MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. 6. 2005, čj. 22 927/05-23, s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

Obor vzdělání:

31-43-M/001 Oděvnictví

 

 

Večerní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 5. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

8 (2;2;1;1;2)

Cizí jazyk

12 (3;2;2;2;3)

Občanská nauka

2 (-;-;1;1;-)

Dějepis

2 (2;-;-;-;-)

Matematika

7 (2;1;1;1;2)

Základy přírodních věd

4 (2;2;-;-;-)

Informační a komunikační technologie

3 (1;1;0,5;0,5;-)

Strojnictví a automatizace

3 (1;1;1;-;-)

Ekonomika

3 (-;-;-;2;1)

Nauka o materiálu

3 (1;1;1;-;-)

Oděvní technologie

7 (-;1;2;2;2)

Konstrukce a modelování oděvů

7 (-;2;2;2;1)

Základy oděvního výtvarnictví

1,5 (-;-;1,5;-;-)

Praxe (učební)

4 (-;-;-;2;2)

b) výběrové a volitelné předměty

8,5 (1;2;2;1,5;2)

Celkem hodin týdně

75 (15,15,15,15,15)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období studia v oboru vzdělání a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánuje se doporučuje, aby celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů byla v každém ročníku 15 vyučovacích hodin.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Vyučovací hodiny stanovené pro vyučovací předmět praxe (učební) je vhodné sloučit do větších vyučovacích celků, celkový minimální počet hodin stanovený pro vyučovací předmět však musí zůstat zachován. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím, komplexním cvičným pracím, vypracování modelových úkolů, žákovským projektům, doplňujícím instruktážím apod.

5.       Tělesná výchova se ve večerním studiu nevyučuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

6.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia na str. 9 až 12 mimo poznámky 4.

7.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

8.       Doporučuje se, aby uchazeč o přijetí do večerního studia měl v oboru praxi nebo aby absolvoval praxi souběžně s přípravou v oboru vzdělání, protože zvládnutí dovedností, návyků a pracovních činností v povolání oděvní technik klade na žáka značné nároky.