CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3157E

Výrobce textilií, textilní výroba

Učební obor:

 

31-57-E/001 (31-79-0/00)

 

 

Textilní výroba

 

Vstupní předpoklady žáků:

·      Učební obor je určen pro hochy a dívky.

·      Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole v nižším než devátém ročníku nebo devátý ročník neukončili úspěšně.

·      Učební obor je určen zdravotně způsobilým žákům.

 

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

·      2 roky denního studia

·      Studium je pouze denní.

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

            Jedná se o vzdělávací program učebního oboru učilišť. V oboru se připravují zejména žáci, u nichž převládá sklon k manuální práci. Převažující praktická složka vzdělávání výrazně působí na formování praktických dovedností pro život i pro uplatnění v povolání.

            Žáci se připravují na pomocné a jednoduché obslužné práce v textilní výrobě podle jednotlivých oborů, tzn. v přádelnách, v tkalcovnách, v přádelnách a tkalcovnách, v pletárnách, v zušlechťovnách a ve výrobě kloboučnických plstí.

            Žáci jsou vychováváni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí profese, a aby si vypěstovali kladný vztah k práci.

 

Charakteristika obsahových složek:

            Všeobecné vzdělávání

            Obsahové složky všeobecného vzdělávání se skládají ze

·        vzdělávání jazykového, a to v oblasti mateřského jazyka, kdy je jazyková výuka zaměřena především na rozvoj komunikativních dovedností žáků, začlenění jejich jazykových návyků do mimoškolních souvislostí a vzbuzení zájmu žáků o četbu,

·        vzdělávání společenskovědního, které se realizuje v občanské nauce a jeho cílem je přispět k přípravě žáků na jejich soukromý a občanský život v demokratickém státě tak, aby se žáci lépe orientovali ve společnosti a aktivně se mohli zapojit do ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit také své soukromé problémy,

·        vzdělávání matematického, které se realizuje v předmětu matematika a které má žákům poskytnout základní matematické vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k osvojení učiva odborných předmětů a řešení praktických úkolů denní potřeby.

·        rozvoji tělesné kultury jde zejména o upevňování zdraví, efektivní využívání volného času a uspokojení zájmu žáků o pohybovou aktivitu.

 

            Odborné vzdělávání

            Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí a praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, zejména v profesi dělník v textilní výrobě, dělnice v textilní výrobě.

            Odborné vzdělávání se skládá ze dvou složek: převažuje učivo praktického charakteru, které je obsaženo v předmětu odborný výcvik a učivo teoretického charakteru, které je obsaženo v předmětu textilní výroba.

            Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon pomocných a jednoduchých obslužných prací v textilní výrobě v přádelnách nebo v tkalcovnách nebo v přádelnách a tkalcovnách nebo v pletárnách nebo v zušlechťovnách nebo ve výrobě kloboučnické plsti.

            Odborné vzdělávání je částečně společné pro všechny obory textilních výrob, částečně diferencované podle jednotlivých oborů textilní výroby - v odborném výcviku je ve 2. ročníku zařazeno 6 bloků specifického učiva podle jednotlivých oborů textilní výroby.

 

            Klíčové dovednosti

            Rozvíjení klíčových dovedností musí vycházet ze vzdělávacích a výchovných předpokladů (možností) žáků připravujících se v tomto učebním oboru, z jejich individuálních dispozic, a lze považovat za žádoucí posilování komunikativních, personálních a interpersonálních dovedností ve všeobecně vzdělávací i v odborné složce vzdělávání.

            Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na společenský vývoj a rozvoj odvětví a vytvářejí předpoklady pro uplatnění žáků v občanském a pracovním životě.

 

Organizace výuky:

            Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium, je zakončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje odbornou přípravu pro výkon povolání.

            Protože se jedná o přípravu žáků, jejichž výsledky v základní škole byly velmi slabé, a kteří si nevypěstovali vztah k teoretické přípravě, není vhodné přesně od sebe oddělovat teoretické předměty a odborný výcvik tak, že by se tvořily velké časové bloky odborného výcviku na jedné straně a teoretických předmětů na druhé straně, naopak je vhodné organizovat týdny výuky, ve kterých budou zastoupeny praktická i teoretická výuka.

 

Metodické přístupy:

            Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující zejména se zřetelem k charakteru předmětu a situaci v pedagogickém procesu. Za významné pro přípravu v tomto učebním oboru lze považovat důsledné uplatňování pedagogických zásad vyučujícími, zejména zásady názornosti a přiměřenosti učiva, a využití osobního příkladu.

            Je nutné, aby si pedagogičtí pracovníci (vedení školy i vyučující) uvědomili, že se v oboru připravují žáci, kteří byli na základní škole neúspěšní a kteří většinou v této přípravě ukončí své systematické vzdělávání, takže je důležité, aby získali vědomosti a dovednosti nezbytné pro další osobní, občanský a pracovní život. Proto je nutné k těmto žákům přistupovat se záměrem maximálně je motivovat, zejména kladným hodnocením, využívat maximálně prostor ve všeobecně vzdělávacích předmětech k prakticky zaměřeným činnostem a k účasti řešit na modelových situacích problémy běžného života. Informace by měly být podloženy vlastní činností žáků při řešení úkolů. Proto je nutné, aby vyučující volili specifické metody, např. exkurze na pracovní úřad a demonstrace hledání pracovního uplatnění, inscenační metody založené na hře, vhodné pro poznání sebe i druhých, pro vytvoření kontaktu a komunikace ve dvojicích a ve skupině, nebo napomáhající lépe pochopit a osvojit si i některé teoretické učivo (např. v občanské nauce) a ukazující např. způsob komunikace s úředníky ve věcech jednotlivce či rodiny na úřadech, vhodná je i účast na přelíčení u soudu v trestním řízení s mladistvým, vyplňování různých dotazníků a tiskopisů, se kterými se setkají v běžném životě, sestavení životopisu, vyplňování poukázek, složenek, účast, chování a oblékání na různých společenských akcích apod..

            Pozornost by měla být věnována také nácviku metod a technik učení a práci s textem jako základním zdrojem informací. Vhodné je i využití počítače při vyučování včetně speciálních výukových programů.

            Doporučená literatura pro pedagogy:

·      Mauš J.: Styly učení žáků a studentů, Portál 1998,

·      Lokšová I. - Lokša J.:Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole, Portál 1998,

·      Černochová M. a kol.: Využití počítače při vyučování, Portál 1998,

·      Slavík J.: Hodnocení v současné škole, Portál 1999,

·      Hermochová S.: Hry pro život,

·      Canfield J., Wells H.C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků,

·      Valenta J.: Metody a techniky dramatické výchovy,

·      Machková E.: Metody dramatické výchovy,

·      Bakalář E.: Nové psychohry, Portál 1998,

·      Patersonová E.: Připravit, pozor, učíme se!, Portál 1998,

·      Canfield J., Siccone F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře, Portál 1998.

            Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení profesních vlastností a schopností žáků.

            Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik.

            Žákovský projekt do těchto učebních dokumentů (vzdělávacího programu) není zařazen s ohledem na charakter pracovních činností, pro jejichž výkon se žáci připravují.

 

Další specifické požadavky:

            Zdravotní požadavky

            Při výběru tohoto učebního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící

·      onemocněními omezujícími funkci nosného a pohybového aparátu (např. těžké skoliosy a prognosticky závažné stavy po operaci páteře),

·      onemocněními pohybového aparátu vylučující vynucenou polohu,

·      onemocněními omezujícími funkci drobných kloubů rukou a jemnou mechaniku rukou,

·      alergickými a chronickými zánětlivými chorobami kůže, dýchacích cest a spojivek,

·      poruchami srdeční činnosti a oběhové soustavy vylučujícími středně těžkou zátěž,

·      záchvatovými onemocněními,

·      poruchou sluchu (nutno šepot 5m oboustranně +),

·      poruchou zraku (je nutná zraková ostrost 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí alespoň jednoho oka), trpící poruchou barvocitu a zorného pole.

            Přijati mohou být pouze uchazeči, jejichž zdravotní stav posoudil praktický lékař a vydal o tom lékařský posudek.

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

            Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

            Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

            Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím, které jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.    důkladné  seznámení žáků s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.    používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.    používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.    vykonávání stanoveného dozoru.

 

            Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

            Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.