PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3158H

Krejčí, krejčovské práce

Učební obor:

 

31-58-H/001 (31-52-2/00)

 

 

Krejčí

 

Zaměření:

            Učební obor je bez zaměření. V návaznosti na konkrétní profil absolventa a dopracováním učebního plánu na konkrétní podmínky školy je však možné, aby škola vhodnou volbou učiva vytvořila zaměření učebního oboru, které bude odpovídat zájmům žáků a poptávce trhu práce. Může se např. jednat o zaměření na dámské oděvy, na pánské oděvy, na oděvy (dámské a pánské), na oděvní konfekci a prádlo, na modelovou výrobu oděvů, na výrobu oděvů a podnikání apod.. Tato zaměření nemají samostatné kódy, lze je však slovním vyjádřením uvádět na vysvědčení a výučním listu. Bližší podmínky k tvorbě zaměření jsou stanoveny v profilu absolventa, v charakteristice vzdělávacího programu a v poznámkách k učebnímu plánu.

 

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání

 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

            Pokud žák nemůže v učebním oboru krejčí pokračovat v přípravě k vykonání závěrečné zkoušky a získaní výučního listu pro povolání krejčí, krejčová, lze vzhledem k příbuznosti oboru žákovi umožnit, aby ukončil studium v závěru 2. ročníku složením závěrečné zkoušky v učebním oboru 31-59-H/001 Výroba konfekce a získat výuční listu pro povolání šič, šička. I v tomto případě je nezbytné postupovat podle platných předpisů.

            Upozornění: Prioritou přípravy v učebním oboru krejčí není příprava pro povolání šič, šička, ale pro povolání krejčí, krejčová; tuto skutečnost musí škola zohledňovat při přijímacím řízení do učebního oboru krejčí a možnost ukončení přípravy pro povolání šič, šička je třeba považovat za výjimečnou.

 

Výsledky vzdělávání:

            Absolvent široce profilovaného učebního oboru krejčí je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. V průběhu jeho přípravy byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu správně pojímaného občanství, tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

            Odborné vzdělání, jak “univerzálně” koncipované, tak v případných zaměřeních, se stalo východiskem pro jeho uplatnění v povolání krejčí v různých druzích výrob. Absolvent uplatňuje zejména dovednosti praktické aplikace získaných poznatků, dovednosti přesně vykonávat pracovní činnosti a podávat stabilní výkon ve specifických pracovních podmínkách. Důraz je kladen na kompetentnost a odbornost. V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání.

            Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny solidní předpoklady pro další vzdělávání.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

            Absolvent učebního oboru krejčí byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby

·      si byl vědom vzájemného vztahu svobody a práv každého občana a k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat,

·      si uvědomoval svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektoval práva druhých a uznával rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras, aby se naučil preferovat tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí,

·      pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

·      aby pochopil základní principy humanity a demokracie, získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám a zasazoval se o trvale udržitelný rozvoj životního prostředí,

·      chápal význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi,

·      přistupoval pozitivně k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti,

·      pozitivně přijímal získané vzdělání, uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

·      byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

·      se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, aby se výstižně a logicky správně vyjadřoval,

·      v cizím jazyce rozuměl jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života a dokázal v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků reagovat na běžné životní situace,

·      dovedl získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu a v jednoduchých větách dovedl hovořit o známé tématice, aby ovládal nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru,

·      si vytvořil pozitivní vztah k umění a kultuře, vypěstoval si návyk číst literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy),

·      rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

·      byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

·      byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, aby smysluplně využíval volný čas,

·      rozvíjel své pohybové schopnosti, dovednosti, posiloval svou celkovou tělesnou zdatnost a vypěstoval si celoživotní potřebu pohybové aktivity, měl základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedl poskytnout první pomoc,

·      dovedl pracovat s osobním počítačem, uměl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

·      ve své profesní oblasti dovedl identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

·      měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů, a aby se orientoval i v základních ekonomických otázkách.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

            Ukončením přípravy v učebním oboru krejčí a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent pro uplatnění v podmínkách průmyslové i živnostenské výroby

·      zná různé druhy a vlastnosti zpracovávaných materiálů, má přehled o používaných strojích a zařízeních, má přehled o různých technologických postupech,

·      umí se orientovat ve výrobních postupech, umí je posoudit a navrhnout, umí posoudit vlastnosti materiálů a vycházet z nich při volbě technologického postupu, umí rozvážit a zvolit optimální postup při provádění pracovních operací,

·      umí konstruovat základní druhy oděvů v návaznosti na případné zaměření (základní druhy dámských oděvů nepodšitých a podšitých: sukně, kalhoty, halenka, šaty, vesta, sako, bunda a plášť; základní druhy pánských oděvů nepodšitých a podšitých: kalhoty, košile, vesta, sako, bunda a plášť) a seznámí se se zásadami stupňování střihů,

·      umí připravovat a uspořádávat pracoviště, umí používat technickou dokumentaci, volí vhodné technologické postupy,

·      umí určovat spotřebu oděvního materiálu, vrstvit textilie a jiné materiály s ohledem na materiálové vady a racionální využití materiálu, pokládat střihové díly na textilii a provádět nákres polohy v souladu s předlohou,

·      umí vystřihnout díly a součásti výrobku, označovat oddělené díly a součásti dohodnutým způsobem, kontrolovat oddělené díly a součásti podle tvaru a velikosti, kompletovat oddělené díly a součásti do balíčku,

·      umí spojovat a zpevňovat díly a součásti oděvů a kontrolovat kvalitu spojení, ovládat žehlící a zažehlovací techniku, je seznámen se zařízením tepelně tvarovacího procesu,

·      umí šít ručně a na různých druzích šicích strojů, např. na průmyslovém šicím stroji se stehem vázaným, obnitkovacím třínitném stroji, závorovacím šicím stroji, dírkovacím šicím stroji, zapošívacím šicím stroji, knoflíkovacím šicím stroji, šicím stroji s krycím stehem, šicím stroji s klikatým stehem, šicím stroji s programem,

·      umí zhotovovat kompletní oděvy se zkoušením nebo bez zkoušení,

·      umí provádět mezioperační a konečné žehlení, tepelné tvarování,

·      umí pečovat o stroje a zařízení a provádět jejich základní údržbu, dovede hospodárně využívat materiál a pomocné prostředky,

·      dovede se zapojit do pracovního týmu,

·      při individuálním zhotovování oděvů si dovede samostatně organizovat svou práci,

·      dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany, při vzniku požáru na pracovišti dovede účinně přispět k jeho likvidaci použitím hasicího přístroje.

            Při koncipování předpokládaných zaměření lze očekávat, že

            v zaměření na dámské oděvy umí absolvent vykonávat odborné práce ve výrobě dámských a dívčích oděvů podšitých i nepodšitých individuálním i průmyslovým způsobem; jedná se zejména o zhotovování sukní, kalhot, halenek, šatů (i vícedílných), vest, sak, bund, plášťů a popřípadě i o zhotovování jiných šitých výrobků, např. prádla, sportovní a technické konfekce, textilních hraček, textilních rukavic;

            v zaměření na pánské oděvy umí absolvent vykonávat odborné práce ve výrobě pánských a chlapeckých oděvů podšitých i nepodšitých individuálním i průmyslovým způsobem; jedná se zejména o zhotovování kalhot, košil, vest, sak, bund, plášťů a popřípadě i o zhotovování jiných šitých výrobků, např. prádla, sportovní a technické konfekce, textilních hraček, textilních rukavic;

            v zaměření na oděvy (dámské a pánské) umí absolvent vykonávat odborné práce ve výrobě dámských a pánských oděvů podšitých i nepodšitých individuálním i průmyslovým způsobem; jedná se zejména o zhotovování kalhot, košil nebo halenek, vest, sak, bund, plášťů a popřípadě i o zhotovování jiných oděvů, např. dámských šatů jednodílných i vícedílných, prádla, a jiných šitých výrobků, např. sportovní a technické konfekce, textilních hraček, textilních rukavic.

            Předpokládají se i další zaměření, např. zaměření na oděvní konfekci a prádlo, na modelovou výrobu oděvů, na výrobu oděvů a podnikání, je však nezbytné, aby ve všech zaměřeních byli žáci připravování k získání všech vědomostí a zvládnutí všech dovedností uvedených na str. 4 těchto učebních dokumentů, viz předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru.

 

            Příprava v učebním oboru krejčí vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen

·      oddělovat díly a součásti oděvních výrobků různými způsoby (vyřezávat, vysekávat),

·      zvolit správné technologické postupy pro náročné vrchní oděvy,

·      kreslit nebo s pomocí osobního počítače zhotovovat střihové konstrukce podle individuální míry a upravovat je,

·      přizpůsobit oděv podle míry na postavu včetně úpravy oděvu zmenšením a zvětšením,

·      poskytovat poradenskou službu při individuálním zhotovování oděvů,

·      zhotovovat náročné společenské a vycházkové oděvy, večerní toalety,

·      v souladu s rozvojem techniky spolupracovat na vývoji nových technologií oděvní tvorby a na vývoji služeb,

·      posuzovat přímé i nepřímé vlivy své činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědná stanoviska.

 

Klíčové dovednosti

            Absolvent učebního oboru se vyznačuje:

·      estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,

·      pracovní kázní a rozvinutými organizačními schopnostmi,

·      dovedností samostatně řešit různé situace a schopností samostatného myšlení, jednání a rozhodování,

·      uměním jednat s lidmi a zapojit se do pracovního týmu,

·      vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje firmu,

·      snahou po dalším vzdělávání a sebevzdělávání, orientací ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce.

 

Poznámka:

Škola musí dopracovat profil absolventa před dopracováním učebního plánu (obecného) a učebních osnov odborných předmětů, i před zvolením doporučeného učebního plánu, tzn. že škola musí s ohledem na charakter tohoto učebního oboru uvést soubor výrobků, při jejichž zhotovování bude žák získávat a upevňovat vědomosti a dovednosti povolání krejčí tak, jak jsou popsány na str. 4 v těchto učebních dokumentech. Při dopracování profilu absolventa může škola případně doplnit i další vědomosti a dovednosti, pokud budou na absolventa kladeny další požadavky, které nejsou v profilu absolventa v učebních dokumentech uvedeny, a stanovit vhodný název případného zaměření.

 

Možnosti uplatnění absolventa

            Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnit se při výkonu povolání krejčí, krejčová. Absolvent učebního oboru se uplatní ve velkých, středně velkých i malých firmách a v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

            Může plnit pracovní úkoly při zhotovování různých druhů oděvů dámských, pánských a dětských, prádla a popřípadě jiných šitých výrobků. Absolvent umí podle zaměření zkoncipovaného ve škole např. zhotovovat základní druhy dámských oděvů nepodšitých a podšitých (sukně, kalhoty, halenka, šaty, vesta, sako, bunda a plášť) nebo základní druhy pánských oděvů nepodšitých a pošitých (kalhoty, košile, vesta, sako, bunda a plášť) nebo ucelenou řadu výrobů dámských a pánských oděvů nepodšitých a podšitých a dalších šitých výrobků. Absolvent zhotovuje oděvy individuálním způsobem (na postavu podle míry včetně úpravy oděvu zvětšením a zmenšením) nebo průmyslovým způsobem.

            Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem. Studium probíhá na středních školách formou denní, večerní a dálkovou.

            Pokud žák nemohl v učebním oboru krejčí pokračovat v přípravě k vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu pro povolání krejčí, ukončil studium v závěru 2. ročníku složením závěrečné zkoušky v příbuzném učebním oboru 31-59-H/001 Výroba konfekce a získal výuční list v tomto dvouletém učebním oboru, uplatní se v povolání šič, šička.