PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3241E Zpracování usní, plastů a pryže

Učební obor:

32-41-E/001 Výroba usní

Dosažený stupeň vzdělání:

odborná příprava pro výkon povolání

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru má vytvořeny osobní i odborné předpoklady pro své uplatnění v demokratické společnosti.

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě usní pro oblast zpracování kůží na usně chemicko-fyzikálním působením a mechanickým opracováním, podílí se na jednoduché obsluze speciální techniky, zařízení a potřebného nářadí pro opracování kůží a usní a jejich zušlechťování. Práci vykonává ručně nebo s použitím strojů. Dalšími typickými činnostmi, kterými se absolvent zabývá, jsou přípravné a dokončovací operace při výrobě usní, manipulační práce ve skladech surovin, polotovarů a hotových výrobků. Absolvent je seznámen s výrobou různého sortimentu usní.

 

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

-          měl doplněno všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-          získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k tomu, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

-          byl seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Byl si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-          měl schopnost se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, uměl jednat všude tam, kde to situace vyžaduje s lidmi v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou),

-          měl základní znalosti z oblasti péče o zdraví, ochrany životního prostředí a uměl poskytnout nezbytnou první pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění, znal důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-          dokázal uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných a duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

-          se orientoval na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

-          měl základní vědomosti z ekonomiky na odpovídající úrovni pro využití v občanském i profesním životě,

-          uměl vykonávat jednoduché práce podle návodů a pod vedením ve výrobě usní a při jejich úpravách,

-          uměl pracovat podle technologických postupů,

-          správně volil a používal vhodné pracovní pomůcky a prostředky, suroviny a materiály,

-          transportoval správně materiály i výrobky,

-          uměl se orientovat v základních oblastech koželužské výroby,

-          znal histologickou stavbu kůže,

-          dovedl rozeznat základní druhy kůží, základní druhy usní a vady na kůži způsobené za života zvířete, dělit kůže podle přirozené jakosti a uměl hodnotit mechanicko-fyzikální vlastnosti usně,

-          dovedl vyrobit z kůže holinu, ovládal proces přeměny holiny v useň, předúpravárenské a úpravárenské práce na usních,

-          uměl provádět manipulaci ve skladech surovin, pomocného materiálu, polotovarů a hotového zboží, kompletovat a balit výrobky,

-          uměl si připravit podle potřeby pracovní činnosti vhodné ochranné pomůcky, pracovní pomůcky, nářadí a přípravky, připravit pracoviště,

-          porozuměl funkci jednoduchých koželužských strojů, uměl obsluhovat jednoduché koželužské stroje podle účelu použití a konstrukce, prováděl běžnou údržbu výrobních prostředků, které používá ke své práci,

-          uměl organizovat svoje přidělené pracoviště, spolupracovat v kolektivu a hospodárně využívat energii a zpracovávané materiály,

-          orientoval se v základních vztazích svého výrobního odvětví k životnímu prostředí a v zásadách ochrany životního prostředí před možnými negativními vlivy, dovedl své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

-          dodržoval při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a uměl zacházet s protipožárním zařízením,

-          byl schopen po příslušné praxi ve výrobě usní spolupracovat při složitějších pracovních operacích, při vedení příručního skladu nebo meziskladu apod.,

-          byl schopen po příslušné praxi pracovat na speciálních koželužských strojích, zhotovit usňové polotovary i hotovou useň, klasifikovat hotové usně, provádět opravy usní a obnovovat je.

Ve specifické přípravě zpracování kůží na useň (mokrý proces):

-          dovedl rozmáčet kůže, loužit je, mízdřit, piklovat a činit, ždímat, postruhovat, barvit a likrovat, vyrážet je ručně i strojně,

-          uměl mechanicky opracovávat kožní hmotu formou půlení a štípání jako pomocný dělník,

-          byl obeznámen se sušením usní a některými opravárenskými operacemi jako je měkčení, napínání a dosoušení usní, vakuování, ořezávání, žehlení a apretování usní.


 

Ve specifické přípravě úprava usní:

-          dovedl vyrážet ručně i strojně, ždímat, měkčit, napínat, žehlit usně, ořezávat, apretovat, vakuovat, provádět konsignaci a balení hotových usní,

-          byl obeznámen s operacemi mokrých procesů bez hlubší praxe a to u námoku, loužení, přípravy holiny k činění, barvení a mazání.

Poznámka: Specifická příprava zpracování kůží na useň je vhodnější pro chlapce, specifická příprava úprava usní je vhodnější pro dívky.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor 32-41-E/001 Výroba usní připravuje žáky pro povolání dělník koželužské výroby a pomocný pracovník v koželužské výrobě.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.