PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3162H

Kloboučník, kloboučnické práce

Učební obor:

 

31-62-H/001 (31-81-2/00)

 

 

Kloboučník

 

Zaměření:

            Učební obor je bez zaměření. V souvislosti s dopracováním učebního plánu na konkrétní podmínky školy a požadavky regionu je však možné, aby škola vhodnou volbou učiva vytvořila zaměření učebního oboru, které bude odpovídat zájmům žáků a poptávce trhu práce. Může se např. jednat o zaměření na průmyslovou výrobu, na zakázkovou výrobu apod. Tato zaměření nemají samostatné kódy, lze je však slovním vyjádřením uvádět na vysvědčení a výučním listu. Další informace k tvorbě zaměření jsou uvedeny v profilu absolventa, v charakteristice vzdělávacího programu, v poznámkách k učebnímu plánu a v pojetí vyučovacího předmětu v jednotlivých učebních osnovách odborných předmětů.

 

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání

 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání:

            Absolvent široce profilovaného učebního oboru kloboučník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. V průběhu jeho přípravy byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu správně pojímaného občanství, tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

            Odborné vzdělání široce koncipované pro oblast výroby pokrývek hlavy i ve školou koncipovaných zaměřeních se stalo východiskem pro jeho uplatnění v povolání kloboučník v různých druzích výrob. Absolvent uplatňuje zejména dovednosti praktické aplikace získaných poznatků, dovednosti přesně vykonávat pracovní činnosti a podávat stabilní výkon ve specifických pracovních podmínkách. Důraz je kladen na kompetentnost a odbornost. V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání.

            Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny solidní předpoklady k dalšímu vzdělávání.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

            Absolvent učebního oboru kloboučník byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby

·      si byl vědom vzájemného vztahu svobody a práv každého občana a k chápání principů demokratické společnosti a ochotě je ve svém životě uplatňovat,

·      si uvědomoval svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektoval práva druhých a uznával rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras, aby se naučil tolerovat názory, hodnoty a postoje jiných lidí,

·      pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

·      chápal význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi ve styku s lidmi,

·      přistupoval pozitivně k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i pracovní činnosti,

·      pozitivně přijímal získané vzdělání, uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

·      byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

·      uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

·      se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, aby se výstižně a logicky správně vyjadřoval,

·      v cizím jazyce rozuměl jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života a dokázal v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků reagovat na běžné životní situace,

·      dovedl získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu a v jednoduchých větách dovedl hovořit o známé tématice, aby ovládal nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru,

·      si vytvořil pozitivní vztah k umění a kultuře, vypěstoval si návyk číst literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy),

·      rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

·      byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

·      byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, aby smysluplně využíval volný čas,

·      rozvíjel své pohybové schopnosti, dovednosti, posiloval svou celkovou tělesnou zdatnost a vypěstoval si celoživotní potřebu pohybové aktivity, měl základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedl poskytnout první pomoc,

·      dovedl pracovat s osobním počítačem, uměl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

·      ve své profesní oblasti dovedl identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

·      měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů, a aby se orientoval i v základních ekonomických otázkách.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

            Ukončením přípravy v učebním oboru kloboučník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent pro uplatnění v podmínkách průmyslové i živnostenské výroby

·      zná a rozeznává různé druhy a vlastnosti zpracovávaných materiálů, má přehled o používaných strojích a zařízeních, má přehled o různých technologických postupech,

·      umí se orientovat ve výrobních postupech, umí posoudit vlastnosti materiálů a vycházet z nich při výkonu pracovních činností, umí rozvážit a zvolit optimální postup při provádění pracovních operací,

·      umí správně a bezpečně manipulovat s používanými materiály, polotovary a výrobky v různých formách, např. zpracovává polotovary (šišáky, kapelíny), zhotovuje klobouky a čepice z textilních materiálů, usní a kožešin, tvaruje a dohotovuje výrobky,

·      umí kontrolovat materiály, polotovary a výrobků, např. kontroluje zpracovávaný materiál na vstupu, v procesu výroby a na výstupu, přitom posuzuje vlastnosti materiálu vhodné ke zpracování na klobouky a jiné pokrývky hlavy, rozpoznává vady (posuzuje jakost) používaného materiálu,

·      umí číst a používat technickou a technologickou dokumentaci,

·      umí obsluhovat stroje a zařízení pro výrobu pokrývek hlavy v souladu s technickými, bezpečnostními a hygienickými předpisy, používat potřebné pomůcky, nářadí a nástroje,

·      umí navrhovat, kreslit, pokládat střihy a stříhat součásti pokrývek hlavy

·      umí ručně tvarovat a zdobit klobouky a kloboučnické výrobky, např. žehlit polotovary na dřevěných tvárnicích, ručně dotvarovávat a modelovat výrobky, zhotovovat ozdoby, aranžovat a zdobit klobouky a pokrývky hlavy, aranžovat svatební závoje,

·      umí dokončovat pokrývky hlavy (klobouky, čepice apod.) podšívkováním, čištěním, pařením a úpravou, odstraňovat případné vady výrobků, provádět konečnou úpravu, adjustaci a kontrolu výrobku,

·      umí pečovat o stroje a zařízení, pracovní pomůcky, nástroje a nářadí, provádět jejich základní údržbu (čištění, mazání, odstranění drobných závad),

·      umí vést evidenci technických dat o průběhu prací a výsledcích pracovních činností, např. evidenci výkonů, jakosti a předepsaným způsobem záznamy uchovávat,

·      dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výrobě pokrývek hlavy, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany.

 

            Při koncipování předpokládaných zaměření lze očekávat, že

            v zaměření na zakázkovou výrobu pokrývek hlavy umí absolvent vykonávat odborné práce při individuální výrobě různých druhů pokrývek hlavy, např. při zhotovování různých druhů dámských a pánských klobouků, dětských klobouků a čepic z různých druhů materiálů podle předloh, vlastních návrhů i přání zákazníka, při opravování a modernizování klobouků a čepic, aranžování výrobků podle přání zákazníka včetně výroby ozdob;

            v zaměření na průmyslovou výrobu pokrývek hlavy umí absolvent vykonávat odborné práce při zhotovování plstěných, konfekcionovaných, pletených a šitých pokrývek hlavy pro všechny věkové skupiny mužů i žen průmyslovým způsobem, dohotovování kloboučnických výrobků apod.

  

            Příprava v učebním oboru kloboučník vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vykonávat náročnější pracovní činnosti ve svém zaměření, např.:

·      v zaměření na zakázkovou výrobu samostatně zhotovovat střihy na modelové dámské klobouky a dětské čepice, zhotovovat modely podle návrhů, zhotovovat ručně exkluzivní ozdoby, šít a tvarovat slaměné klobouky apod.,

·      v zaměření na průmyslovou výrobu samostatně upravovat pokrývky hlavy, ručně tvarovat kloboučnické výrobky, zhotovovat modely pro průmyslovou výrobu a zhotovovat a navrhovat nové druhy klobouků a čepic.

 

Další požadavky na absolventa vyplývající z charakteru učebního oboru

            Absolvent učebního oboru se vyznačuje:

·      estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,

·      pracovní kázní a rozvinutými organizačními schopnostmi,

·      dovedností samostatně řešit různé situace a schopností samostatného myšlení, jednání a rozhodování,

·      uměním jednat s lidmi a zapojit se do pracovního týmu,

·      vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje firmu,

·      snahou po dalším vzdělávání a sebevzdělávání, orientací ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce.

 

Možnosti uplatnění absolventa

            Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnit se zejména při výkonu povolání kloboučník. Absolvent učebního oboru se uplatní v malých, středně velkých i velkých firmách v pozici zaměstnance i zaměstnavatele, může najít uplatnění i v podnikání živnostenským způsobem.

            Může plnit pracovní úkoly při výrobě různých druhů pokrývek hlavy zakázkovým způsobem i průmyslovým způsobem.

            Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem. Studium probíhá na středních školách formou denní, večerní a dálkovou.