PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

3143L Oděvnictví

Studijní obor:

31-43-L/503 Krejčí – podnikatel

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru krejčí-podnikatel je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. V průběhu jeho přípravy byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu správně pojímaného občanství, tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných pro výkon podnikatelských, technicko-hospodářských a dalších funkcí ve výrobních podnicích. Důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti na konkrétní situace charakteristické pro činnosti spojené s nákupem oděvních materiálů, s výrobou a prodejem oděvních výrobků, činnosti spojené se získáváním a zpracováním informací s podporou výpočetní techniky, činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti výroby dámských a pánských oděvů a prádla se zaměřením na výrobu zakázkovou a malosériovou. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj komplexního pohledu na řešenou problematiku, včetně otázek bezpečnosti práce a vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Rozsáhlejší odborný základ směřuje k získání širšího rozsahu kompetencí, které umožní absolventům hledat a nacházet zaměstnání v širší oblasti trhu práce, popřípadě umožní jejich bezproblémovou rekvalifikaci.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Absolvent studijního oboru krejčí-podnikatel byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          chápal jazyk jako prostředek komunikace, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-          byl schopen klást si sám praktické otázky filozofického charakteru a hledat na ně odpovědi,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství jiných národů, vzájemného porozumění i pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

-          dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

-          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-          dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-          byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

 

1.3   Přepokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolvent studijního oboru krejčí-podnikatel byl připravován, aby

-          uměl rozlišovat obsah základních ekonomických pojmů a správně je používal, znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, společenské a finanční ohodnocení dané profese, pracovní činnosti a práva,

-          pracoval a jednal hospodárně, měl reálnou představu o kvalitě své práce a svých pracovních předpokladech, chápal podstatu, cíl a riziko podnikání, znal a uměl realizovat základní aktivity potřebné k založení a provozování firmy,

-          orientoval se v administrativní, účetní, právní a obchodní agendě, zpracování písemností spojených s podnikatelsko-obchodní činností,

-          měl základní znalosti o výzkumu a průzkumu trhu práce, chápal jejich význam pro marketing a management,

-          aktivně využíval získané poznatky z psychologie při jednání s lidmi a při řešení problémových situací pracovních i osobních, využíval zásady duševní hygieny v režimu učení, práce a odpočinku, uměl jednat se zákazníkem,

-          uplatňoval estetická hlediska a estetické cítění v každodenním životě,

-          znal technickou přípravu výroby lehké i těžké dámské a pánské konfekce a dámského a pánského prádla, dovedl kreslit střihové konstrukce dle návrhu oděvu, zvolit vhodný materiál, a drobnou přípravu, vhodný technologický postup, zpracování při zakázkové a malosériové výrobě,

-          znal konstrukční a technologické zpracování náročných módních úprav dámských a pánských oděvů (různé způsoby členění, řasení, střihové manipulace, tvarování výstřihů a límců, různé typy rukávů) a dámského a pánského prádla,

-          dovedl zkoušet oděvy, znal použití oděvních materiálů, rozuměl podstatě a funkci procesů ve střihárně, v šicí dílně i tepelně tvarovacím procesu,

-          znal rozdíly mezi dámskou a pánskou konfekcí, dovedl zhotovit základní dámské a pánské oděvy (vestu, kalhoty, sako) a prádlo,

-          byl schopen volit správné technologické postupy při šití oděvů v zakázkové a malosériové výrobě,

-          uměl pracovat na počítači, využívat základního aplikačního programového vybavení počítače z hlediska uživatele, uměl se orientovat v uživatelských programech a měl vytvořeny základní uživatelské návyky pro práci s počítačem,

-          měl vědomosti a dovednosti umožňující zachycovat, zpracovávat a hodnotit vhodnými metodami informace potřebné k podnikatelské (podnikatelsko - obchodní) činnosti a uživatelským způsobem při tom využívat počítače,

-          dodržoval způsoby hospodárného a ekologického užívání a likvidace materiálů po skončení jejich životnosti,

-          navrhoval vhodné konstrukční řešení pro zvolený výrobek, prováděl konstrukční přípravu výroby daného výrobku,

-          zvolil, případně navrhl vhodný technologický postup, nebo jeho varianty, včetně volby vhodných materiálů, pro zhotovení daného výrobku,

-          prováděl technologickou přípravu výroby daného výrobku,

-          sledoval trendy vývoje v oděvnictví a aplikoval nové poznatky v praxi,

-          orientoval se v příslušných technických normách a předpisech a dodržoval je,

-          chápal bezpečnost práce  jako součást péče o zdraví své i svých spolupracovníků,

-          znal a sledoval možná pracovní rizika související se zaměřením pracovních činností a napomáhal k jejich odstraňování či snižování,

-          dodržoval požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany.

1.4   Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru krejčí-podnikatel jsou středoškolsky vzdělaní odborníci se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon podnikatelských, technicko-hospodářských a dalších funkcí v zakázkové a malosériové výrobě. Mohou se uplatnit ve funkcích středních technicko-hospodářských pracovníků v oděvních podnicích a firmách, ve službách i jako samostatní pracovníci. Absolventi se uplatní zejména na střední a nižší úrovni řízení a organizace výroby – např. jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti kontroly jakosti, na úseku obchodu v oblasti výroby dámských a pánských oděvů se zaměřením na výrobu zakázkovou a malosériovou.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.