MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 2. 7. 2004, čj. 10 925/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

31-43-L/503 (31-97-4/01) Krejčí – podnikatel

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Dějepis a občanská nauka (5)

3

Matematika

5

Fyzika

2

Tělesná výchova

4

Psychologie

2

Právní nauka

2

Práce s počítačem

4

Ekonomika

3,5

Účetnictví

4

Vedení firmy

4

Písemná a elektronická komunikace

4

Organizace oděvní výroby

2

Konstrukce oděvů

5

Oděvní technologie

5

Základy oděvního výtvarnictví

1

Dílenská cvičení

3,5

b) výběrové a volitelné předměty

-

Celkem hodin týdně

66

B. Nepovinné předměty

 

Poznámky:

1.       Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít konkretizovaný učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy základních předmětů a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole, vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do obou ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku 1. ročníku pro oba ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu obecného nebo podle konkretizovaného učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro nepovinné vyučovací předměty.

3.       Při dopracování učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, konstrukce oděvů a oděvní technologie do obou ročníků. Při dopracování učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělávání minimálně 45 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do dvou ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin.

5.       Pro společenskovědní předmět dějepis a občanská nauka se využijí platné učební osnovy těchto jednotlivých předmětů, které si vyučující vhodně upraví v návaznosti na předcházející vzdělávání žáků ve tříletých učebních oborech. Je vhodné tyto předměty vyučovat samostatně, přičemž bude dějepis mít dvouhodinovou dotaci a navazující občanská nauka dotaci jedné hodiny.

6.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. formou zpracování tematického plánu, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborná učiliště a střední odborné školy a jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – čj. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk – čj. 27 670/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka – čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, dějepis – čj. 23 094/99-22 z 14. 6. 1999, matematika – čj. 23 093/99-22 z 14. 6. 1999, fyzika – čj. 18 049/91-21 z 9. 7. 1991, tělesná výchova – čj. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996, psychologie – 23 213/98-23/230 z 22. 7. 1998, práce s počítačem čj. 25 776/2000-23 z 23. 8. 2000. Vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy č.j. 11 915/2000-23 z 18. 2. 2000. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

8.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

9.       Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné mohou být zařazeny např. vyučovací předměty konverzace v cizím jazyce, odborná jazyková příprava, cvičení z matematiky,  sportovní hry, textilní techniky, dějiny umění, dějiny odívání, estetika odívání, modelování oděvů, počítačové aplikace v oděvnictví apod.

10.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů; učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědecko-technického rozvoje v příslušném odvětví.

11.   Ve vyučovacím předmětu práce s počítačem věnuje vyučující náležitou pozornost učivu o zdravotních rizikách práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatřením k ochraně zdraví.

12.   Ve schválených i dopracovaných učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V dopracovaných učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavku, aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45% za celé období přípravy.

13.   Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků umožňuje škole při dopracování učebních osnov a při případném zpracování tematických plánů vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a respektovat vzdělávací požadavky vyplývající z charakteru výroby oděvů a prádla nebo jiných šitých výrobků ve firmách v daném regionu.

14.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. ročníku rozvrženo do 33 týdnů, ve 2. do 30 týdnů . Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

15.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů

 

 

KONkretizovaný Učební plán

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné předměty

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

3

6

Občanská nauka (5)

-

1

1

Dějepis (5)

2

-

2

Matematika

3

2

5

Fyzika

-

2

2

Tělesná výchova

2

2

4

Psychologie

-

2

2

Právní nauka

-

2

2

Práce s počítačem

2

2

4

Ekonomika

1,5

2

3,5

Účetnictví

2

2

4

Vedení firmy

2

2

4

Písemná a elektronická komunikace

2

2

4

Organizace oděvní výroby

-

2

2

Konstrukce oděvů

3

2

5

Oděvní technologie

3

2

5

Základy oděvního výtvarnictví

1

-

1

Dílenská cvičení

3,5

-

3,5

b) výběrové a volitelné předměty

-

-

-

Počet hodin celkem

33

33

66

B. Nepovinné předměty

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu na stranách 13 a 14 a tyto poznámky platí i pro další práci s konkretizovaným učebním plánem.

2.       Tabulky o využití vyučovací doby a přehledu začlenění klíčových kompetencí uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin za celé období studia
A. Povinné předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

60 (20,20,20)

Cizí jazyk

70 (20,20,30)

Občanská nauka (5)

10 (-,10,-)

Dějepis (5)

20 (20,-,-)

Matematika

60 (20,20,20)

Fyzika

20 (20,-,-)

Psychologie

10 (-,-,10)

Právní nauka

30 (-,10,20)

Práce s počítačem

40 (20,20,-)

Ekonomika

50 (10,20,20)

Účetnictví

50 (10,20,20)

Vedení firmy

20 (-,10,10)

Písemná a elektronická komunikace

40 (20,20,-)

Organizace oděvní výroby

20 (-,-,20)

Konstrukce oděvů

60 (20,20,20)

Oděvní technologie

60 (20,20,20)

Základy oděvního výtvarnictví

10 (10,-,-)

b) výběrové a volitelné předměty

-

Celkem konzultačních hodin

630 (210,210,210)

B. Nepovinné předměty

 

Poznámky:

1.       Učební plán dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy a je pro školu závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro vyučovací předměty pro jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 210 konzultačních hodin, tj. 630 konzultačních hodin za celé studium. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace v každém ročníku v souladu s platnou vyhláškou až do výše horní hranice 220 konzultačních hodin.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

6.       Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia. Tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje.

7.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.