PROFIL ABSOLVENTA

 

  Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3159E

Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic

Učební obor:

 

31-59-E/003 (31-78-0/00)

 

 

Výroba konfekce

 Zaměření: Učební obor nemá zaměření.

 Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon povolání

 Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání:

            Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu a na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

            Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě oděvů, prádla, technické konfekce, v kloboučnické výrobě průmyslové i zakázkové. Práci vykonává ručně nebo s použitím strojů. Dalšími typickými činnostmi, kterými se absolvent zabývá, jsou manipulace ve skladech hotových výrobků, metráže a přípravy, kompletování konfekčních výrobků podle velikostních skupin.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

            Absolvent učebního oboru

·        si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

·        získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

·        je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

·        je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje,

·        má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

·        dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

            Po ukončení přípravy v učebním oboru výroba konfekce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

·      má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky, které byly vybrány tak, aby je mohl využívat i pro občanský život,

·      umí vykonávat jednoduché práce dle návodů a pod vedením v zakázkové i průmyslové výrobě i opravách oděvů a prádla, ve výrobě technické konfekce a v kloboučnické výrobě,

·      umí pracovat podle technologických postupů,

·      volí a používá vhodné pracovní prostředky, transportuje materiály i výrobky, vrství materiál, měří,

·      umí ručně stříhat, ručně šít, zhotovovat části a díly výrobků strojovým šitím na jedno- i vícejehlových strojích i na strojích speciálních, umí připevňovat knoflíky, nýtová spínátka, kroužky,

·      umí žehlit ručně, razítkovat, lepit, předkreslovat vzory a tvary, skládat a kompletovat hotové kusové výrobky, umí zhotovovat ozdoby v kloboučnické výrobě,

·      umí zhotovit celý jednoduchý výrobek,

·      umí provádět manipulaci ve skladech vrchového a podšívkového materiálu, čistit hotové výrobky i na stroji, kompletovat a třídit hotové výrobky, balit výrobky,

·      ovládá jednoduché opravy prádla, rukavic, pracovních oděvů,

·      umí spolupracovat při klasifikaci a kompletování výrobků technické a sportovní konfekce,

·      porozuměl funkci jednoduchých šicích strojů, umí obsluhovat jednoduché stroje spojovacího procesu, provádí běžnou údržbu prostředků, které používá,

·      umí organizovat svoje přidělené pracoviště, spolupracovat v kolektivu a hospodárně využívat energii a zpracovávané materiály,

·      orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

·      dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

·      je schopen po příslušné praxi při výrobě oděvů, prádla, technické a sportovní konfekce a v kloboučnické výrobě spolupracovat při vrstvení vložkového materiálu, kreslení poloh, vedení příručního skladu nebo meziskladu apod.,

·      je schopen po příslušné praxi pracovat na speciálních šicích strojích, plisovat, lastexovat, lisovat, sámkovat, zhotovit jednoduché oděvní výrobky, výrobky technické konfekce, klasifikovat hotové kusové výrobky, provádět opravy pracovních oděvů a stejnokrojů.

  

 

Možnosti uplatnění absolventa:

            Učební obor učilišť výroba konfekce připravuje zejména pro povolání šič, šička, ale i pro další jednoduché činnosti v konfekční výrobě, ve výrobě technické a sportovní konfekce, v kloboučnické výrobě a při opravě šitých výrobků.

            Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou po úspěšném ukončení 9. ročníku základní školy dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém  učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu  podle platných právních norem. Studium probíhá na středních školách formou denní, večerní a dálkovou.