PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3157H Výrobce textilií, textilní výroba

Učební obor:

31-57-H/001 (31-76-2:01) Pracovník v textilním a oděvním průmyslu

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

Zaměření:

Učební obor je bez zaměření. V návaznosti na konkrétní profil absolventa a dopracováním učebního plánu na konkrétní podmínky školy je však možné, aby škola vhodnou volbou učiva vytvořila zaměření učebního oboru, které bude odpovídat zájmům žáků a poptávce trhu práce. Může se např. jednat o zaměření na předení, na tkaní, na pletení, na úpravu textilií. Tato zaměření nemají samostatné kódy, lze je však slovním vyjádřením uvádět na vysvědčení a výučním listu. Bližší podmínky k tvorbě zaměření jsou stanoveny v profilu absolventa, v charakteristice vzdělávacího programu a v poznámkách k učebnímu plánu.

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent široce profilovaného učebního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. V průběhu jeho přípravy byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu správně pojímaného občanství, tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělání široce koncipované pro oblast textilních technologií i ve školou koncipovaných zaměřeních se stalo východiskem pro jeho uplatnění v povolání výrobce textilií v různých druzích výrob a pro uplatnění v povolání pletař. Absolvent uplatňuje zejména dovednosti praktické aplikace získaných poznatků, dovednosti přesně vykonávat pracovní činnosti a podávat stabilní výkon ve specifických pracovních podmínkách. Důraz je kladen na kompetentnost a odbornost. V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání.

Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny solidní předpoklady pro další vzdělávání.

 

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Absolvent učebního oboru byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby:

·         si byl vědom vzájemného vztahu svobody a práv každého občana a k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat,

·         si uvědomoval svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektoval práva druhých a uznával rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras, aby se naučil preferovat tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí,

·         pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

·         aby pochopil základní principy humanity a demokracie, získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám a zasazoval se o trvale udržitelný rozvoj životního prostředí,

·         chápal význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi,

·         přistupoval pozitivně k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i pracovní činnosti,

·         pozitivně přijímal získané vzdělání, uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

·         byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

·         uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

·         se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, aby se výstižně a logicky správně vyjadřoval,

·         v cizím jazyce rozuměl jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života a dokázal v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků reagovat na běžné životní situace,

·         dovedl získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu a v jednoduchých větách dovedl hovořit o známé tematice, aby ovládal nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru,

·         si vytvořil pozitivní vztah k umění a kultuře, vypěstoval si návyk číst literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy),

·         rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

·         byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

·         byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, aby smysluplně využíval volný čas,

·         rozvíjel své pohybové schopnosti, dovednosti, posiloval svou celkovou tělesnou zdatnost a vypěstoval si celoživotní potřebu pohybové aktivity, měl základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedl poskytnout první pomoc,

·         dovedl pracovat s osobním počítačem, uměl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

·         ve své profesní oblasti dovedl identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

·         měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů, a aby se orientoval i v základních ekonomických otázkách.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Ukončením přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent pro uplatnění zejména v podmínkách průmyslové výroby:

·         zná různé druhy a vlastnosti zpracovávaných materiálů, má přehled o používaných strojích a zařízeních, má přehled o různých technologických postupech,

·         umí se orientovat ve výrobních postupech, umí posoudit vlastnosti materiálů a vycházet z nich při výkonu pracovních činností, umí rozvážit a zvolit optimální postup při provádění pracovních operací,

·         umí rozeznávat textilní materiály, polotovary a výrobky, případně používané chemikálie, zejména úpravnické prostředky, podle druhu, tvaru a označení posuzovat (vizuálně) jejich jakost,

·         umí správně a bezpečně manipulovat s používanými textilními materiály, polotovary a výrobky a s úpravnickými prostředky, umí je přejímat, ukládat, skladovat, vážit a měřit, zásobovat stroje, linky a zařízení, odsunovat, označovat, adjustovat a expedovat,

·         umí provádět vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu materiálů, polotovarů a výrobků, odstraňovat vady, označovat vady a stupeň jakosti na základě stanovených parametrů a používat odpovídající kontrolní přístroje a zařízení,

·         umí číst a používat technickou a technologickou dokumentaci,

·         umí obsluhovat stroje, linky a zařízení, kontrolovat jejich chod v souladu s technickými, bezpečnostními a hygienickými předpisy, používat potřebné pomůcky, nářadí a nástroje,

·         umí pečovat o stroje, linky a zařízení, pracovní pomůcky, nástroje a nářadí, provádět jejich základní údržbu (čištění, mazání, odstranění drobných závad),

·         umí zorganizovat, připravit, uspořádat a kontrolovat pracoviště v souladu s výrobním předpisem, provést navedení materiálu do stroje, případně připravit úpravnickou lázeň, zkontrolovat funkčnost strojů, linek a zařízení,

·         umí vést evidenci technických dat o průběhu prací a výsledcích pracovních činností, např. evidenci výkonů, jakosti, záznamy o výrobní změně, seřízení stroje, a předepsaným způsobem záznamy uchovávat,

·         dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany, při vzniku požáru na pracovišti dovede účinně přispět k jeho likvidaci použitím hasicího přístroje.

 

Při koncipování předpokládaných zaměření lze očekávat, že

v zaměření na předení umí absolvent vykonávat odborné práce v plném rozsahu ve výrobě přízí a nití, tzn. že bude připravovat různé druhy materiálu k předení a vyrábět různé přádelnické polotovary na různých strojích, zařízení a linkách, příst příze na různých přádelnických strojích a vyrábět různé druhy nití, kontrolovat požadované parametry polotovarů a výrobků, a má základní přehled o pracovních činnostech v dalších technologických oblastech textilní výroby (tkaní, pletení, úprava textilií),

v zaměření na tkaní umí absolvent vykonávat odborné práce v plném rozsahu ve výrobě tkanin, tzn. že bude připravovat materiál ke tkaní, tkát různé druhy tkanin na různých druzích strojů pro tkaní s použitím různých vazeb a různých způsobů vzorování, dokončovat tkané zboží, a má základní přehled o pracovních činnostech v dalších technologických oblastech textilní výroby (úprava textilií, předení, pletení),

v zaměření na pletení umí absolvent vykonávat odborné práce v plném rozsahu ve výrobě pletenin, tzn. že bude připravovat materiál k pletení, plést různé druhy pletenin ve formě metrových i kusových výrobků na pletařských strojích s použitím různých vazeb a různých způsobů vzorování, dokončovat pletené výrobky, a má základní přehled o pracovních činnostech v dalších oblastech textilní výroby (předení, tkaní, úprava textilií),

v zaměření na úpravu textilií umí absolvent vykonávat odborné práce v plném rozsahu při úpravě textilií, tzn. provádět předúpravu a konečnou úprav textilií v různých formách na různých strojích, linkách a zařízení pro mechanickou úpravu textilií, kontrolovat požadované parametry polotovarů a výrobků, a má základní přehled o pracovních činnostech v dalších oblastech textilní výroby (předení, tkaní, pletení).

Ve všech zaměřeních je nezbytné, aby žáci byli připravování k získání všech vědomostí a zvládnutí všech dovedností uvedených na str. 4 těchto učebních dokumentů, viz předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru.

Příprava v učebním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vykonávat náročnější pracovní činnosti ve svém zaměření a rozšiřovat a prohlubovat si dovednosti z dalších technologických oblastí textilní výroby.

 

1.3   Další požadavky na absolventa vyplývající z charakteru učebního oboru

Absolvent učebního oboru se vyznačuje:

·         estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,

·         pracovní kázní a rozvinutými organizačními schopnostmi,

·         dovedností samostatně řešit různé situace a schopností samostatného myšlení, jednání a rozhodování,

·         uměním jednat s lidmi a zapojit se do pracovního týmu,

·         vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje firmu,

·         snahou po dalším vzdělávání a sebevzdělávání, orientací ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnit se při výkonu povolání výrobce textilií (typové pozice přadlák, tkadlec strojní, úpravář textilií) a v povolání pletař (typová pozice pletař strojní). Absolvent učebního oboru se uplatní ve velkých, středně velkých i malých firmách v pozici zaměstnance.

Může plnit pracovní úkoly při výrobě různých druhů textilií průmyslovým způsobem. Absolvent umí podle zaměření vykonávat odborné práce v přádelnách nebo tkalcovnách nebo v pletárnách nebo úpravnách textilií a má základní přehled o pracovních činnostech v dalších technologických oblastech textilní výroby.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem. Studium probíhá na středních školách formou denní, večerní a dálkovou.