PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3159H Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic

Učební obor:

31-59-H/501 Výroba konfekce

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

Závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru výroba konfekce je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. V průběhu jeho přípravy byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu správně pojímaného občanství, tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanizmu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělání široce koncipované pro oblast výroby konfekce se stalo východiskem k jeho uplatnění v povolání šič, šička v různých druzích výrob. Absolvent vykonává jednoduché práce při výrobě oděvů, prádla, technické konfekce, v kloboučnické výrobě průmyslové i zakázkové. Práci vykonává ručně nebo s použitím strojů. Dalšími typickými činnostmi, kterými se absolvent zabývá, jsou manipulace ve skladech hotových výrobků, metráže a přípravy, kompletování konfekčních výrobků podle velikostních skupin.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Absolvent učebního oboru výroba konfekce byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby

-          se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřoval, měl vypěstován návyk číst časopisy a literární díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadlo, kino, koncerty, výstavy),

-          měl vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s lidmi, uplatnit svou osobnost a chovat se podle morálních zásad a požadavků odpovídajících kulturnímu společenskému chování,

-          byl seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy i povinnostmi občana a uvědomoval si důsledky nedodržování zákonů, porušování lidských práv a svobod každého člověka,

-          dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

-          byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své práci, měl uvědomělý vztah k životnímu prostředí a návyk ekologického chování,

-          byl poučen o roli životního partnera a rodiče, o nebezpečí nezodpovědného sexuálního chování, drogových a jiných závislostí a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, snažil se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

-          znal zásady ochrany lidí a majetku za mimořádných situací,

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení spolehlivosti informačních zdrojů,

-          samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě.

 

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Ukončením přípravy v učebním oboru výroba konfekce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

-          chápe podstatu tržního hospodářství, osvojil si základní vědomosti o pracovněprávních vztazích,

-          umí aplikovat nejzákladnější vědomosti a dovednosti z ekonomické oblasti při řešení praktických situací v pracovním i osobním životě,

-          umí vykonávat jednoduché práce dle návodů a pod vedením v zakázkové i průmyslové výrobě i opravách oděvů a prádla, ve výrobě technické konfekce a v kloboučnické výrobě,

-          umí pracovat podle technologických postupů,

-          volí a používá vhodné pracovní prostředky, transportuje materiály i výrobky, vrství materiál, měří,

-          umí ručně stříhat jednoduché výrobky, ručně šít, zhotovovat části a díly výrobků strojovým šitím na jednojehlových i vícejehlových strojích i na strojích speciálních, umí připevňovat knoflíky, nýtová spínátka, kroužky,

-          umí ručně žehlit, razítkovat, lepit, předkreslovat vzory a tvary, skládat a kompletovat hotové kusové výrobky, umí zhotovovat ozdoby v kloboučnické výrobě,

-          umí zhotovit celý jednoduchý výrobek,

-          umí provádět manipulaci ve skladech vrchového a podšívkového materiálu, čistit hotové výrobky i na stroji, kompletovat a třídit hotové výrobky, balit výrobky,

-          ovládá jednoduché opravy prádla, rukavic, pracovních oděvů,

-          umí spolupracovat při klasifikaci a kompletování výrobků technické a sportovní konfekce,

-          porozuměl funkci jednoduchých šicích strojů, umí obsluhovat jednoduché stroje spojovacího procesu, provádí běžnou údržbu prostředků, které používá,

-          umí organizovat svoje přidělené pracoviště, spolupracovat v kolektivu a hospodárně využívat energii a zpracovávané materiály,

-          orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy,

-          dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výrobě konfekce, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany,

-          je schopen po příslušné praxi při výrobě oděvů, prádla, technické a sportovní konfekce a v kloboučnické výrobě spolupracovat při vrstvení vložkového materiálu, kreslení poloh, vedení příručního skladu nebo meziskladu apod.,

-          je schopen po příslušné praxi samostatně pracovat na speciálních šicích strojích, plisovat, lastexovat, lisovat, sámkovat, zhotovovat jednoduché oděvní výrobky, výrobky technické konfekce, klasifikovat hotové kusové výrobky, provádět opravy pracovních oděvů a stejnokrojů.

 

1.4   Možnosti uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnit se zejména při výkonu povolání šič, šička, ale i při výkonu dalších jednoduchých činností v konfekční výrobě, ve výrobě technické a sportovní konfekce, v kloboučnické výrobě a při opravě šitých výrobků.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházejících přípravu podle platných právních norem. Studium probíhá na středních školách formou denní, večerní a dálkovou.