MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. 6. 2005, čj. 22 927/05-23, s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

Obor vzdělání:

31-43-M/001 Oděvnictví

 

 

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

4

Matematika

8

Základy přírodních věd

8

Tělesná výchova

8

Informační a komunikační technologie

4

Strojnictví a automatizace

4

Ekonomika

4

Nauka o materiálu

5

Oděvní technologie

10

Konstrukce a modelování oděvů

10

Základy oděvního výtvarnictví

2

Praxe (učební)

14

b) výběrové a volitelné předměty

max. 26

Celkem hodin týdně

124-132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.       Tyto učební dokumenty spolu s částí učebních dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 30. ledna 1995, čj. 11 404/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem tvoří jeden celek pro přípravu žáků v oboru vzdělání s maturitní zkouškou 31-43-M/001 Oděvnictví. Z učebních dokumentů schválených v roce 1995 zůstávají v platnosti tyto části: Profil absolventa, základní vybavení pro vyučovací předmět praxe (učební) a učební osnovy vyučovacích předmětů nauka o materiálu, oděvní technologie, konstrukce a modelování oděvů, základy oděvního výtvarnictví, praxe (učební); hodiny uvedené u tematických celků v těchto učebních osnovách se považují za orientační, pro školy nezávazné.

2.       Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán.

3.       Profil absolventa a učební plán dopracované ve škole, dopracované učební osnovy základních předmětů a učební osnovy výběrových, volitelných a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole, vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním profilu absolventa se rozumí výběr, kombinace a doplnění dalších vědomostí, dovedností a činností uvedených v profilu absolventa jako příklady, a stanovení názvu zaměření, např. na technologické postupy a procesy zhotovování oděvů, konstrukci a modelování oděvů, podnikání v malých firmách. Dopracováním učebního plánu se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku 1. ročníku pro všechny čtyři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu na str. 9, nebo podle doporučeného učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové, volitelné a nepovinné vyučovací předměty.

4.       Při dopracování učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, oděvní technologie a konstrukce a modelování oděvů do všech ročníků, vyučovací předmět informační a komunikační technologie se doporučuje zařadit do všech ročníků. Při dopracování učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl podíl všeobecného vzdělávání minimálně 45 % za celé období přípravy.

5.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do čtyřech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 29 a větší než 33 vyučovací hodiny.

6.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání studijního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů a obecně stanovený učební plán má jednak umožnit směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit např. vyučovací předměty aplikovaná výpočetní technika, organizace oděvní výroby, oděvní výtvarnictví, technická cvičení, technologická cvičení, právní nauka, základy podnikání, písemná a elektronická komunikace, odborná jazyková příprava, hospodářský zeměpis, estetická výchova, modelování oděvů, dějiny odívání, dějiny výtvarné kultury, ošetřování a čištění textilií apod. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

7.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v učebních dokumentech i při zpracování učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předměty oděvní technologie, konstrukce a modelování oděvů a praxe (učební).

8.       Hodinová dotace vyučovacího předmětu základy přírodních věd je 8 týdenních vyučovacích hodin za studium, z toho jsou určeny minimálně 2 hodiny týdně za studium pro výuku chemie, minimálně 2 hodiny týdně za studium pro výuku fyziky a minimálně 1 hodina týdně za studium pro výuku základům ekologie; zbývající hodiny (3 hodiny týdně za studium) si může škola stanovit v souladu s potřebami výuky v oboru vzdělání. Pro případné posílení vyučovacího předmětu základy přírodních věd lze čerpat další hodiny z hodin určených pro výběrové a volitelné předměty. Učivo předmětu základy přírodních věd lze vyučovat i jako jednotlivé předměty fyzika, chemie a základy ekologie.

9.       Všeobecně vzdělávací předměty a předmět informační a komunikační technologie se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborné školy a střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk - čj. 27 669/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka - čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, dějepis - čj. 23 094/99-22 z 14. 6. 1999, matematika - čj. 21 307/2000-22 z 14. 6. 2000, základy přírodních věd – čj. 23 854/2002-23 z 25. 7. 2002, tělesná výchova - čj. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996 nebo čj. 17 668/91-20 z 24. 5. 1991, informační a komunikační technologie - čj. 22 305/2004-23 z 1. 7. 2004. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy nahrazeny inovovanými.

10.   Vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy čj. 18 052/99-23 z 6. 4. 1999. Učební osnova je zařazena do tohoto souboru. V případě inovace učební osnovy bude výše uvedená učební osnova nahrazena inovovanou.

11.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

12.   Stanovení struktury i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry apod.

13.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně praxe (učební) se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienou práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů; učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědecko-technického rozvoje v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

14.   V dopracovaných učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V dopracovaných učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. Uvedené úpravy musí respektovat požadavek, aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45 % za celé období přípravy.

15.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 34 týdnů, ve 4. ročníku do 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

16.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Přehled využití vyučovací doby (počet týdnů)

 

Činnost
Ročník
1.
2.
3.
4.

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Lyžařský výchovně výcvikový kurz 1)

1

-

-

-

Sportovně turistický kurz 1)

-

1

-

-

Odborná praxe 2)

0-2

0-2

0-2

0-2

Časová rezerva, opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce, popřípadě projektový týden

3-5

3-5

4-6

3-5

Maturitní zkouška

-

-

-

2

Celkem

40

40

40

37

 

Poznámky:

1.       Sportovní kurzy (lyžařský výchovně výcvikový kurz a sportovně turistický kurz) se organizují v souladu s metodickými pokyny MŠMT k organizování lyžařského výchovně výcvikového kurzu a sportovně turistických kurzů žáků. Mohou být organizovány i v jiném ročníku, než je uvedeno.

2.       Odborná praxe se zařazuje tam, kde jsou pro organizování vytvořeny podmínky, a předpokládá se, že se zaměří zejména na učivo, které škola nemůže zabezpečit vlastními prostředky.

 


 

Přehled začlenění klíčových kompetencí

 

Vyučovací předmět
Klíčové kompetence

I

II

III

IV

V

Český jazyk a literatura

xxx

xxx

xxx

 

xxx

Cizí jazyk

xxx

xxx

xxx

 

xxx

Občanská nauka

xxx

xxx

xxx

 

xxx

Dějepis

xxx

 

 

 

xxx

Matematika

xxx

 

xxx

xxx

xxx

Základy přírodních věd

 

 

xxx

xxx

xxx

Tělesná výchova

xxx

xxx

xxx

 

 

Informační a komunikační technologie

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Strojnictví a automatizace

xxx

 

xxx

 

xxx

Ekonomika

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Nauka o materiálu

xxx

 

xxx

 

xxx

Oděvní technologie

xxx

 

xxx

xxx

xxx

Konstrukce a modelování oděvů

xxx

 

xxx

xxx

xxx

Základy oděvního výtvarnictví

xxx

 

xxx

 

xxx

Praxe (učební)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

Legenda:

I     komunikativní kompetence

II    personální kompetence

III   kompetence řešit problémy

IV   kompetence aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů

V    kompetence využívat informační techniku a pracovat s informacemi

xxx -zvládnutí klíčových kompetencí na úrovni 3. vzdělávací úrovně

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. 6. 2005, čj. 22 927/05-23, s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem

doporučený Učební plán

Obor vzdělání:

31-43-M/001 Oděvnictví

 

 

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

3

3

2

2

10

Základy přírodních věd

4

3

1

-

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

Strojnictví a automatizace

2

2

-

-

4

Ekonomika

-

-

2

3

5

Nauka o materiálu

2

2

1

-

5

Oděvní technologie

2

2

3

3

10

Konstrukce a modelování oděvů

2

2

3

3

10

Základy oděvního výtvarnictví

2

-

-

-

2

Praxe (učební)

2

4

6

6

18

b) výběrové a volitelné předměty

3

4

6

6

19

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s obecně zpracovaným učebním plánem a poznámkami na str. 9 až 12.

2.       Učební plán je vhodný pro přípravu žáků v zaměřeních, které bude koncipovat škola. Jednotlivá zaměření vzniknou vhodným zařazením výběrových a volitelných vyučovacích předmětů nebo posílením základních předmětů z hodin určených pro výběrové a volitelné vyučovací předměty.

Tabulky o využití vyučovací doby a přehledu začlenění klíčových kompetencí uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.