PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3157E

Výrobce textilií, textilní výroba

Učební obor:

 

31-57-E/001 (31-79-0/00)

 

 

Textilní výroba

Zaměření: Učební obor nemá zaměření.

Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon povolání

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání:

            Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu a na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

            Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce v textilní výrobě. Jde o jednoduché obslužné činnosti a pomocné práce v přádelnické nebo v tkalcovské nebo v přádelnické a tkalcovské nebo v pletařské výrobě nebo při zušlechťování textilií nebo ve výrobě kloboučnické plsti, ale i o pomocné práce při běžné údržbě a čištění strojů a zařízení v textilních provozech. Obor vytváří také předpoklady pro vykonávání i některých méně náročných speciálních činností v rámci textilní výroby, např. při výrobě prýmkařských výrobků, vaty a obvazového materiálu apod..

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

            Absolvent učebního oboru

·        si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

·        získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

·        je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

·        je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje,

·        má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

·        dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

            Po ukončení přípravy v učebním oboru textilní výroba a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

·      má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky, které byly vybrány tak, aby je mohl využívat i pro občanský život,

·      umí se orientovat podle předepsaného technologického postupu, umí si připravit pracoviště a volit vhodné pracovní nářadí, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní prostředky,

·      umí manipulovat s materiálem ve všech formách, se kterými pracuje, transportovat materiál i výrobky pomocí jednoduchých přepravních zařízení, balit a adjustovat výrobky,

·      obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, používá nářadí, provádí běžnou údržbu strojů a zařízení a čistí pracovní nářadí a pomůcky, které používá, průběžně sleduje stav a podmínky na pracovišti, hospodárně využívá materiály, se kterými pracuje a manipuluje, a energii, účelně si organizuje práci na pracovišti a přispívá k vytváření a udržování dobrých vztahů na pracovišti,

·      orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

·      dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

·      uvědomuje si následky nedodržení technologických a pracovních postupů a jejich vliv na snížení kvality výrobků,

·      je schopen po příslušné praxi používat znalosti o druzích používaných surovin a textilních materiálů, volit správný technologický postup (jednoduchý), kontrolovat základní parametry výrobků a provádět jejich hodnocení, provádět mezioperační a výstupní kontrolu k zajištění kvalitativních a kvantitativních parametrů výrobků, sledovat a používat nové metody práce, zapojovat se do kolektivní obsluhy.

 

            Absolvent učebního oboru textilní výroba se specifickou přípravou pro přádelny po vykonání závěrečné zkoušky dále

·      vykonává jednoduché práce při přípravě všech materiálů používaných k předení, svou pracovní činností napomáhá plynulé výrobě přádelnických polotovarů a přízí a podílí se na dokončovacích pracích,

·      umí se zapojit do obsluhy linek pro přípravu materiálu k předení, připravit rozvolněné suroviny k dalšímu zpracování, sušit volný textilní materiál na různých druzích sušicích strojů, připravovat přástové cívky a válce včetně nastrkování přástových cívek a výměny dutinek za klidu stroje,

·      umí se zapojit do obsluhování strojů pro sdružování, soukání, motání a klubkování příze, skacích strojů, paření různých druhů přízí v pařicích komorách, obsluhy jednoduchých speciálních strojů a zařízení výrob příbuzných přádelnické výrobě,

·      je schopen po příslušné praxi a zapracování provádět další jednoduché pracovní činnosti vyplývající ze speciální technologie používané v provozu.

 

            Absolvent učebního oboru textilní výroba se specifickou přípravou pro tkalcovny po vykonání závěrečné zkoušky dále

·      vykonává jednoduché práce při přípravě materiálů ke tkaní, napomáhá svou pracovní činností k plynulosti tkaní a podílí se na dokončovacích pracích,

·      umí vykonávat přípravné práce jako je přesoukávání, kanetování, navlékání nití, umí odstraňovat nehody a vady a opravovat brda a nitěnky, provádět dokončovací práce včetně odřezávání, vybalování, měření, skládání a vážení tkanin a dalších textilií v režném stavu,

·      umí vyšívat vady ve tkaninách jednoduchých vazeb, v plstěncích, technických suknech, hladkých kobercích, samostatně vázat ručně koberce podle technologického postupu se čtením předepsané vzornice a s rozpoznáváním barev vyvazovacího materiálu, ručně vyrábět šňůry, oplétat olivy, motat stuhy a prýmky do přaden, navíjet těžké popruhy, čistit a začišťovat režné tkaniny,

·      je schopen po příslušné praxi a zapracování provádět další jednoduché pracovní činnosti vyplývající ze speciální technologie používané v provozu.

 

            Absolvent učebního oboru textilní výroba se specifickou přípravou pro přádelny a tkalcovny po vykonání závěrečné zkoušky dále

·      vykonává jednoduché práce při přípravě všech materiálů používaných k předení, pracovní činností napomáhá plynulé výrobě přádelnických polotovarů a přízí a podílí se na dokončovacích pracích,

·      umí se zapojit do obsluhy linek pro přípravu materiálu k předení a předení, připravuje přástové cívky a válce včetně výměny dutinek za klidu stroje,

·      umí se zapojit do obsluhování strojů pro sdružování, soukání, motání a klubkování příze, skacích strojů, přesoukávání, kanetování, navlékání nití, snování včetně odřezávání, vybalování, měření, skladování a vážení polotovarů i tkanin,

·      vykonává jednoduché práce při přípravě materiálu ke tkaní, napomáhá svou pracovní činností k plynulosti tkaní a podílí se na dokončovacích pracích,

·      umí vyšívat vady ve tkaninách jednoduchých vazeb, v plstěncích, technických suknech, hladkých kobercích,

·      je schopen po příslušné praxi a zapracování provádět další jednoduché pracovní činnosti vyplývající ze speciální technologie používané v provozu.

 

            Absolvent učebního oboru textilní výroba se specifickou přípravou pro pletárny po vykonání závěrečné zkoušky dále

·      vykonává jednoduché práce při přípravě materiálu k pletení, svou činností napomáhá k plynulosti pletení, výroby netkaných textilií, výroby baretů a fezů, síťuje a podílí se na dokončovacích pracích,

·      umí provádět práce spojené s odstřihováním, páráním, rozstřihováním a tavením krajkářských a pletených výrobků ručně i na stroji, skládat, rolovat a balit plošné textilie a průmyslovou vatu, zapojit se do obsluhy linek na výrobu netkaných textilií,

·      umí kartáčovat, postřihovat, leštit a sušit barety, čepice a fezy ručně nebo pomocí speciálních strojů, sešívat různými způsoby okraje pleteniny, např. špičky ponožek, punčoch, umí se zapojit do provádění mokrých a suchých úprav pletených výrobků, tvarovat a formovat pletené výrobky za vlhka a parou, ručně síťovat a provádět další práce spojené s výrobou sítí,

·      je schopen po příslušné praxi a zapracování provádět další jednoduché pracovní činnosti vyplývající ze speciální technologie používané v provozu.

 

            Absolvent učebního oboru textilní výroba se specifickou přípravou pro zušlechťovny po vykonání závěrečné zkoušky dále

·      vykonává jednoduché práce při úpravách textilií v různém tvaru, svou pracovní činností napomáhá plynulému úpravárenskému procesu a podílí se na dokončovacích pracích,

·      umí vykonávat jednoduché práce v úpravnách, odvodňovat textilie na odsávacích strojích, lisovat, kalandrovat, dekatovat, sušit, sešívat dílce do hadic a tvarovat punčochové výrobky,

·      umí provádět ručně konečnou úpravu, kontrolovat hotové i rozpracované výrobky po jednotlivých zušlechťovacích procesech, dělat konečnou kontrolu, měřit, vážit, etiketovat, rolovat, navíjet, skládat a upravovat textilie podle předepsané adjustace,

·      je schopen po příslušné praxi a zapracování provádět další jednoduché pracovní činnosti vyplývající ze speciální technologie používané v provozu.

 

            Absolvent učebního oboru textilní výroba se specifickou přípravou pro výrobu kloboučnické plsti po vykonání závěrečné zkoušky dále

·      vykonává jednoduché práce při výrobě kloboučnického polotovaru a při dohotovování surových polotovarů,

·      umí ořezávat fezy po provedené povrchové úpravě, ořezávat okraje surových kloboučnických polotovarů, vlhčit polotovary a klobouky, odvodňovat polotovary a klobouky, předběžně dřít surové polotovary a vyčesávat vlásky na velurových polotovarech, na stroji kartáčovat polotovary v lázni a prát šišáky po tužení,

·      je schopen po příslušné praxi mykat vlnu pro potřeby výroby plsti, nakládat a vyvažovat kloboukovou hmotu, tvořit vzory skládáním polotovarů před barvením a rozvolněním po barvení,

·      je schopen po příslušné praxi a zapracování provádět další jednoduché pracovní činnosti vyplývající ze speciální technologie používané v provozu.

 

Možnosti uplatnění absolventa:

            Učební obor učilišť textilní výroba připravuje zejména pro povolání dělník v textilní výrobě, dělnice v textilní výrobě, ale i pro další jednoduché činnosti v textilní výrobě včetně speciálních textilních výrob.

            Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou po úspěšném ukončení 9. ročníku základní školy dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem. Studium probíhá na středních školách formou denní, večerní a dálkovou.