MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 2.6.1999, č.j. 22 744/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

31-57-E/001 (31-79-0/00) Textilní výroba

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

4

Občanská nauka

2

Matematika

4

Tělesná výchova

2

Textilní výroba *

5

Odborný výcvik *

42-48

b) výběrové nebo volitelné předměty

0-4

Celkem hodin týdně

59-65

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.    Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento obecný učební plán za dodržení dále stanovených zásad (rozpracuje do jednotlivých ročníků) nebo si může převzít dále uvedený doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.

2.    Pokud škola nepřevzala doporučený učební plán, stává se obecný učební plán dopracovaný ve škole (rozpracovaný do obou ročníků pro každou třídu) a schválený ředitelem školy součástí dokumentace školy. V případě, že škola použije obecný učební plán, je povinna zpracovat i tematické plány pro odborné předměty, protože učební osnovy odborných předmětů jsou zpracovány ve vazbě na doporučený učební plán.

3.    Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, občanská nauka, matematika a tělesná výchova do 1. i 2. ročníku.

4.    Při dopracování obecného učebního plánu, při rozpracování učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. při zpracování tematického plánu, a při případném zpracování učebních osnov výběrových nebo volitelných předmětů je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předmětem odborný výcvik a výroba konfekce.

5.    Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro dvouleté učební obory určené žákům, kteří ukončili základní vzdělání v nižším než 9. ročníku ZŠ. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - č.j. 24041/98-23/230 z 12.8.1998, občanská nauka - č.j. 24041/98-23/230 z 12.8.1998, matematika - č.j. 24041/98-23/230 z 12.8.1998. Pro předmět tělesná výchova se doporučuje používat alternativní učební osnovu pro SŠ, č.j. 19891/96-50 z 23.5.1996. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny inovovanými.

6.    Vyučovací předměty označené * obsahují specifické učivo podle jednotlivých oborů textilní výroby (přádelny, tkalcovny, přádelny a tkalcovny, pletárny, zušlechťovny, výroba kloboučnické plsti). Ředitel školy podle požadavků trhu práce a požadavků rodičů a žáků určí, pro který obor textilní výroby se budou žáci připravovat, vždy však musí být dodržena zásada, že teoretické odborné učivo musí navazovat na praktické odborné učivo.

7.    Zařazení výběrových a volitelných vyučovacích předmětů a stanovení pojetí, obsahu a rozsahu učiva v těchto předmětech je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů má jednak umožnit směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrový předmět je možné zařadit např. vazby a rozbory, plošné textilie - učivo v těchto předmětech je však třeba koordinovat s učivem předmětu textilní výroba, viz poznámky uvedené v pojetí učební osnovy předmětu textilní výroba. Jako volitelný předmět je možné zařadit např. práce s počítačem, rodinná výchova, zdravotní výchova, sociální dovednosti.

8.    Celková týdenní hodinová dotace předmětů činí minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku.

9.    Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný předmět.

10.V učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů. V předmětu odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v učilišti.

11.Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

12.Pokud je vyučování organizováno tak, že v týdnu je pouze teoretické vyučování, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností školy další hodiny tělesné výchovy i v týdnech, kdy převažuje nebo je pouze odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

13.Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

14.Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy.

15.V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvikový kurz pokud jsou pro organizování vytvořeny podmínky. Pokud se lyžařský výcvikový kurz neuskuteční, přesouvá se týden rezervovaný pro tento kurz do časové rezervy.

16.V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na  technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů - učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

17.Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

2

4

Tělesná výchova

1

1

2

Textilní výroba *

2

3

5

Odborný výcvik *

21-24

21-24

42-48

b) výběrové a volitelné předměty

0-2

0-2

0-4

Celkem hodin týdně

29-32

30-33

59-65

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Poznámky:

1.    Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto učebního oboru. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

2.    Tabulka “Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku” uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná i pro tento učební plán.

3.    Učební osnovy všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů byly zpracovány v návaznosti na tento doporučený učební plán.