MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. 6. 2005, čj. 22 927/05-23, s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

Obor vzdělání:

31-43-M/001 Oděvnictví

 

 

Dálkové studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin pro 1. až 5. ročník
A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

110 (30;20;20;20;20)

Cizí jazyk

130 (30;30;20;20;30)

Občanská nauka

20 (-;-;10;10;-)

Dějepis

30 (30;-;-;-;-)

Matematika

100 (20;20;20;20;20)

Základy přírodních věd

60 (30;30;-;-;-)

Informační a komunikační technologie

40 (20;10;5;5;-)

Strojnictví a automatizace

40 (20;10;10;-;-)

Ekonomika

40 (-;-;-;20;20)

Nauka o materiálu

40 (20;10;10;-;-)

Oděvní technologie

100 (-;20;25;25;30)

Konstrukce a modelování oděvů

100 (-;30;25;25;20)

Základy oděvního výtvarnictví

20 (-;-;20;-;-)

Praxe (učební)

80 (-;20;20;20;20)

b) výběrové a volitelné předměty

140 (10;10;25;45;50)

Celkem hodin týdně

1050 (210;210;210;210;210)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období studia v oboru přípravy a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu se doporučuje, aby celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů byla v každém ročníku 210 konzultačních hodin, celkem 1050 za celé studium. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů v každém ročníku v souladu se školským zákonem až do výše horní hranice 220 konzultačních hodin ve školním roce.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy pro podmínky dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu, nebo harmonogramu konzultací bude jinak uspořádán.

5.       Konzultační hodiny stanovené pro vyučovací předmět praxe (učební) je vhodné sloučit do větších vyučovacích celků, celkový minimální počet hodin stanovený pro vyučovací předmět musí zůstat zachován. Tyto konzultační hodiny jsou určené souborným pracím, komplexním cvičným pracím, vypracování modelových úkolů, žákovským projektům, doplňujícím instruktážím apod.

6.       Tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

7.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

8.       Pro dálkové studium platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia na str. 9 až 12 mimo poznámky 4.

9.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

10.   Doporučuje se, aby uchazeč o přijetí do dálkového studia měl v oboru praxi nebo aby absolvoval praxi souběžně s přípravou v oboru vzdělání, protože zvládnutí dovedností, návyků a pracovních činností v povolání oděvní technik klade na žáka značné nároky.