PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent tohoto čtyřletého studijního oboru  s maturitou je připraven k vykonávání technicko-hospodářských funkcí nejen v oboru nákupu a zpracování kůží, ale neocenitelné budou  jeho znalosti pro soukromé podnikatele v oboru koželužství a kožešnictví, zpracování usní ve výrobě obuvnické, galanterní.

V oboru chemická technologie kůže se zaměřením na technologii získají studenti následující znalosti a schopnosti:

        vědomosti o vlastnostech anorganických a organických látek ve vztahu k jejich struktuře, zejména látek výrobě usní a  kožešin,

        základní vědomosti o významu fyzikálních vlastností usní a kožešin při jejich zpracování na finální výrobek ve vztahu ke struktuře a ke způsobu výroby usně, příp. kožešiny,

        vědomosti  z oblasti biochemie a chemie makromolekulárních látek ve vztahu ke složení kůže a bílkovin,

        přiměřené vědomosti a dovednosti potřebné k provádění měření a analytických zkoušek při výrobě usní a kožešin,

        základní vědomosti o problematice řízení jakosti při výrobě  usní a kožešin,

        důkladné vědomosti z obecné a fyzikální chemie,

        znalosti chemické symboliky a názvosloví a dovednosti jich aktivně užívat,

        využívat vědomosti o podstatě, principech a konstrukci mechanických zařízení se zaměřením na technologickou funkci strojů a zařízení aplikovaných při výrobě usní a kožešin, o podstatě měření technologických procesů,

        znalosti funkcí a principů mařících a regulačních zařízení používaných ve výrobě usní a kožešin,

        vědomosti o zobrazování a funkci strojních součástí, včetně dovedností  čtení jednoduchých technických výkresů a znalosti používaných technických materiálů,

        znalosti o základních pojmech a vztazích z ekonomiky podniku se  zaměřením na principy racionalizace, zejména racionalizace technologických procesů, na zvyšování   efektivnosti a hospodárnosti ve využívání surovin, energie,

        základní vědomosti z oblasti organizace a řízení výroby, řízení menších firem a pracovních kolektivů a z oblasti základů psychologie a sociologie,

        vědomosti z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí ve vztahu k oboru činnosti absolventa,

        znalost cizího jazyka,

        základy technického myšlení,

        zvládnutí uživatelského přístupu v oblasti počítačových systémů a sítí, uživatelský software.

V oboru chemická technologie kůže se zaměřením na podnikovou ekonomiku žáci dále získají:

        vědomosti a dovednosti potřebné k vedení účetnictví,

        zásady zpracování obchodní korespondence  a hospodářských  písemností,

        základy obsluhy reprografické, spojové a výpočetní techniky,

        zvládnutí techniky administrativy, 

to vše v návaznosti na základní studijní směr – chemická technologie kůže. Obsah profilujících a odborných předmětů a praxe je orientován do odvětví uvedených výše, v nichž se předpokládá uplatnění absolventů.

Uplatnění absolventů:

        v činnosti technologů,

        v technické kontrole, jako chemici a mistři,

        při skladování kůží, usní a kožešin v činnostech vedoucích skladů,

        ve výzkumu a vývoji, zejména v činnostech chemiků laborantů,

        v oblasti nákupu a prodeje suroviny, zásobování,

        v laboratořích nejrůznějších oborů průmyslových, zemědělských, zdravotních zařízení a pod.

        v analytických laboratořích čistíren a úpraven vody průmyslových podniků, firem, vodáren, zemědělských podniků a pod.

        v úpravnách pitné vody, jako technologové průmyslových vod, v čistírnách odpadních vod komunálních i průmyslových atd.

        ve funkcích středního článku řízení,

        v ekonomických a administrativních funkcích.

 

Možnosti  dalšího vzdělávání absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou absolventi ucházet o studium na vysokých školách a v pomaturitním studiu, a to zejména v oblastech navazujících na středoškolské zaměření.