Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30.6.1992, čj. 18 179/92-21 s platností od 1. září 1992 počínaje 1. ročníkem

pro Střední průmyslovou školu v Otrokovicích

a

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

dne 24.3.1994 jako součást učebního plánu studijního oboru 32-30-6 Chemická technologie kůže schváleného MŠMT ČR dne 30.6.1992 čj.- 18 179/92-21 s platností od 1.9.1992 pro SPŠ v Otrokovicích.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

32-41-M/001 (32-30-6) Chemická technologie kůže

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích  předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

31-33

32-33

32-33

31-32

126-131

 

 

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

1

-

3

Dějepis

2

2

-

-

4

 

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

Matematika

4(1)

3

3

2

12(1)

Fyzika

3(1)

3(1)

-

-

6(2)

Základy ekologie

-

-

-

1

1

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

 

 

 

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

4. Odborné

 

 

 

 

 

Chemie

5(1)

5(1)

4(1)

-

14(3)

Výpočetní technika

2(1)

-

-

-

2(1)

Elektrotechnika

-

2(1)

-

-

2(1)

Automatizace

-

-

3(1)

-

3(1)

Chemická laboratorní cvičení

3(3)

4(4)

-

-

7(7)

Výběrový předmět

3-5

5-6

14-15

20-21

42-47

 

 

 

 

 

 

B. Výběrové předměty

ročník

 

Počet hodin

 

Ekonomika

3.-4.

 

2-4

 

Chemická laboratorní cvičení

3.-4.

 

5-6(5-6)

 

Analytická chemie

3.-4.

 

4-8(3-6)

 

Strojnictví

1.-2.

 

4-6(2)

 

Výpočetní technika

2.-4.

 

2-6(2-6)

 

Chemická technologie kůže

2.-4.

 

5-10

 

Mechanická technologie kůže

4.

 

2-3

 

Praxe

3.-4.

 

6-8

 

Zpracování odpadů

3.-4.

 

2

 

Podniková ekonomika

3.-4.

 

4-6

 

Účetnictví

3.-4.

 

6-8(4-6)

 

Technika administrativy

3.-4.

 

2-4

 

Právní nauka

3.-4.

 

2-4

 

Statistika

3.-4.

 

2-4

 

2. cizí jazyk

2.-4.

 

3-6

 

Volitelný předmět

2.-4.

 

2-4

 

 

 

 

 

 

C. Volitelné předměty

 

 

 

 

Fyzikální seminář

3.-4.

 

2

 

Psychologie práce

4.

 

2

 

 

Poznámky:

1.      Ředitel školy může rozhodnout o tom, že učební plán bude  platit na jeho škole od 1. září 1990 i ve 2., 3. nebo 4. ročníku. V těchto případech zajistí provedení úprav obsahu a rozsahu  učiva, aby byla zachována potřebná  návaznost učiva.

2.      Počet povinných týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů může ředitel školy po projednání s předmětovými komisemi v každém ročníku  zvýšit nebo snížit o jednu hodinu s tím, že  celkový počet týdenních vyučovacích hodin nepřekročí  stanovení maximální počet a že z učebního plánu nebude vynechán žádný povinný vyučovací předmět.

3.      Ředitel školy může využívat ve spolupráci s předmětovými komisemi možnost úprav obsahu v jednotlivých předmětech v rozsahu až do 30%.

4.      V případě, že zvoleným povinným jazykem bude jazyk ruský, je možná dotace 2, 2, 2, 2.

5.      Při vyučování předmětům český jazyk a literatura a cizí jazyk lze třídu, má-li nejméně 24 žáků, dělit na dvě skupiny.

6.      Počet hodin v závorce uvádí počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin.

7.      Odborná praxe v rozsahu dvou týdnů ve 3. ročníku je součástí předmětu praxe.

8.      Předmět tělesná výchova lze vyučovat v závislosti na podmínkách a možnostech školy v kterémkoli ročníku ve tříhodinové dotaci.