického plánu, i při zpracování učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro absolventy tříletých učebních oborů. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk - čj. 27 670/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka - čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, dějepis - čj. 23 094/99-22 z 14. 6. 1999, matematika - čj. 23 093/99-22 z 14. 6. 1999, fyzika - čj. 18 049/91-21 z 9. 7. 1991 nebo čj. 22 733/02-23 z 15. 7. 2003, chemie - čj. 18 049/91-21 z 9. 7. 1991 nebo čj. 23 851/2002-23 z 25. 7. 2002, tělesná výchova - čj. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996, práce s počítačem - čj. 25 776/2000-23 z 23. 8. 2000. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy nahrazeny inovovanými.

8.       Vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy zařazené do tohoto souboru (jedná se o původní učební osnovu čj. 11 915/2000-23 z 18. 2. 2000 upravenou podle současných požadavků). V případě inovace učební osnovy pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů bude učební osnova z tohoto souboru učebních dokumentů nahrazena inovovanou učební osnovou.

9.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

10.   Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, odborná jazyková příprava, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, cvičení z účetnictví, sportovní hry, textilní techniky apod.

11.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů; učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědecko-technického rozvoje v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

12.   Ve schválených i dopracovaných učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V dopracovaných učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavku, aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45 % za celé období přípravy.

13.   Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků umožňuje škole při dopracování učebních osnov a při případném zpracování tematických plánů vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a respektovat vzdělávací požadavky vyplývající z charakteru oděvní výroby v daném regionu.

14.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. ročníku rozvrženo do 33 týdnů, ve 2. ročníku do 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

15.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

4

3

7

Občanská nauka

1

1

2

Dějepis

2

-

2

Matematika

3

2

5

Chemie

2

-

2

Fyzika

-

2

2

Tělesná výchova

2

2

4

Práce s počítačem

2

2

4

Ekonomika

-

3

3

Konstrukce a modelování oděvů

2

2

4

Oděvní technologie

2

2

4

Organizace oděvní výroby

1

2

3

Dílenská cvičení

3

3

6

b) výběrové a volitelné předměty

3-6

4-6

7-12

Celkem hodin týdně

30-33

31-33

61-66

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu na str. 12 až 14. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na stranách 12 až 14.

2.       Učební plán je vhodný pro přípravu žáků v zaměřeních, která koncipuje škola. Jednotlivá zaměření vzniknou vhodným výběrem a zařazením výběrových a volitelných předmětů, popřípadě posílením základních předmětů. Příklady zaměření: na řízení výroby, na technickou přípravu výroby, na obchodní činnost, na podnikání.

3.       Tabulky o využití vyučovací doby a přehledu začlenění klíčových kompetencí uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.


 

Učební plán

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

5 (2,2,1)

Cizí jazyk

7 (3,2,2)

Občanská nauka

2 (-,1,1)

Dějepis

1 (1,-,-)

Matematika

4 (2,1,1)

Chemie

1 (1,-,-)

Fyzika

1 (-,1,-)

Práce s počítačem

3 (1,1,1)

Ekonomika

3 (-,1,2)

Konstrukce a modelování oděvů

4 (2,1,1)

Oděvní technologie

4 (1,2,1)

Organizace oděvní výroby

2 (-,1,1)

Dílenská cvičení

0-3 (1,1,1)

b) výběrové a volitelné předměty

5-8 (1,1,3)

Celkem hodin týdně

45 (15,15,15)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.       Učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Vyučovací hodiny stanovené pro dílenská cvičení se mohou soustřeďovat do větších vyučovacích celků - dní, např. jeden vyučovací den - 3 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností. Ve večerním studiu není nutné zařazovat dílenská cvičení v případě, že žáci pracují v oboru souběžně se studiem nebo praxi v oboru v dostatečném rozsahu absolvovali.

5.       Tělesná výchova se ve večerním studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

6.       Pro večerní studium platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia na str. 12 až 14 mimo poznámek 4 a 12.

7.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

Učební plán

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

70 (20,20,30)

Cizí jazyk

100 (40,30,30)

Občanská nauka

20 (-,10,10)

Dějepis

20 (20,-,-)

Matematika

70 (30,20,20)

Chemie

20 (20,-,-)

Fyzika

20 (-,20,-)

Práce s počítačem

40 (20,10,10)

Ekonomika

30 (-,10,20)

Konstrukce a modelování oděvů

50 (20,20,10)

Oděvní technologie

50 (10,20,20)

Organizace oděvní výroby

30 (-,20,10)

Dílenská cvičení

0-40 (10,10,20)

b) výběrové a volitelné předměty

70-110 (20,20,30)

Celkem hodin týdně

630 (210,210,210)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 Poznámky:

1.       Učební plán dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 210 konzultačních hodin, celkem 630 za celé studium. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů v každém ročníku v souladu s vyhláškou až do výše horní hranice 220 konzultačních hodin.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny stanovené pro dílenská cvičení lze soustředit do větších vyučovacích celků - dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží. V dálkovém studiu není nutné zařazovat dílenská cvičení v případě, že žáci pracují v oboru souběžně se studiem nebo praxi v oboru v dostatečném rozsahu absolvovali.

6.       Tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

7.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

8.       Pro dálkové studium platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia na str. 12 až 14 mimo poznámek 4 a 12.

9.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.