MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY České republiky

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  České republiky
dne 30. ledna 1995, čj. 11 404/95-23, s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru 31-25-6 Oděvnictví je  středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon různých technických a technicko-ekonomických funkcí ve výrobních podnicích. Je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s výrobní a podnikatelskou praxí i na činnosti v oděvní výrobě.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi zabývají, jsou činnosti spojené s nákupem oděvních materiálů, výrobou a prodejem oděvních výrobků. Jedná se zejména o činnosti středních technických  a technicko-ekonomických pracovníků v oděvní výrobě a navazujících výrobách (oděvní doplňky, pletené výrobky), o podnikatelské i zaměstnanecké činnosti v malých a středně velkých oděvních firmách.

Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním studentů a jejich výchovou.

V oblasti všeobecné vzdělávací se absolvent studijního oboru  vyznačuje zejména:

-          spolehlivou znalostí českého jazyka a jeho kultivovaným využíváním ve všech komunikativních situacích,

-          znalostí  jednoho světového jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a pro účely podnikatelsko-obchodních činností,

-          dovedností pracovat s odbornou literaturou domácí i cizojazyčnou,

-          schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života, vytvářet si hierarchii životních hodnot, vycházejících ze základních principů humanity a demokracie,

-          kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění a kladným vztahem ke kulturním a estetickým hodnotám,

-          poznáním národní a světové historie k lepšímu porozumění problémům současnosti,

-          osvojením základů středoškolské matematiky a schopností získané vědomosti a dovednosti aplikovat v hospodářské praxi,

-          znalostí vybraných důležitých jevů, pojmů a zákonitostí z fyziky a chemie a jejich praktických aplikací v oboru, základními vědomostmi z elektrotechniky a elektroniky,

-          pochopením základních ekologických zákonitostí, uplatňováním poznatků z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

-          rozvinutými pohybovými schopnostmi, dovednostmi, celkovou tělesnou zdatností a vypěstovanou celoživotní potřebou pohybové aktivity.

V oblasti odborného vzdělání se absolvent vyznačuje obecnými odbornými vědomostmi a dovednostmi, základními vědomostmi a dovednostmi ve vztahu k odvětví oděvní výroby, speciálními odbornými vědomostmi a dovednostmi ve vazbě na jednotlivé oděvní výroby a základními odbornými vědomostmi a dovednostmi pro orientaci v oblasti podnikání v podmínkách tržního hospodářství.

Absolvent s ohledem na společný odborný základ se vyznačuje zejména

-          znalostmi prostředků výpočetní techniky a dovednostmi jich využívat,

-          základními vědomostmi o způsobech zobrazování, dovednostmi  čtení a zhotovování jednoduchých technických výkresů,

-          základními vědomostmi o technických materiálech, strojních mechanismech a částech oděvních strojů, vědomostmi o podstatě a funkci oděvních strojů a zařízení a dovednostmi jejich obsluhy,

-          znalostí a pochopením podstaty základních  ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,

-          vědomostmi o oděvních materiálech, jejich druzích a principech jejich výroby, o jejich složení, o způsobech zkoušení oděvních materiálů, o použití a užitných vlastnostech oděvních materiálů,

-          komplexními vědomostmi o technologiích výroby oděvů a prádla, jejich pracovní a technologické podstatě,

-          vědomostmi o konstrukci  základních střihů oděvů, dovednostmi střihy stupňovat a polohovat, zhotovit střihové šablony,

-          praktickými dovednostmi hotovení všech základních typů jednoduchých oděvů a podšívaných oděvů,

-          přehledem z problematiky oděvní kultury a historie odívání a znalostmi principů konstrukčního i výtvarného řešení oděvů,

-          dovedností přesného technického vyjadřování v písemném i ústním projevu.

Absolvent se dále vyznačuje specifickými vědomostmi, dovednostmi a činnostmi vycházejícími z konkrétních požadavků vznášených hospodářskou praxí, regionem a rodičovskou a žákovskou veřejností na profil absolventa. Specifické vědomosti, dovednosti a činnosti dále uvedené je možné různě vybírat, kombinovat a rozšiřovat, čímž se dosahuje značné variability konkrétního profilu absolventa podle vznášených požadavků. Jedná se např. o níže uvedené vědomosti, dovednosti a činnosti:

-          dovednosti a vědomosti vypracovat návrh pracovního, technologického a výrobního postupu, určit použití strojů a přídavných zařízení pro výrobu daného výrobku, navrhnout výrobní linku,

-          dovednosti a vědomosti posoudit vlastnosti materiálů a vycházet z nich při volbě technologického postupu,

-          dovednosti konstruovat a modelovat střih podle typu postavy včetně úprav, a to ručně i na počítači,

-          vědomosti o speciálních oděvních technologiích,

-          vědomosti a dovednosti nutné pro dodržování technologické kázně a kvality výrobku,

-          dovednosti zpracovávat podklady pro výpočet mezd, kalkulací nákladů a provádět technicko-ekonomickou analýzu,

-          orientace v administrativní, účetní, právní a obchodní agendě, zpracování písemností spojených s podnikatelsko-obchodní činností,

-          vědomosti o technické kontrole ve výrobním procesu a dovednosti kontrolovat hotové výrobky,

-          dovednosti hodnotit oděvní výrobky z hledisek funkčních, konstrukčních, výrobně-ekonomických a estetických,

-          vědomosti z oblasti normalizace a standardizace,

-          vědomosti z navazujících technologií, např. technologie pletařství, výroby oděvních doplňků,

-           základní vědomosti z energetiky včetně otázky optimálního  a hospodárného využívání energie v oděvní výrobě,

-          vědomosti a dovednosti z oblasti sběru a zpracování informací,

-          vědomosti o podstatě a významu informační soustavy podnikatelského subjektu, rozpočetnictví, účetnictví podvojném a jednoduchém, o operativní evidenci a statistice,

-          vědomosti a dovednosti ke zvládnutí techniky administrativních prací a vedení agend podnikatele včetně uplatnění zákonů daňové soustavy,

-          znalosti základních právních norem a  dovednosti pracovat s právními normami a využívat jich v podnikatelské činnosti,

-          znalosti základních vlastností typických druhů zboží a způsobů jejich zjišťování, poznatky o podmínkách skladování a přepravy,

-          dovednosti psát na stroji nebo používat textový editor osobních počítačů a dodržovat normalizovanou úpravu písemností,

-          základní vědomosti z oblasti psychologie, sociologie a řízení pracovních kolektivů, schopnosti, vědomosti a dovednosti spolupracovat s pracovníky apod.,

V průběhu studia jsou pěstovány a posilovány tyto významné rysy a schopnosti absolventa:

-          schopnost samostatně myslet a pohotově se rozhodovat v běžných výrobních a podnikatelských situacích, nalézt optimální varianty a řešení úkolů,

-          schopnost cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat, vhodně aplikovat i asertivní jednání,

-          aplikovat získané vědomosti  a dovednosti v praxi,

-          iniciativně a samostatně řešit běžné úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině,

-          soustavně sledovat vědeckotechnický rozvoj oboru, získané informace využívat v pracovní činnosti, dále se vzdělávat,

-          schopnost nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování,

-          schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce.