MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. ledna 2003, čj. 11 903/03-23, s platností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

 

učebního oboru

31-57-H/001 Pracovník v textilním a oděvním průmyslu

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

3-5

Chemie

2-3

Fyzika

2-3

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

3-6

Práce s počítačem

2

Ekonomika

2

Textilní materiály

5

Textilní technologie*

10

Odborný výcvik*

41

 

 

b) výběrové a volitelné předměty

8-12

 

 

Celkem hodin týdně

96-99

B. Nepovinné předměty

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách, nebo může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Stanovení zaměření v profilu absolventa, učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy základních předmětů a učební osnovy výběrových, volitelných a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole, vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Stanovením zaměření v profilu absolventa se rozumí uvedení zaměření v dopracovaném učebním plánu. Dopracováním učebního plánu (obecného) se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku 1. ročníku pro všechny tři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu (obecného) viz str. 14 nebo podle doporučeného učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové, volitelné a nepovinné vyučovací předměty.

3.       Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, textilní technologie a odborný výcvik do všech ročníků. Při dopracování učebního plánu (obecného) musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělávání minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do třech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení hranic týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu, nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretického vyučování a týden praktického vyučování.

5.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů a obecně stanovený učební plán má jednak umožnit směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů, ale také umožnit rozšíření přípravy pro oblast příbuzných technologií. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit např. předměty estetická výchova, rozbory délkových textilií, vazby a rozbory textilií, vazby a rozbory tkanin, vazby a rozbory pletenin, technologická cvičení, zkoušení a kontrola textilií, ošetřování a čištění textilií, administrativa provozu. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhode ředitel školy.

6.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. formou zpracování tematického plánu, i při zpracování učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předměty odborný výcvik a textilní technologie.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - č.j. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk - č.j. 27 668/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka - č.j. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, matematika - č.j. 23 093/99-22 ze 14. 6. 1999, chemie - č.j. 23 851/2002-23 z 25. 7. 2002, fyzika - č.j. 22 734/02-23 z 15. 7. 2002, základy ekologie - č.j. 17 445/90-21 z 29. 5. 1990 nebo č.j. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998, tělesná výchova - č.j. 17 668/91-20 z 24. 5. 1991 nebo č.j. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996. Vyučovací předměty chemii, fyziku a základy ekologie lze také vyučovat podle učební osnovy základy přírodních věd (fyzika, chemie, ekologie) č.j. 23 855/2002-23 z 25. 7. 2002. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

8.       Vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy č.j. 22 065/99-23 z 1. 6. 1999, vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy č.j. 13 567/2001-23 z 8. 3. 2001 - obě učební osnovy jsou zařazené do tohoto souboru. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

9.       Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. V případě, že v rámci jednoho týdne probíhá teoretické vyučování i odborný výcvik, je rozsah tělesné výchovy v tomto týdnu 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin (nejsou považovány za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin). V rámci odborného výcviku je možné zařadit kompenzační cvičení - žáci musí být systematicky poučováni o důležitosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

10.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

11.   Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry, textilní techniky apod..

12.   Vyučovací předměty označené * obsahují učivo, jehož volbou může škola vytvářet v návaznosti na stanovený profil absolventa, podle zájmu žáků a podle poptávky trhu práce různá zaměření, např. na předení, na tkaní, na pletení, na úpravu textilií.

13.   V učební osnově vyučovacího předmětu textilní technologie je učivo řazeno průběžně, část tematických celků je povinná pro všechny žáky, část tematických celků je určená pro jednotlivá zaměření. Jestliže škola rozvrhne učivo tak, že učivo povinné pro všechny žáky bude zařazeno do 1. ročníku a učivo pro jednotlivá zaměření do 2. a 3. ročníku, je možné tento předmět ve 2. a 3. ročníku nazvat v zaměření na předení technologie přádelnictví, v zaměření na tkaní technologie tkalcovství, v zaměření na pletení technologie pletařství, v zaměření na úpravu textilií úprava textilií.

14.   V zaměření na tkaní lze snížit hodinovou dotaci vyučovacího předmětu textilní technologie až o 2 hodiny (celkem na 8 vyučovacích hodin týdně za celé studium), pokud bude v rámci výběrových a volitelných předmětů zařazen vyučovací předmět vazby a rozbory tkanin. V zaměření na pletení lze snížit hodinovou dotaci vyučovacího předmětu textilní technologie až o 2 hodiny (celkem na 8 vyučovacích hodin týdně za celé studium), pokud bude v rámci výběrových a volitelných předmětů zařazen vyučovací předmět vazby a rozbory pletenin.

15.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů; učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědecko-technického rozvoje v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

16.   Ve vyučovacím předmětu práce s počítačem věnuje vyučující náležitou pozornost učivu o zdravotních rizikách práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatřením k ochraně zdraví.

17.   Ve schválených i dopracovaných učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V dopracovaných učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavku, aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 30 % za celé období přípravy.

18.   Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků umožňuje škole při dopracování učebních osnov a při případném zpracování tematických plánů vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a respektovat vzdělávací požadavky vyplývající z charakteru textilní výroby v daném regionu.

19.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

20.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné předměty

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Chemie

2

-

-

2

Fyzika

2

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

Práce s počítačem

2

-

-

2

Ekonomika

-

-

2

2

Textilní materiály

2

1,5

1,5

5

Textilní technologie*

4

4

2

10

Odborný výcvik*

12

17,5

17,5

47

b) výběrové a volitelné předměty

-

2

2

4

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

33

33

33

99

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu (obecnému). Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na stranách 15 až 17.

2.       Učební plán je vhodný pro přípravu žáků ve všech zaměřeních uvedených v profilu absolventa. Jednotlivá zaměření vzniknou vhodným výběrem učiva ve vyučovacích předmětech označených * a vhodným zařazením výběrových a volitelných předmětů.

3.       Tabulky „Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku” a „Přehled uplatňování klíčových dovedností” uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin za celé období studia
A. Povinné předměty

 

 

a) základní předměty

 

 

Český jazyk a literatura

3

(1,1,1)

Cizí jazyk

4

(2,1,1)

Občanská nauka

3

(1,1,1)

Matematika

3

(1,1,1)

Chemie

2

(2,-,-)

Fyzika

2

(2,-,-)

Práce s počítačem

2

(-,2,-)

Základy ekologie

1

(1,-,-)

Ekonomika

2

(-,-,2)

Textilní materiály

4

(2,1,1)

Textilní technologie*

7

(2,3,2)

Odborný výcvik*

5

(1,2,2)

b) výběrové a volitelné předměty

7

(-,3,4)

 

 

 

Celkem hodin týdně

45

(15,15,15)

B. Nepovinné předměty

 

 

 
 

Poznámky

1.       Učební plán (obecný) večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy v učebním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán (obecný) pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní, např. jeden vyučovací den - 4 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností.

5.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz str. 15 až 17, mimo poznámek 4, 9 a 14 a těch částí dalších poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se ve večerním studiu nezařazuje pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů).

6.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

7.       Podmínkou přípravy uchazeče podle učebního plánu večerního studia je praxe v oboru (souběžná s přípravou v učebním oboru nebo již absolvovaná), protože hodiny stanovené pro odborný výcvik neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí dovedností a návyků pro výkon povolání výrobce textilií nebo pletař.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin za celé období studia
A. Povinné předměty

 

 

a) základní předměty

 

 

Český jazyk a literatura

30

(10,10,10)

Cizí jazyk

40

(20,10,10)

Občanská nauka

30

(10,10,10)

Matematika

30

(10,10,10)

Chemie

20

(20,-,-)

Fyzika

20

(20,-,-)

Práce s počítačem

20

(-,20,-)

Základy ekologie

10

(10,-,-)

Ekonomika

20

(-,-,20)

Textilní materiály

40

(20,10,10)

Textilní technologie*

70

(20,30,20)

Odborný výcvik*

80

(20,30,30)

b) výběrové a volitelné předměty

70

(-,30,40)

 

 

 

Celkem hodin týdně

480

(160,160,160)

B. Nepovinné předměty

 

 

 

Poznámky

1.       Učební plán (obecný) dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy v učebním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán (obecný) pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 160 konzultačních hodin, celkem 480 za celé studium.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží.

6.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.       Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz str. 15 až 17, mimo poznámek 4, 9 a 14 a těch částí dalších poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů).

8.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

9.       Podmínkou přípravy uchazeče podle učebního plánu dálkového studia je praxe v oboru (souběžná s přípravou v učebním oboru nebo již absolvovaná), protože konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí dovedností a návyků pro výkon povolání výrobce textilií nebo pletař.