MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 27. 8. 2003, čj. 25 499/03-23, s účinností od 1. září 2003

UČEBNÍ PLÁN

 

učebního oboru

31-59-H/501 Výroba konfekce

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

4

Cizí jazyk

2

Občanská nauka

2

Matematika

3

Základy přírodních věd

2

Tělesná výchova

2-4

Práce s počítačem

2

Materiály

2

Stroje a zařízení

2

Kreslení a konstrukce střihů

3

Technologie

4

Odborný výcvik

29

b) výběrové a volitelné předměty

1-9

Celkem hodin týdně

60-66

B. Nepovinné předměty

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy základních předmětů a učební osnovy výběrových, volitelných a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole, vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do obou ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku 1. ročníku pro oba ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu na str. 12 nebo podle doporučeného učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové, volitelné a nepovinné vyučovací předměty.

3.       Při dopracování učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, matematika, tělesná výchova, technologie a odborný výcvik do obou ročníků. Při dopracování učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělávání minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do dvou ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení hranic týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu, nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretického vyučování a týden praktického vyučování.

5.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru – jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy – učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit např. předměty estetická výchova, estetika odívání, vazby a rozbory textilií, ošetřování a čištění textilií, zdravotní výchova. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také vyžít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

6.       Při dopracování učebního plánu může škola koncipovat předmět základy přírodních věd se všemi tematickými okruhy učiva (chemie, fyzika, ekologie) pod názvem základy přírodních věd nebo může z nabídky v učební osnově zvolit 2 okruhy učiva dle potřeb učebního oboru a vyučovat je jako samostatné vyučovací předměty chemie, fyzika, ekologie včetně uvádění těchto názvů v dokumentaci školy a na vysvědčení.

7.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. formou zpracování tematického plánu, i při zpracování učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předměty odborný výcvik a technologie.

8.       Všeobecně vzdělávací předměty a vyučovací předmět práce s počítačem se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů a pro vyučovací předmět práce s počítačem jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – čj. 12 534/91-20 z 8. 5. 1991, cizí jazyk – čj. 21 791/2000-22 z 20. 2. 2002, občanská nauka – čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, matematika – čj. 21 306/2001-22 z 14. 6. 2000, základy přírodních věd – čj. 23 853/2002-23 z 25. 7. 2002, tělesná výchova – čj. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996, práce s počítačem čj. 13 567/2001-23 z 8. 3. 2001. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

9.       Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. V případě, že v rámci jednoho týdne probíhá teoretické vyučování i odborný výcvik, je rozsah tělesné výchovy v tomto týdnu 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin (nejsou považovány za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin). V rámci odborného výcviku je možné zařadit kompenzační cvičení – žáci musí být systematicky poučováni o důležitosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

10.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

11.   Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry, textilní techniky apod.

12.   Ve vyučovacím předmětu technologie lze snížit celkový počet týdenních vyučovacích hodin o 1 hodinu (ze 4 hodin a 3 hodiny) pokud bude učivo ekonomického charakteru vyčleněno z vyučovacího předmětu technologie a koncipováno jako samostatný vyučovací předmět ekonomika; pro vyučovací předmět ekonomika lze čerpat hodiny i z hodinové dotace určené pro výběrové a volitelné předměty.

13.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů; učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědecko-technického rozvoje v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

14.   Ve schválených i dopracovaných učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V dopracovaných učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavku, aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 30 % za celé období přípravy.

15.   Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků umožňuje škole při dopracování učebních osnov a při případném zpracování tematických plánů vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a respektovat vzdělávací požadavky vyplývající z charakteru výroby oděvů nebo jiných šitých výrobků ve firmách v daném regionu.

16.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. i 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

17.   Závěrečná zkoušky se připravuje a organizuje podle platných předpisů

 

DoporuČenÝ UČEBNÍ PLÁN

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné předměty

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Cizí jazyk

2

-

2

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

1

3

Základy přírodních věd

2

1

3

Tělesná výchova

2

1

3

Práce s počítačem

1

1

2

Materiály

1

1

2

Stroje a zařízení

1

1

2

Kreslení a konstrukce střihů

2

1

3

Technologie

2

2

4

Odborný výcvik

12

17

29

b) výběrové a volitelné předměty

0-3

2-4

2-7

Celkem hodin týdně

30-33

31-33

61-66

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu na str. 12 až 14. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na stranách 12 až 14.

2.       Tabulky o využití vyučovací doby a přehledu začlenění klíčových kompetencí uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.


 

UČEBNÍ PLÁN

Večerní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

2 (1,1)

Cizí jazyk

2 (-,2)

Občanská nauka

1 (1,-)

Matematika

2 (2,-)

Základy přírodních věd

2 (2,-)

Práce s počítačem

2 (-,2)

Materiály

2 (1,1)

Stroje a zařízení

2 (1,1)

Kreslení a konstrukce střihů

3 (1,2)

Technologie

3 (2,1)

Odborný výcvik

4 (2,2)

b) výběrové a volitelné předměty

3 (1,2)

Celkem hodin týdně

28 (14,14)

B. Nepovinné předměty

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy v učebním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán denního studia. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 14 vyučovacích hodin.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. jeden vyučovací den – 4 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností.

5.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz . str. 12 až 14, mimo poznámek 3, 4 a 9 a těch částí dalších poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se ve večerním studiu nezařazuje pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů).

6.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

7.       Podmínkou přípravy uchazeče podle učebního plánu večerního studia je praxe v oboru (souběžná s přípravou v učebním oboru nebo již absolvovaná), protože hodiny stanovené pro odborný výcvik neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí dovedností a návyků k výkonu povolání šič, šička.

 

UČEBNÍ PLÁN

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

20 (10,10)

Cizí jazyk

20 (-,20)

Občanská nauka

10 (10,-)

Matematika

20 (20,-)

Základy přírodních věd

20 (20,-)

Práce s počítačem

20 (-,20)

Materiály

20 (10,10)

Stroje a zařízení

20 (10,10)

Kreslení a konstrukce střihů

30 (20,10)

Technologie

30 (20,10)

Odborný výcvik

70 (30,40)

b) výběrové a volitelné předměty

20 (-,20)

Celkem hodin týdně

300 (150,150)

B. Nepovinné předměty

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy v učebním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 150 konzultačních hodin, celkem 300 konzultačních hodin za celé studium. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace v souladu s vyhláškou až do výše horní hranice 160 konzultačních hodin v každém ročníku.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodiny se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. 20 konzultačních hodin je nožné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží.

6.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.       Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz . str. 12 až 14, mimo poznámek 3, 4 a 9 a těch částí dalších poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se ve večerním studiu nezařazuje pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů).

8.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

9.       Podmínkou přípravy uchazeče podle učebního plánu dálkového studia je praxe v oboru (souběžná s přípravou v učebním oboru nebo již absolvovaná), protože konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí dovedností a návyků k výkonu povolání šič, šička.