MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 10. 6. 2003, čj. 21 398/2003-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

32-41-M/002 (32-32-6) Zpracování usní plastů a pryže


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní (všeobecné vzdělávací předměty a předměty společného odborného základu)

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3-4

Dějepis

2-4

Matematika

8-11

Přírodovědné předměty

8-9

Tělesná výchova

8

Výtvarná výchova

2

Ekonomika

3-5

Výpočetní technika

3-4

Technologie

6-8

Materiály

4-7

Nauka o konstruování

4-9

Praktická cvičení

6-12

b) výběrové (speciální odborné předměty)

 

Předměty technického charakteru

 

Strojnictví

2-3

Technické kreslení

2-3

Elektrotechnika

2-3

Měření a regulace

2-3

Laboratorní cvičení

2-3

Předměty technologického charakteru

 

Speciální technologie

2-8

Konstrukce forem

5-7

CAD/CAM systémy

2-7

Technologická cvičení

4-8

Předměty výtvarného charakteru

 

Výtvarná příprava

6-9

Navrhování

5-10

Modelování

2-4

Konstrukce a modelování

5-10

Výtvarná cvičení

5-8

Předměty ekonomického charakteru

 

Obchodní korespondence

4-6

Účetnictví

4-8

Marketing

2-3

Ekonomická cvičení

2-6

c) volitelné

 

Volitelný předmět

0-10

Celkem hodin týdně

112-132

B. Nepovinné

 

 
Poznámky
A. Poznámky k obecnému učebnímu plánu

1.       Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání a tvoří organizační rámec vzdělávacího programu. Vychází z charakteristiky vzdělávacího programu, který je založen na klasické formě běžné předmětové organizace výuky. V učebním plánu je stanoven počet vyučovacích hodin pro jednotlivé vyučovací předměty, případně je uvedeno rozpětí těchto vyučovacích hodin za celé období studia. Tento učební plán splňuje požadavky standardu středoškolského odborného vzdělávání a je závaznou metodickou předlohou, podle níž koncipuje škola vlastní, tzv. konkretizovaný, učební plán podle dále stanovených zásad. Obecná forma učebního plánu umožňuje jeho širší použitelnost pro různé kožedělné, plastikářské a gumárenské výroby a dává možnost vytvářet potřebná zaměření oboru s ohledem na požadavky regionu a trhu práce a v souvislosti se změnami v technologiích uvedených výrob.

2.       Základní předměty (všeobecně vzdělávací předměty a předměty společného odborného základu) představují základ vzdělání studijního oboru a jsou pro školu závazné v minimálním počtu hodin daných obecným učebním plánem. Povinné vyučovací předměty zahrnují základní předměty, výběrové předměty (speciální odborné předměty, tj. profilující předměty) a případně volitelné předměty. Výběrové předměty do konkretizovaného učebního plánu zařadí škola na základě výběru z nabídky dané obecným učebním plánem s ohledem na příslušné zaměření oboru, nabídku volitelných předmětů stanoví škola sama (viz oddíl B).

3.       Maturitní zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.

B. Poznámky ke konkretizaci učebního plánu denního studia na podmínky školy, zásady pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu.

1.       Pokud se škola rozhodne, může použít doporučené učební plány, které jsou součástí těchto učebních dokumentů a jsou vypracovány ve dvou variantách. První varianta obsahuje komplexně zpracovaný konkretizovaný učební plán pro pět nejběžnějších zaměření oboru a doporučuje se k výuce skupin žáků různých zaměření v jedné třídě, přičemž jednotlivé konkretizované učební plány je možné použít i pro nižší počet zaměření nebo samostatně. Druhá varianta je určena školám s plně obsazenými třídami žáky pro jednotlivá zaměření a nabízí k využití doporučené učební plány pro tři samostatná zaměření oboru: modelování a technologie obuvi, modelování a technologie galanterního zboží, ekonomika a řízení výrobních a obchodních firem.

2.       Konkretizovaný učební plán vytvořený školou na celé období studia schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

3.       Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně určení jejich hodinových dotací.

4.       Celkový počet týdenních vyučovacích hodin stanovený učebním plánem pro povinnou výuku, která zahrnuje kategorii základních, výběrových a případně volitelných předmětů, nesmí přesáhnout 33 hodiny a nesmí být nižší než 28 hodin v týdnu pro každý jednotlivý ročník studia.

5.       V konkretizovaném učebním plánu pro příslušný ročník může škola provádět úpravy až do výše 10 % celkového počtu vyučovacích hodin, přičemž musí dodržet podmínky stanovené standardem středoškolského odborného vzdělávání. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný povinný vyučovací předmět.

6.       Podíl všeobecného vzdělávání činí minimálně 45 % z celkového rozsahu povinného vzdělávání, přičemž klasická forma běžné předmětové organizace výuky vyžaduje rovnoměrné a proporcionální zastoupení jednotlivých vyučovacích předmětů. Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

7.       Kategorie základních vyučovacích předmětů je základem vzdělání studijního oboru zpracování usní, plastů a pryže, obsahuje předměty všeobecně vzdělávací a předměty společného odborného základu.

8.       Kategorie výběrových vyučovacích předmětů (speciálních odborných předmětů) prohlubuje a specifikuje odborné vzdělávání žáků. Nabídka těchto předmětů k výběru je dána obecným učebním plánem. Výběr a začlenění výběrových předmětů do konkretizovaného učebního plánu provádí škola. Škola koncipuje učební osnovy výběrových předmětů včetně jejich pojetí. Ve výběrových předmětech technologického charakteru je uveden předmět s názvem speciální technologie. V případě zařazení tohoto předmětu do konkretizovaného učebního plánu může škola uvádět název speciální technologie (obsah předmětu bude dán zvoleným zaměřením) nebo uvede název podle oboru předmětu, například technologie obuvi, technologie galanterních výrobků, gumárenská technologie a podobně.

9.       Kategorie volitelných vyučovacích předmětů je nezávislá na kategorii základních a výběrových předmětů. Volitelné předměty jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány povinnými všeobecně vzdělávacími předměty, předměty společného odborného základu a výběrovými odbornými vyučovacími předměty (speciálními odbornými předměty). Škola může nabídnout výuku volitelných předmětů, přičemž o tom, které budou zařazeny do konkretizovaného učebního plánu, rozhodne ředitel školy na základě převažujícího zájmu žáků. Volitelných předmětů lze využít i k navýšení hodinové dotace základních a výběrových předmětů, v tomto případě škola dopracuje učební osnovy příslušných předmětů včetně jejich pojetí. Volitelné předměty je vhodné zařadit zejména do vyšších ročníků ve vztahu k plnění požadavků profilu absolventa. Lze jich využít podle zájmu žáků i k jejich přípravě na maturitní zkoušku či s ohledem na přijímací zkoušky navazujícího vyššího nebo vysokoškolského studia. Do nabídky volitelných předmětů se k výběru doporučují zařadit tyto předměty: všechny všeobecně vzdělávací předměty uvedené v učebním plánu, další cizí jazyk, sportovní hry, počítačová grafika (práce s počítačem), všechny odborné předměty uvedené v učebním plánu, dále je možné využít samostatného souboru učebních osnov výběrových a volitelných předmětů pro střední odborné školy a střední odborná učiliště (schválilo MŠMT ČR dne 22. 7. 1998, č. j. 23 213/98 – 23/230 s platností od 1. 9. 1998) a zařadit do výuky ty předměty, které mají vztah k požadované odbornosti a budou se podílet na celkovém dotváření profilu absolventa.

10.   Struktura, obsah, rozsah, i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

11.   Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

C. Poznámky k učebním osnovám vyučovacích předmětů, k jejich tvorbě a případnému dopracování.

1.       Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo v prvním až třetím ročníku do 34 týdnů, ve čtvrtém ročníku do 30 týdnů, zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

2.       Konkretizované učební osnovy vyučovacích předmětů, tj. školou dopracované učební osnovy základních předmětů, vytvořené učební osnovy výběrových, volitelných a případně nepovinných předmětů včetně pojetí těchto vyučovacích předmětů, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

3.       Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů se realizuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborné školy. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny inovovanými podle metodických pokynů MŠMT. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura, č. j. 25 625/1999-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk, č. j. 27 669/1999-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka, č. j. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, dějepis, č. j. 23 094/1999-22 ze 14. 6. 1999, matematika, č. j. 21307/2000-22 ze 14. 7. 2000, učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty fyzika, č. j. 22 733/2002-23 z 15. 7. 2002, chemie, č. j. 23 852/2002-23 z 25. 7. 2002 a základy ekologie, č. j. 23 212/1998-23/230 z 21. 7. 1998 (přičemž hodinová dotace předmětu základy ekologie se doporučuje na 1 vyučovací hodinu týdně za studium, pokud učivo ekologie není prokazatelně probráno v jiných předmětech), č. j. 23 854/2002-23 z 25. 7. 2002, tělesná výchova, č. j. 19 891/1996-50 z 23. 5. 1996, ekonomika, č. j. 18 052/99-23 ze 6. 4. 1999, výpočetní technika (práce s počítačem), č. j. 25 875/98-23 ze 7. 9. 1999. Škola rozpracuje tyto učební osnovy adekvátně k hodinovým dotacím stanovených učebním plánem.

4.       Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty. V tomto případě je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů zpracované školou musí schválit MŠMT.

5.       Pro výuku cizího jazyka se na úrovni obecného učebního plánu používá název „Cizí jazyk“. Na vysvědčení se uvede název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil.

6.       Součástí těchto učebních dokumentů jsou učební osnovy vyučovacích předmětů: výtvarná výchova, ekonomika, výpočetní technika, technologie, materiály, nauka o konstruování a praktická cvičení. Tyto předměty mají společnou náplň pro všechna zaměření především v nižších ročnících, ve vyšších ročnících je obsah učiva aplikován na specifické požadavky zaměření oboru. Škola proto rozpracuje rámcový rozpis učiva těchto učebních osnov do konkretizované podoby včetně doplňků k pojetí jednotlivých vyučovacích předmětů v aplikaci na konkrétní profil absolventa daného zaměření. Zařazení předmětů do ročníků je v pravomoci ředitele školy.

7.       Škola při vypracování všech potřebných učebních osnov výběrových, volitelných a nepovinných předmětů respektuje mezipředmětové vztahy.

8.       V konkretizovaných učebních osnovách může být prováděna úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace stanovené pro každý tématický celek, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu.

 

doporučený Učební plán

(1. varianta)

Kmenový obor:

3241M Zpracování usní, plastů a pryže

Studijní obor:

32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže

Zaměření:

-          Zpracovatelské technologie

-          Modelování a technologie obuvi

-          Modelování a technologie galanterních výrobků

-          Navrhování a modelování výrobků

-          Ekonomika a řízení výrobních a obchodních firem

  

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

4/4*)

3/3*)

2/1*)

2/-*)

11/8*)

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výtvarná výchova

2

-

-

-

2

Ekonomika

-

1

2

2

5

Výpočetní technika

3

-

-

-

3

Technologie

2

4

-

-

6

Materiály

2

2

3

-

7

Nauka o konstruování

2

2

-

-

4

Praktická cvičení

-/-

2/2**)

4/2**)

2/2**)

8/6**)

Hodin celkem pro základní předměty

30

28

19

15

92

Hodin celkem pro základní předměty*)

30

28

18

13

89

Hodin celkem pro základní předměty**)

30

28

17

15

90

 

 

 

 

 

 

Zaměření: Zpracovatelské technologie

Strojnictví

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

-

2

-

2

Měření a regulace

-

-

-

2

2

Speciální technologie

-

-

4

4

8

CAD/CAM systémy

-

2

-

-

2

Konstrukce forem

-

-

3

2

5

Technologická cvičení

-

-

-

3

3

Konstrukce a modelování

-

-

4

4

8

Volitelný předmět

-

-

-

2

2

Celkem pro výběrové a volitel. předměty

-

4

13

17

34

Zaměření : Modelování a technologie obuvi ×)
Modelování a technologie galanterních výrobků ×)

Strojnictví

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

-

2

-

2

Měření a regulace

-

-

-

2

2

CAD/CAM systémy

-

2

-

-

2

Laboratorní cvičení

-

-

-

3

3

Speciální technologie

-

-

4

4

8

Technologická cvičení

-

-

3

2

5

Konstrukce a modelování

-

-

4

4

8

Volitelný předmět

-

-

-

2

2

Celkem pro výběrové a volitel. předměty

-

4

13

17

34

Zaměření: Navrhování a modelování výrobků *)

CAD/CAM systémy

-

2

2

3

7

Výtvarná příprava

-

2

3

3

8

Speciální technologie

-

-

2

4

6

Navrhování

-

-

2

3

5

Modelování

-

-

2

-

2

Konstrukce a modelování

-

-

3

4

7

Volitelný předmět

-

-

-

2

2

Celkem pro výběrové a volitel. předměty

-

4

14

19

37

Zaměření: Ekonomika a řízení výrobních a obchodních firem **)

Strojnictví

-

2

-

-

2

CAD/CAM systémy

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

-

2

-

2

Měření a regulace

-

-

-

2

2

Speciální technologie

-

-

2

3

5

Konstrukce a modelování

-

-

4

-

4

Účetnictví

-

-

4

4

8

Obchodní korespondence

-

-

2

3

5

Ekonomika

-

-

1

2

3

Právo

-

-

-

1

1

Volitelný předmět

-

-

-

2

2

Celkem pro výběrové a volitel. předměty

-

4

15

17

36

Hodin celkem v jednotlivých zaměřeních (základní+výběrové+volitelné předměty)

30

32

32

32

126

 

Poznámky

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu studijního oboru zpracování usní, plastů a pryže a je doporučen k výuce skupin žáků pro různá zaměření v jedné třídě s ohledem na výhledovou nabídku trhu práce v daném regionu, případně ve spolupráci s ostatními regiony. Jednotlivé učební plány je možné použít i samostatně.

2.       Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje v návaznosti na takto konkretizovaný učební plán rámcové učební osnovy základních povinných odborných předmětů, které jsou součástí těchto učebních dokumentů a sama si vypracuje učební osnovy výběrových a volitelných předmětů zařazených v tomto učebním plánu.

3.       V tomto učebním plánu není uveden název konkrétního cizího jazyka, škola uvádí v pedagogické dokumentaci a na vysvědčení název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učí.

4.       Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro každý konkretizovaný učební plán, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu.

Vysvětlivky pro symboly použité v doporučeném učebním plánu

-          Symbol *) se týká zaměření navrhování a modelování výrobků.

-          Symbol **) se týká zaměření ekonomika a řízení výrobních a obchodních firem (Poznámka: Hodinová dotace předmětu ekonomika je navýšena v rámci volitelného předmětu v souladu s poznámkou 9. B uvedené u obecného učebního plánu.).

-          Symbol ×) se týká zaměření modelování a technologie obuvi a zaměření modelování a technologie galanterních výrobků. Upozorňuje na skutečnost, že učební osnovy výběrových předmětů jsou obsahově rozdílné podle zaměření oboru: v zaměření modelování a technologie obuvi se týkají modelování a technologie obuvi, v zaměření modelování a technologie galanterních výrobků se týkají modelování a technologie galanterních výrobků.

 

doporučený Učební plán

(2. varianta)

Kmenový obor:

3241M Zpracování usní, plastů a pryže

Studijní obor:

32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže

Zaměření:

Modelování a technologie obuvi

  

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

4

3

2

2

11

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výtvarná výchova

2

-

-

-

2

Ekonomika

-

1

2

2

5

Výpočetní technika

3

-

-

-

3

Technologie

2

4

-

-

6

Materiály

2

2

3

-

7

Nauka o konstruování

2

2

-

-

4

Praktická cvičení

-

2

4

2

8

Strojnictví

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

-

2

-

2

Měření a regulace

-

-

-

2

2

Technologie obuvi

-

-

4

4

8

CAD/CAM systémy

-

2

-

-

2

Technologická cvičení

-

-

3

2

5

Konstrukce a modelování

-

-

4

4

8

Laboratorní cvičení

-

-

-

3

3

Volitelný předmět

-

-

-

2

2

Počet hodin celkem

30

32

32

32

126

 

Poznámky

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu studijního oboru zpracování usní, plastů a pryže a je doporučen k výuce plně obsazené třídy žáky jednoho zaměření.

2.       Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje učební osnovy základních povinných odborných předmětů, které jsou součástí těchto učebních dokumentů a sama si vypracuje učební osnovy výběrových předmětů zařazených v tomto učebním plánu, dále zařadí do svého konkretizovaného učebního plánu volitelné předměty ve 4. ročníku v souladu s poznámkou 9. B uvedenou u obecného učebního plánu.

3.       V učebním plánu není uveden název konkrétního cizího jazyka, škola uvádí v pedagogické dokumentaci a na vysvědčení název cizího jazyka, kterému se žák učí.

4.       Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro tento doporučený a každý konkretizovaný učební plán školou, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu.

 
 

doporučený Učební plán

(2. varianta)

Kmenový obor:

3241M Zpracování usní, plastů a pryže

Studijní obor:

32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže

Zaměření:

Modelování a technologie galanterního zboží

  

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

4

3

2

2

11

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výtvarná výchova

2

-

-

-

2

Ekonomika

-

1

2

2

5

Výpočetní technika

3

-

-

-

3

Technologie

2

4

-

-

6

Materiály

2

2

3

-

7

Nauka o konstruování

2

2

-

-

4

Praktická cvičení

-

2

4

2

8

Strojnictví

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

-

2

-

2

Měření a regulace

-

-

-

2

2

Technologie galanterie

-

-

4

4

8

CAD/CAM systémy

-

2

-

-

2

Technologická cvičení

-

-

3

2

5

Konstrukce a modelování

-

-

4

4

8

Laboratorní cvičení

-

-

-

3

3

Volitelný předmět

-

-

-

2

2

Počet hodin celkem

30

32

32

32

126

 

Poznámky

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu studijního oboru zpracování usní, plastů a pryže a je doporučen k výuce plně obsazené třídy žáky jednoho zaměření.

2.       Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje učební osnovy základních povinných odborných předmětů, které jsou součástí těchto učebních dokumentů a sama si vypracuje učební osnovy výběrových předmětů zařazených v tomto učebním plánu, dále zařadí do svého konkretizovaného učebního plánu volitelné předměty ve 4. ročníku v souladu s poznámkou 9. B uvedenou u obecného učebního plánu.

3.       V učebním plánu není uveden název konkrétního cizího jazyka, škola uvádí v pedagogické dokumentaci a na vysvědčení název cizího jazyka, kterému se žák učí.

4.       Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro tento doporučený a každý konkretizovaný učební plán školou, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu.

 

doporučený Učební plán

(2. varianta)

Kmenový obor:

3241M Zpracování usní, plastů a pryže

Studijní obor:

32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže

Zaměření:

Ekonomika a řízení výrobních a obchodních firem

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

První cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

4

3

2

2

11

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výtvarná výchova

2

-

-

-

2

Ekonomika

-

1

3

4

8

Výpočetní technika

3

-

-

-

3

Technologie

2

4

2

1

9

Materiály

2

2

2

-

6

Nauka o konstruování

2

2

-

-

4

Praktická cvičení

-

2

2

2

6

Strojnictví

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

-

2

-

2

Měření a regulace

-

-

-

2

2

Účetnictví

-

-

3

4

7

Obchodní korespondence

-

-

2

3

5

Konstrukce a modelování

-

-

3

-

3

Právo

-

-

-

1

1

CAD/CAM systémy

-

2

-

-

2

Druhý cizí jazyk

-

-

3

2

5

Volitelný předmět

-

-

-

2

2

Počet hodin celkem

30

32

32

32

126

 

Poznámky

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu studijního oboru zpracování usní, plastů a pryže a je doporučen k výuce plně obsazené třídy žáky jednoho zaměření.

2.       Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje učební osnovy základních povinných odborných předmětů, které jsou součástí těchto učebních dokumentů a sama si vypracuje učební osnovy výběrových předmětů zařazených v tomto učebním plánu, dále zařadí do svého konkretizovaného učebního plánu volitelné předměty ve 4. ročníku v souladu s poznámkou 9. B uvedenou u obecného učebního plánu.

3.       V učebním plánu nejsou uvedeny názvy konkrétních cizích jazyků, škola uvádí v pedagogické dokumentaci a na vysvědčení názvy cizích jazyků, kterým se žák učí. Druhý cizí jazyk je zařazen v rámci volitelných předmětů v souladu s poznámkou 9.B uvedenou u obecného učebního plánu, tuto poznámku splňuje i navýšená hodinová dotace u předmětu ekonomika.

4.       Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro tento doporučený a každý konkretizovaný učební plán školou, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu.

 

 

obecný UČEBNÍ PLÁN

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních konzultačních hodin za celé období studia
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

100 (20, 20, 20, 20, 20)

Cizí jazyk

100-120 (20, 20, 20, 20, 20)

Občanská nauka

30-40 (-, -, 10, 10, 10)

Dějepis

20-40 (10, 10, -, -, -)

Matematika

100-120 (30, 20, 20, 10, 20)

Fyzika

30-40 (20, 10, -, -, -)

Chemie

30-40 (20, 10, -, -, -)

Výtvarná výchova

10-20 (10, -, -, -, -)

Ekonomika

40-50 (-, -, -, 20, 20)

Výpočetní technika

30-40 (20, 10, -, -, -)

Technologie

60-100 (-, 30, 30, -, -)

Materiály

70-90 (20, 20, 30, -, -)

Nauka o konstruování

20-30 (20, -, -, -, -)

Praktická cvičení

50-80(-, 30, 20, -, -)

b) výběrové

 

Strojnictví

20-30

Technické kreslení

20-30

Elektrotechnika

20-30

Měření a regulace

20-30

Laboratorní cvičení

20-40

Speciální technologie

30-70

Konstrukce forem

50-70

CAD/CAM systémy

20-70

Technologická cvičení

40-80

Výtvarná příprava

50-80

Navrhování

50-80

Modelování

20-40

Konstrukce a modelování

50-80

Výtvarná cvičení

60-80

Obchodní korespondence

40-60

Účetnictví

40-80

Marketing

20-30

Ekonomická cvičení

20-60

c) volitelné

 

Volitelný předmět

0-100

Počet konzultačních hodin celkem

1000-1100

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       Učební plán dálkového studia oboru zpracování usní, plastů a pryže je obecný, vymezuje počet konzultačních hodin za celé pětileté období studia. V závorkách u jednotlivých základních vyučovacích předmětů je uveden návrh zastoupení hodinových dotací u konkrétních předmětů pro jednotlivé ročníky. Pokud je uvedeno rozpětí konzultačních hodin na celé období studia, je v závorkách uvedeno zastoupení hodinových dotací pro jednotlivé ročníky pro minimální hranici konzultačních hodin. Ve vyšších ročnících se do výuky zařazují profilující výběrové, případně volitelné předměty pro příslušná zaměření oboru v souladu s obecným učebním plánem denního studia včetně tvorby zaměření.

2.       Při tvorbě konkretizovaného učebního plánu dálkového studia je pro školu závazné dodržet stanovenou hranici konzultačních hodin základních vyučovacích předmětů (pokud je uvedeno rozpětí konzultačních hodin, je třeba dodržet minimální hodinovou dotaci u konkrétního předmětu). Dále škola doplní v konkretizovaném učebním plánu výběrové či volitelné předměty tak, aby celková minimální hodinová dotace v každém ročníku byla 200 konzultačních hodin, maximální hodinová dotace v každém ročníku může být 220 konzultačních hodin.

3.       Pro dálkové studium platí stejné učební osnovy základních předmětů jako pro denní studium a stejné zásady pro tvorbu učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, jak je uvedeno v poznámkách ad B. a C. u obecného učebního plánu denního studia.

4.        Počty konzultačních hodin vyučovacích předmětů v ročníku stanovené konkretizovaným učebním plánem dálkového studia, který schvaluje ředitel školy, jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního, případně čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny pro předmět praktická cvičení, technologická cvičení, laboratorní cvičení a podobně se soustřeďují v jednotlivých ročnících do větších vyučovacích celků, tzv. vyučovacích bloků (například 20 hodinový vyučovací blok lze soustředit do tří konzultačních dnů a podobně). Tyto konzultační hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

6.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle konkretizovaného učebního plánu vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů. Pro dálkové studium platí tyto poznámky uvedené u obecného učebního plánu denního studia: 2. A, 2. B, 3. B, 5. B, 6. B (kromě textu týkajícího se tělesné výchovy), 7. B, 8. B, 9. B, 10. B a 11. B.