PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3241M Zpracování usní, plastů a pryže

Studijní obor:

32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže

Zaměření:

Škole je dána možnost vytvářet zaměření pro různé oblasti kožedělných, gumárenských a plastikářských výrob za předpokladu, že bude důsledně plnit požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání a respektovat stanovené profesní profily platné pro sféru práce.

Zaměření zpracovaná v rámci těchto učebních dokumentů:

-          Zpracovatelské technologie

-          Modelování a technologie obuvi

-          Modelování a technologie galanterních výrobků

-          Navrhování a modelování výrobků

-          Ekonomika a řízení výrobních a obchodních firem

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru zpracování usní, plastů a pryže je připravován tak, aby se u něho vytvořily předpoklady pro kvalifikovaný výkon činností v příslušné oblasti obuvnické, galanterní, gumárenské a plastikářské výroby.

Důraz je kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom je akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách častých změn ve výrobní sféře i společnosti a současně na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou samotným.

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným, základním odborným a specificky odborným vzděláním. Složka všeobecného vzdělávání poskytuje kvalitní středoškolské vzdělání z hlediska získání obecných vědomostí a dovedností využitelných jak v profesním životě, tak v dalším celoživotním vzdělávání. Složka základního odborného vzdělávání zabezpečuje ucelenou orientaci v oboru, posiluje flexibilitu absolventa a získané vědomosti a dovednosti jsou dále rozvíjeny ve složce specificky odborného vzdělávání. Specificky odborné vzdělání získává absolvent obvykle ve vyšších ročnících studia v rámci zaměření oboru. Zaměření studijního oboru jsou v plné kompetenci ředitele školy. V těchto učebních dokumentech jsou zpracovány doporučené učební plány pro pět nejběžnějších zaměření oboru. V případě potřeby ve vztahu k uplatnění absolventů na trhu práce v příslušném regionu, k zájmu žáků a možnostem školy může škola zaměřit přípravu žáků na další oblasti, například na výrobní technologie plastikářské a gumárenské, nebo rozšířit přípravu žáků na příbuzný sortiment vyráběného zboží (módní doplňky, sportovní potřeby, protetické pomůcky a jiné). Zaměřením studijního oboru je absolvent připraven v návaznosti na všeobecné a základní odborné vzdělání pro specificky odborné činnosti. V případě zaměření navrhování a modelování výrobků škola přihlédne k výtvarnému nadání žáka.

Škola je odpovědná za výuku a vzdělávání žáků. Složky vzdělávání musí vždy směřovat k přípravě kvalifikované pracovní síly s dobrou přizpůsobivostí v oblasti změn na trhu práce a kvalifikací a která má vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.

 

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti všeobecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák :

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými k sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu, intoleranci,

-          chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiku,

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          cítil spoluodpovědnost za živou a neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek kulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

-          dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských a pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

-          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          porozuměl matematickým závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

-          uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení v oblasti technologických procesů,

-          byl připraven na získávání a zpracování informací PC systémy a uměl využít výpočetní techniku na odborné aplikace,

-          měl osvojeny základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům oboru,

-          byl vybaven základními znalostmi a dovednostmi z ekonomické a právní oblasti a uměl je správně aplikovat v zaměstnanecké a podnikatelské činnosti,

-          měl odpovídající způsoby jednání a vystupování, dodržoval etické interpersonální vztahy a zároveň byl samostatný, iniciativní a flexibilní a uměl se ztotožnit s nutností celoživotního vzdělávání,

-          dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, znal zásady ochrany lidí a majetku za mimořádných situací, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-          byl vybaven zásadami pro bezpečnou, hygienickou a ekologickou práci,

-          byl schopen nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování, projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc a byl ohleduplný k ostatním,

-          uvědomoval si možnosti svého pracovního zařazení a měl schopnost doplňovat a rozvíjet si své odborné vzdělávání s ohledem na měnící se podmínky ve své profesi na trhu práce.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti základního odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

-          znal používané materiály v předmětné oblasti, jejich vlastnosti a možnosti zpracování, včetně metod jejich zkoušení a ověřování,

-          respektoval materiálové, ekonomické a výrobní požadavky výroby,

-          měl vytvořeny předpoklady pro navrhování konstrukce výrobků předmětné oblasti jak klasickými metodami, tak s použitím CAD systémů a uměl samostatně zpracovat příslušnou technickou dokumentaci,

-          znal základní metody technického zobrazování,

-          měl základní poznatky o průběhu technologických procesů,

-          rozuměl v obecném pojetí výrobním technologiím z hlediska zpracování technologického postupu a výrobních předpisů,

-          ovládal dovednosti praktických činností při zkoušení a zpracování materiálů,

-          měl ekologický přístup k výrobě a uměl zohlednit odpady z výroby,

-          měl vytvořeny předpoklady pro přesnou, pečlivou a zodpovědnou práci, dodržování platných předpisů a norem z oblasti hygieny a bezpečnosti práce,

-          byl vybaven dovednostmi k vedení pracovních kolektivů pro případ samostatného podnikání i z pozice zaměstnavatele,

-          měl obecné znalosti z oblasti podnikových činností, živnostenského podnikání, pracovně právních vztahů, orientoval se v obecných právních předpisech,

-          měl obecné znalosti pro posuzování módnosti a prodejnosti obuvnických, galanterních a tvářených výrobků, znal zásady pro obchodní problematiku,

-          měl na patřičné úrovni počítačovou gramotnost pro získávání a zpracování informací, využíval výpočetní techniku k odborným aplikacím ve svém oboru,

-          uměl komunikovat v cizím jazyce o odborné problematice,

-          měl přehled základů anatomie, fyziologie, ortopedie a biomechaniky pohybu,

-          měl vytvořeny potřebné vědomosti a dovednosti ze základů designu pro navrhování obuvi, galanterních a tvářených výrobků s ohledem na respektování funkčních, estetických, materiálových, ekonomických a výrobních požadavků,

-          znal obecné zákonitosti estetiky a navrhování ve vztahu k dané skupině výrobků,

-          měl základní dovednosti malířských, kreslířských, návrhářských a modelářských technik při navrhování výrobků,

-          uměl aplikovat nové technologické a estetické poznatky při navrhování a výrobě výrobků,

-          byl seznámen se správným používáním a obsluhováním výrobních prostředků v obuvnické a galanterní výrobě (pomůcky, nářadí, stroje a zařízení),

-          měl přehled v obecném pojetí teoreticky a prakticky o základních technologických operacích, o dodržování technologické a pracovní kázně z hlediska kvality výroby a své práce a její kontroly,

-          měl osvojeny zásady ke kontrole a řízení jakosti výroby (systém označování, používání obchodních názvů a cenových relací, posuzování a hodnocení výrobků, certifikace výrobků),

-          uměl správně používat odbornou terminologii, respektovat ČSN a ISO normy, uměl samostatně vést technickou a technologickou dokumentaci a pracovat s ní včetně správné orientace ve výrobních schématech,

-          měl osvojeno respektování zásad bezpečnosti práce, hygieny práce, protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí,

-          získal dovednosti pro identifikaci a analýzu problémů v běžných výrobních a podnikatelských situacích, zvažování jejich řešení, výběr a návrhy optimálního řešení v daném kontextu, stanovení efektivních pracovních postupů,

-          měl vědomosti a dovednosti manuální a též intelektuální z hlediska aktivnějšího přístupu ke svému profesnímu uplatnění jak v roli zaměstnance, tak v oblasti vlastní podnikatelské činnosti.

 

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti specificky odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje v příslušných zaměřeních oboru k tomu, aby po jejím ukončení žák

Zaměření zpracovatelské technologie

-          měl odborné znalosti o vlastnostech usní, plastů a pryže a uměl je správně využít při zpracovávání těchto materiálů na finální výrobek,

-          znal podstatu technologických operací, výrobních zařízení a bezpečnostních opatření při zpracování usní, plastů a pryže,

-          znal konstrukční a technologické principy zpracování usňových, plastových a pryžových materiálů na finální kožedělné, plastikářské a gumárenské výrobky,

-          uměl zpracovat základní technologické postupy pomocí počítačových systémů,

-          připravoval a znal zásady řízení základních výrobních technologií kožedělných, plastikářských a gumárenských výrobků,

-          navrhoval optimální technologie výroby základních kožedělných, plastikářských a gumárenských výrobků s využitím znalostí principů designu a současných módních trendů,

-          aplikoval znalosti uživatelských a zpracovatelských vlastností materiálů při výrobních operacích, kontrole jakosti polotovarů a finálních výrobků,

-          rozuměl systému označování výrobků, používání obchodních názvů a cenových relací surovin, polotovarů, pomocných materiálů a finálních výrobků,

-          rozuměl technologickým procesům používaným v kožedělné, plastikářské a gumárenské výrobě a uměl odborně posoudit probíhající technologické procesy ve vztahu k dané skupině výrobků,

-          navrhoval a zhotovoval šablony pro výrobu forem, od forem oddělovacích až po tvářecí formy,

-          operativně realizoval výrobu různě zadaných vzorů výrobků předmětné oblasti včetně její přípravy pomocí vhodných technologií ve vztahu ke zpracovávanému materiálu a k ekonomice výroby,

-          byl prakticky seznámen s automatizovanou výrobou v provozech kožedělné, plastikářské a gumárenské výroby.

Zaměření modelování a technologie obuvi

-          aplikoval znalosti principů designu a současných módních trendů při navrhování obuvi,

-          realizoval tvůrčím způsobem návrhy vzorů obuvi,

-          ovládal konstrukční a modelářské zpracování základních vzorů obuvi,

-          konstruoval základní vzory klasickými metodami a též pomocí konstrukčních CAD systémů,

-          navrhoval a zhotovoval šablony pro výrobu forem, od forem oddělovacích až po tvářecí formy,

-          operativně tvořil a zpracovával různě zadané vzory výrobků ručně i s využitím grafických počítačových systémů,

-          uměl správně zvolit výrobní technologický způsob a aplikovat ho na zpracovávaný materiál za účelem vyrobit kvalitní finální výrobek jak v zakázkové, tak v sériové výrobě,

-          měl znalosti pro řízení jakosti výroby obuvi a uměl je aplikovat ve výrobním procesu.

Zaměření modelování a technologie galanterních výrobků

-          aplikoval znalosti principů designu a současných módních trendů při navrhování galanterie,

-          realizoval tvůrčím způsobem návrhy vzorů galanterie,

-          konstruoval a modelářsky zpracovával základní vzory galanterie,

-          konstruoval základní vzory klasickými metodami a též pomocí konstrukčních CAD systémů,

-          navrhoval a zhotovoval šablony pro výrobu forem, od forem oddělovacích až po tvářecí formy,

-          operativně tvořil a zpracovával různě zadané vzory výrobků ručně i s využitím grafických počítačových systémů,

-          uměl správně zvolit výrobní technologický způsob a aplikovat ho na zpracovávaný materiál za účelem vyrobit kvalitní finální výrobek jak v zakázkové, tak v sériové výrobě,

-          měl znalosti pro řízení jakosti výroby galanterie a uměl je aplikovat ve výrobním procesu.

Zaměření navrhování a modelování výrobků

-          znal obecně historické zákonitosti estetiky užitého výtvarného umění, estetické zákonitosti historické i současné tvorby obuvi a galanterie,

-          znal zobrazovací metody deskriptivní geometrie,

-          dovedl vytvářet asociace mezi skutečným tvarem zobrazovaného objektu a jeho znázorněním,

-          získal výtvarný názor a osvojil si výtvarné myšlení, prvky výtvarného jazyka a estetické zásady výtvarně užitkové tvorby,

-          získal vyjadřovací předpoklady pro samostatnou tvorbu rozvíjením individuálních invenčních schopností,

-          dovedl využívat počítačových grafických programů v profesní činnosti,

-          znal materiály používané v oboru, jejich vlastnosti a způsoby použití,

-          znal zásady technologických postupů uplatňovaných v oblasti obuvnické a galanterní výroby a dovedl je uplatnit při své činnosti,

-          znal modelářské normy,

-          uměl modelovat svršky i spodky obuvi, komponenty obuvi a galanterní výrobky včetně zhotovení příslušné technické dokumentace,

-          aplikoval znalosti principů designu a současných módních trendů na kožedělné, plastikářské a gumárenské výrobky předmětné oblasti,

-          navrhoval a zhotovoval šablony pro výrobu forem, od forem oddělovacích až po tvářecí formy,

-          operativně tvořil a zpracovával různě zadané vzory výrobků ručně i s využitím grafických počítačových systémů,

-          realizoval tvůrčím způsobem návrhy vzorů kožedělných, plastikářských a gumárenských výrobků předmětné oblasti,

-          měl odpovídající dovednosti pro obsluhu technických prostředků (pomůcek, nářadí, strojů a zařízení) používaných v příslušných výrobách,

-          dovedl samostatně pracovat, vytvářet výrobní dokumentaci pro návrhy vlastní i jiných výtvarníků a zavádět je do výroby,

-          znal zásady ekonomického myšlení a podnikání ve výtvarné činnosti,

-          dovedl prakticky ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním ve výtvarné činnosti včetně znalostí příslušných právních norem,

-          měl komplexní vědomosti o vhodném respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí včetně péče o kulturu práce a pracovního prostředí.

Zaměření ekonomika a řízení výrobních a obchodních firem

-          byl seznámen se společenskými, přírodovědnými, ekologickými a dalšími zákony důležitými pro studium a řešení technických problémů,

-          znal technickou přípravu výroby a způsoby administrativního zpracování podkladů pro výrobu,

-          ovládal hlavní metody zpracování hospodářských dat s využitím moderních počítačových programů,

-          znal podrobně podstatu a principy ekonomiky a jejich aplikace v oboru,

-          rozuměl zákonitostem fungování a rozvoje tržní ekonomiky,

-          uplatňoval zásady psychologie, sociologie, metodiku plánování a ekonomiky práce při organizaci a řízení výroby a obchodních záležitostech,

-          ovládal obecný mechanismus řízení kvality výroby,

-          znal základní odborné pojmy výrobních technologií,

-          byl připraven pro marketingovou činnost a uměl zpracovávat postupy přípravy výroby, sledovat průběžně výrobu a provádět závěrečná hodnocení ve vztahu k poptávce po výrobcích,

-          orientoval se v systémech pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobků,

-          uměl vést skladové hospodářství a kontrolovat tok materiálů a energií,

-          uměl komplexně vykonávat administrativní práce ve firmě nebo podniku,

-          byl si vědom významu informační soustavy podniku,

-          aplikoval informační soustavy podnikatelských subjektů v praxi (účetnictví, kalkulace, operativní evidence a statistika),

-          aplikoval záměry obchodní politiky a vytvářel podmínky pro jejich realizaci na vnitřním i zahraničním trhu,

-          ovládal programové vybavení PC při řešení ekonomických úloh včetně využití internetu ke své práci,

-          chápal vzájemné souvislosti ekonomických činností,

-          orientoval se v základních dokumentech a dokladech z oblasti ekonomiky a podnikání, vedení účetnictví a zpracování dat,

-          znal zásady pro vedení evidence majetku podniku, způsoby získání a efektivního využití majetku,

-          znal práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele,

-          orientoval se v zakladatelském rozpočtu, ve výkazu rozvahy, výkazu zisků a ztrát, daňových přiznáních k DPH a k daním z příjmů.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Studijní obor 32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže poskytuje žákům přípravu k uplatnění v kožedělné, gumárenské a plastikářské výrobě. Škola realizuje specifickou přípravu žáků na povolání příslušným zaměřením pro různé činnosti výše uvedených oblastí, podle svých možností, regionálních požadavků, požadavků trhu práce a zájmu žáků.

Absolvent po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získává kvalifikaci k výkonu povolání technik příslušných výrob. Výstupní kvalifikace absolventa je určena celkovou profilací odborné přípravy a příslušným zaměřením studijního oboru. Absolventi nacházejí uplatnění na různých typových pozicích povolání technik v kožedělné, gumárenské a plastikářské výrobě ve zpracovatelském průmyslu, při modelování a konstruování výrobků, navrhování a modelování nových vzorů výrobků, realizaci nových vzorů výrobků ve výrobě, dále najdou uplatnění v marketingových činnostech, v práci asistenta ve výrobních a obchodních firmách a podobně.

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku se může ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních norem.