MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 dne 2. 7. 2002, č.j. 22 606/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

31-62-H/001 (31-81-2/00) Kloboučník

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

3-5

Chemie

2-3

Fyzika

1-2

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

3-6

Práce s počítačem

1-2

Ekonomika

2

Kloboučnické materiály

3

Stroje a zařízení *

1

Odborné kreslení *

2

Kloboučnická výroba *

6

Odborný výcvik *

41

b) výběrové a volitelné předměty

10-15

Celkem hodin týdně

94-99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.    Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.    Stanovení případného zaměření v profilu absolventa, učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy základních předmětů a učební osnovy výběrových, volitelných a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole, vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Stanovením případného zaměření v profilu absolventa se rozumí uvedení zaměření v dopracovaném učebním plánu. Dopracováním učebního plánu (obecného) se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku 1. ročníku pro všechny tři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu (obecného) viz str. 12 nebo podle doporučeného učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové, volitelné a nepovinné vyučovací předměty.

3.    Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, kloboučnická výroba a odborný výcvik do všech ročníků. Při dopracování učebního planu (obecného) musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělávání minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.    Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do třech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení hranic týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu, nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretického vyučování a týden praktického vyučování.

5.    Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů a obecně stanovený učební plán má jednak umožnit směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor k organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit např. předměty estetická výchova, návrhové kreslení, dějiny odívání, dějiny výtvarné kultury, základy podnikání, technika administrativy, psychologie, technologická cvičení, modelování klobouků. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhode ředitel školy.

6.    Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. formou zpracování tematického plánu, i při zpracování učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předměty odborný výcvik a kloboučnická výroba.

7.    Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - č.j. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk - č.j. 27 668/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka pro tříleté učební obory - č.j. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, matematika - č.j. 23 093/99-22 z 14. 6. 1999, chemie - č.j. 27 657/86-221 z 31. 10. 1986, fyzika - č.j. 27 657/86-221 z 31. 10. 1986, základy ekologie - č.j. 17 445/90-21 z 29. 5. 1990 nebo č.j. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998, tělesná výchova - č.j. 17 668/91-20 z 24. 5. 1991 nebo č.j. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

8.    Vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy č.j. 22 065/99-23 z 1. 6. 1999, vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy č.j. 13 567/2001-23 z 8. 3. 2001 - obě učební osnovy jsou zařazené do tohoto souboru. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

9.    Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. V případě, že v rámci jednoho týdne probíhá teoretické vyučování i odborný výcvik, je rozsah tělesné výchovy v tomto týdnu 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin (nejsou považovány za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin). V rámci odborného výcviku je možné zařadit kompenzační cvičení - žáci musí být systematicky poučováni o důležitosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

10.Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

11.Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry, textilní techniky apod.

12.Vyučovací předměty označené * obsahují učivo, jehož volbou v návaznosti na profil absolventa, podle zájmu žáků a podle poptávky trhu práce může škola vytvářet různá zaměření, např. na zakázkovou výrobu, na průmyslovou výrobu.

13.V učební osnově vyučovacího předmětu stroje a zařízení je zařazeno učivo, které musí probrat všichni žáci připravující se v oboru, a učivo výběrové, které má velký význam pro přípravu v zaměření na průmyslovou výrobu - vyučující může toto učivo využít k posílení předmětu stroje a zařízení v zaměření na průmyslovou výrobu. V učební osnově vyučovacího předmětu odborné kreslení je zařazeno učivo, které musí probrat všichni žáci připravující se v oboru, a učivo výběrové, které má velký význam pro přípravu v zaměření na zakázkovou výrobu - vyučující může toto učivo využít k posílení předmětu odborné kreslení v zaměření na zakázkovou výrobu nebo k zpracování předmětu návrhové kreslení z kategorie b) výběrové a volitelné předměty. Podrobnější informace k této problematice je uvedena v pojetí vyučovacího předmětu učebních osnov výše uvedených vyučovacích předmětů.

14.V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů; učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědecko-technického rozvoje v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

15.Ve vyučovacím předmětu práce s počítačem věnuje vyučující náležitou pozornost učivu o zdravotních rizikách práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatřením k ochraně zdraví.

16.Ve schválených i dopracovaných učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V dopracovaných učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavku, aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 30% za celé období přípravy.

17.Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků umožňuje škole při dopracování učebních osnov a při případném zpracování tematických plánů vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a respektovat vzdělávací požadavky vyplývající z charakteru výroby pokrývek hlavy v daném regionu.

18.Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A.Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Chemie

2

-

-

2

Fyzika

2

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

6

Práce s počítačem

1

-

-

1

Ekonomika

-

-

2

2

Kloboučnické materiály

1

1

1

3

Stroje a zařízení *

1

-

-

1

Odborné kreslení *

2

-

-

2

Kloboučnická výroba *

2

2

2

6

Odborný výcvik *

12

17,5

17,5

47

b) výběrové a volitelné předměty

1

4,5

2,5

8

Celkem hodin týdně

33

33

33

99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.    Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu (obecnému). Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na stranách 12 až 15.

2.    Učební plán je vhodný pro přípravu žáků v obou zaměřeních uvedených v profilu absolventa. Jednotlivá zaměření vzniknou vhodným výběrem učiva ve vyučovacích předmětech označených * a vhodným zařazením výběrových a volitelných předmětů.

3.    Tabulky “Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku” a “Přehled uplatňování klíčových dovedností” uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

 

UČEBNÍ PLÁN (obecný)

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin za celé období studia

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

a) základní předměty

 

 

Český jazyk a literatura

3

(1,1,1)

Cizí jazyk

4

(2,1,1)

Občanská nauka

3

(1,1,1)

Matematika

3

(1,1,1)

Chemie

2

(2,-,-)

Fyzika

2

(2,-,-)

Základy ekologie

1

(-,1,-)

Práce s počítačem

1

(1,-,-)

Ekonomika

2

(-,-,2)

Kloboučnické materiály

2

(1,1,-)

Stroje a zařízení *

1

(1,-,-)

Odborné kreslení *

2

(1,1,-)

Kloboučnická výroba *

5

(1,2,2)

Odborný výcvik *

5

(1,2,2)

b) výběrové a volitelné předměty

9

(-,4,5)

Celkem hodin týdně

45

(15,15,15)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

1.    Učební plán (obecný) večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy v učebním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.    Škola dopracuje učební plán (obecný) pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) denního studia. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin.

3.    Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.    Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní, např. jeden vyučovací den - 4 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností.

5.    Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz str. 12 až 15, mimo poznámek 4, 9 a 14 a těch částí dalších poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se ve večerním studiu nezařazuje pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů).

6.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

7.    Podmínkou přípravy uchazeče podle učebního plánu večerního studia je praxe v oboru (souběžná s přípravou v učebním oboru nebo již absolvovaná), protože hodiny stanovené pro odborný výcvik neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí dovedností a návyků k výkonu povolání kloboučník.

 

 

UČEBNÍ PLÁN (obecný)

 

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za celé období studia

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

a) základní předměty

 

 

Český jazyk a literatura

30

(10,10,10)

Cizí jazyk

40

(20,10,10)

Občanská nauka

30

(10,10,10)

Matematika

30

(10,10,10)

Chemie

20

(20,-,-)

Fyzika

20

(20,-,-)

Základy ekologie

10

(-,10,-)

Práce s počítačem

10

(10,-,-)

Ekonomika

20

(-,-,20)

Kloboučnické materiály

20

(10,10,-)

Stroje a zařízení *

10

(10,-,-)

Odborné kreslení *

20

(10,10,-)

Kloboučnická výroba *

50

(10,20,20)

Odborný výcvik *

80

(20,30,30)

b) výběrové a volitelné předměty

90

(-,40,50)

Celkem hodin týdně

480

(160,160,160)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

1.    Učební plán (obecný) dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy v učebním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.    Škola dopracuje učební plán (obecný) pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 160 konzultačních hodin, celkem 480 za celé studium.

3.    V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.    Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.    Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží.

6.    V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.    Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz str. 12 až 15, mimo poznámek 4, 9 a 14 a těch částí dalších poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů).

8.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

9.    Podmínkou přípravy uchazeče podle učebního plánu dálkového studia je praxe v oboru (souběžná s přípravou v učebním oboru nebo již absolvovaná), protože konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí dovedností a návyků k výkonu povolání kloboučník.