PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3242L Kožedělná výroba

Studijní obor:

32-42-L/001 Operátor kožedělné výroby

Zaměření:

Škole je dána možnost vytvářet zaměření pro různé oblasti kožedělných výrob za předpokladu, že bude důsledně plnit požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání a respektovat stanovené profesní profily platné pro sféru práce.

Zaměření zpracovaná v rámci těchto učebních dokumentů:

Výroba obuvi

Výroba galanterie

Ekonomické činnosti

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru operátor kožedělné výroby byl připravován tak, aby se u něho vytvořily předpoklady pro kvalifikovaný výkon činností v příslušné oblasti kožedělné výroby.

Důraz byl kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom byla akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách častých změn ve výrobní sféře i společnosti a současně na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou samotným.

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným, základním odborným a specificky odborným vzděláním (zaměření oboru, specializace v rámci zaměření oboru) a vykonává kvalifikované pracovní činnosti ve výrobním procesu samotném (výroba na zakázku včetně oprav výrobků, sériová výroba), při organizaci a řízení výroby, jakosti výroby a pracovních kolektivů, zajišťování prodeje výrobků (odbyt), přípravě prodejních výstav v tuzemsku i v zahraničí a podobně.

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti všeobecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák :

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými k sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu, intoleranci,

-          chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          cítil spoluodpovědnost za živou a neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek kulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

-          dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských a pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

-          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          porozuměl matematickým závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

-          uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů,

-          uměl pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení v oblasti technologických procesů,

-          dovedl pracovat na uživatelské úrovni s osobním počítačem a dalšími prostředky IKT, byl schopen tyto prostředky využívat k práci s informacemi,

-          měl osvojeny základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům oboru,

-          byl vybaven základními znalostmi a dovednostmi z ekonomické a právní oblasti a uměl je správně aplikovat v zaměstnanecké a podnikatelské činnosti,

-          byl samostatný, iniciativní a flexibilní a uměl se ztotožnit s nutností celoživotního vzdělávání,

-          dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, znal zásady ochrany lidí a majetku za mimořádných situací, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-          byl vybaven zásadami pro bezpečnou, hygienickou a ekologickou práci,

-          byl schopen nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování, projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc a byl ohleduplný k ostatním,

-          uvědomoval si možnosti svého pracovního zařazení a měl schopnost doplňovat a rozvíjet si své odborné vzdělávání s ohledem na měnící se podmínky ve své profesi na trhu práce.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti základního odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          měl vytvořeny předpoklady pro přesnou, pečlivou a zodpovědnou práci, dodržování platných pracovních předpisů a norem a respektoval materiálové, ekonomické a výrobní požadavky výroby,

-          používal správnou odbornou terminologii, respektoval ČSN a ISO normy, uměl samostatně vést technickou a technologickou dokumentaci a pracovat s ní včetně správné orientace ve výrobních schématech,

-          znal používané materiály v předmětné oblasti, jejich vlastnosti a možnosti zpracování, včetně metod jejich zkoušení a ověřování,

-          znal základní metody technického zobrazování a měl vytvořeny předpoklady pro navrhování konstrukce výrobků dané skupiny jak klasickými metodami, tak s použitím CAD systémů a uměl samostatně zpracovat příslušnou technickou dokumentaci,

-          měl vytvořeny potřebné vědomosti a dovednosti ze základů designu pro navrhování kožedělných výrobků dané skupiny s ohledem na respektování funkčních, estetických, materiálových, ekonomických a výrobních požadavků,

-          měl základní dovednosti konstrukčních, modelářských, a návrhářských technik pro jejich využití při realizaci nových vzorů výrobků do výroby,

-          byl seznámen se správným používáním a obsluhováním výrobních prostředků ve výrobě pro danou skupinu výrobků (pomůcky, nářadí, stroje a zařízení),

-          měl přehled o strojních součástech a mechanizmech strojů a o používaných strojích a zařízeních v kožedělné výrobě a uměl provádět jejich běžnou údržbu,

-          rozuměl v obecném pojetí výrobním technologiím z hlediska zpracování technologického postupu a výrobních předpisů, dodržoval technologickou a pracovní kázeň z hlediska kvality výroby i své práce a její kontroly,

-          měl osvojeny zásady ke kontrole a řízení jakosti výroby (systém označování, používání obchodních názvů a cenových relací, posuzování a hodnocení výrobků, certifikace výrobků),

-          uměl aplikovat nové technologické a estetické poznatky při výrobě výrobků,

-          byl vybaven dovednostmi k vedení pracovních kolektivů pro případ samostatného podnikání i z pozice zaměstnavatele,

-          získal dovednosti pro identifikaci a analýzu problémů v běžných výrobních, obchodních a dalších podnikatelských situacích, zvažování jejich řešení, výběr a návrhy optimálního řešení v daném kontextu, stanovení efektivních pracovních postupů,

-          měl obecné znalosti pro posuzování módnosti a prodejnosti obuvnických, galanterních a ostatních kožedělných výrobků, znal zásady pro obchodní problematiku,

-          uměl pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením používaným v profesní oblasti,

-          respektoval zásady bezpečnosti práce, hygieny práce, protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí, měl ekologický přístup k výrobě.

 

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti specificky odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje v příslušných zaměřeních oboru k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

Zaměření: Výroba obuvi

Specializace: Sériová výroba obuvi

-          orientoval se v celé oblasti obuvnické výroby,

-          měl přehled základů anatomie, fyziologie, ortopedie a biomechaniky pohybu,

-          uměl si organizovat své pracoviště,

-          používal správné ochranné osobní i pracovní pomůcky před škodlivými účinky některých materiálů, zejména lepidel, ředidel a dalších chemikálií,

-          bezpečně dělil, vysekával a manipuloval s dílci,

-          vykonával náročné operace v montážní dílně,

-          obsluhoval obuvnické a šicí stroje a prováděl jejich běžnou údržbu,

-          dovedl zhotovovat svršky obuvi, tvarovat svršky na kopyta a připevňovat spodkové součásti a dílce podle jednotlivých technologií a technické dokumentace,

-          dokončoval a prováděl úpravu výrobků,

-          dovedl ukládat hotovou obuv podle rozpisu, připravoval expedici a vedl prvotní evidenci,

-          realizoval tvůrčím způsobem návrhy vzorů obuvi,

-          ovládal konstrukční a modelářské zpracování základních vzorů obuvi klasickými metodami i s využitím grafických počítačových systémů,

-          uměl správně zvolit výrobní technologický způsob a aplikovat ho na zpracovávaný materiál za účelem vyrobit kvalitní finální výrobek,

-          měl znalosti pro řízení jakosti výroby obuvi a uměl je aplikovat ve výrobním procesu,

-          samostatně si připravil, zpracoval a využíval technickou dokumentaci ke svým pracovním činnostem,

-          prováděl technickou kontrolu při výrobních operacích a kvalitativní posuzování výrobků,

-          plánoval výrobu a vyhodnocoval výrobní harmonogram,

-          organizoval změny při výrobě,

-          stanovil dílenský vzorek,

-          vedl samostatně dílenskou evidenci,

-          rozuměl systému označování výrobků, používání obchodních názvů a cenových relací surovin, polotovarů, pomocných materiálů a finálních výrobků,

-          připravoval a prováděl expedici obuvi,

-          operativně realizoval výrobu různě zadaných vzorů obuvi včetně její přípravy pomocí vhodných technologií ve vztahu ke zpracovávanému materiálu a k ekonomice výroby,

-          byl prakticky seznámen s automatizovanou výrobou v provozech kožedělné výroby.

Specializace: Výroba obuvi na zakázku, opravy obuvi a její obnovování

-          změřil míry na noze pro volbu, úpravu nebo zhotovení kopyta,

-          upravoval kopyta podle provedeného měření,

-          zpracoval návrh výrobku na základě měření nohou,

-          vymodeloval vzor a vypracoval šablony,

-          prováděl výběr vhodného materiálu,

-          prováděl vykrojení vrchových součástí obuvi, v případě usňových podešví i vykrojení spodkových součástí obuvi,

-          prováděl spodkové zpracování obuvi a konečnou úpravu vzhledu,

-          prováděl zkoušky obuvi a předání hotové obuvi zákazníkovi,

-          opravoval a obnovoval obuv základními i náročnějšími technikami,

-          kvalitativně posuzoval svou práci,

-          prováděl obsluhu, údržbu a seřízení jednoduchých i složitějších strojů používaných při zakázkové výrobě, opravách obuvi a jejího obnovování,

-          prováděl odborný příjem, posouzení a kalkulaci ceny zakázky,

-          jednal se zákazníkem na patřičné odborné úrovni.

Specializace: Výroba ortopedické obuvi a ortopedických pomůcek pro nohu

-         aplikoval znalosti z anatomie nohy při výrobě ortopedické obuvi,

-         orientoval se v lékařské dokumentaci a v lékařském předpise,

-         zpracovával návrh výrobku na základě lékařské dokumentace a měření nohou,

-         vyráběl a upravoval kopyto,

-          vymodeloval vzor, zpracovával šablony a technickou dokumentaci,

-          realizoval případné návrhy na úpravu sériově vyráběné obuvi podle předpisu lékaře,

-          prováděl výběr vhodného materiálu a vykrojení vrchových součástí obuvi, v případě usňové podešve i spodkových součástí obuvi,

-          prováděl ušití svršku a spodkové zpracování obuvi včetně zapracování žádaných prvků,

-          prováděl konečnou úpravu vzhledu výrobku,

-          prováděl obsluhu, údržbu a seřízení jednoduchých i složitějších strojů, ručních pomůcek a nářadí,

-          kvalitativně posuzoval výrobek,

-          odzkoušel padnutí hotové obuvi,

-          vyráběl jednoduché i složitější ortopedické pomůcky pro nohu,

-          evidoval technickou dokumentaci a prováděl kalkulaci ceny výrobku,

-          jednal se zákazníkem na patřičné odborné úrovni.

Zaměření: Výroba galanterie

-          orientoval se v celé oblasti galanterní výroby,

-          uměl si organizovat své pracoviště,

-          používal správné ochranné osobní i pracovní pomůcky před škodlivými účinky používaných materiálů,

-          samostatně vyráběl řezané výrobky - vykrajoval, vysekával a zpracovával dílce, sesazoval výrobek ručně i strojem a upravoval hrany,

-          samostatně vyráběl zakládané výrobky – vykrajoval a vysekával dílce a sesazoval dílce,

-          dovedl realizovat kompletní montáže výrobků podle jednotlivých technologií, výrobních postupů a technické dokumentace,

-          zhotovoval drobné galanterní výrobky, kabely, kufry, sportovní potřeby a brašnářské zboží,

-          aplikoval znalosti principů designu a současných módních trendů při navrhování galanterie,

-          realizoval tvůrčím způsobem návrhy vzorů galanterie,

-          operativně tvořil a zpracovával různě zadané vzory výrobků ručně i s využitím grafických počítačových systémů,

-          opravoval a obnovoval výrobky drobné galanterie, prováděl konečnou kontrolu kvality výrobku,

-          uměl správně zvolit výrobní technologický způsob a aplikovat ho na zpracovávaný materiál za účelem vyrobit kvalitní finální výrobek, případně provést kvalitní opravu či obnovení výrobku,

-          měl znalosti pro řízení jakosti výroby galanterie a uměl je aplikovat ve výrobním procesu,

-          měl odpovídající dovednosti pro obsluhu technických prostředků (pomůcek, nářadí, strojů a zařízení) používaných v příslušných výrobách.

Specializace: Výroba rukavic – šití a střih

-          změřil lidskou ruku, vedl záznamy o rozměrech a velikostech,

-          vypracoval střih a operativně s ním pracoval,

-          dovedl rozeznat a hodnotit vady materiálů a jejich příčiny, minimalizoval možnosti znehodnocení materiálů,

-          dělil a manipuloval s dílci usní, textilu a ostatních materiálů,

-          šil ručně i strojem všechny druhy rukavic,

-          realizoval kompletní montáže výrobků podle jednotlivých technologií, výrobních postupů a technické dokumentace,

-          prováděl kalkulaci ceny zakázky a jednal se zákazníky na patřičné odborné úrovni.

Zaměření: Ekonomické činnosti

-          znal estetické zákonitosti historické i současné tvorby obuvnických a galanterních výrobků,

-          znal materiály používané v oboru, jejich vlastnosti a způsoby použití,

-          znal technickou přípravu výroby a způsoby administrativního zpracování podkladů pro výrobu,

-          znal zásady technologických postupů uplatňovaných v oblasti obuvnické a galanterní výroby a dovedl je využít při své činnosti,

-          ovládal obecný mechanismus řízení kvality výroby,

-          znal základní odborné pojmy výrobních technologií,

-          uměl vést skladové hospodářství a kontrolovat tok materiálů a energií, znal zásady pro vedení evidence majetku podniku, způsoby získání a efektivního využití majetku,

-          znal podrobně podstatu a principy ekonomiky a jejich aplikace v oboru,

-          rozuměl zákonitostem fungování a rozvoje tržní ekonomiky, chápal vzájemné souvislosti ekonomických činností, orientoval se v základních dokumentech a dokladech z oblasti ekonomiky a podnikání, vedení účetnictví a zpracování dat,

-          byl připraven pro marketingovou činnost a uměl zpracovávat postupy přípravy výroby, sledovat průběžně výrobu a provádět závěrečná hodnocení ve vztahu k poptávce po výrobcích,

-          orientoval se v systémech pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobků,

-          aplikoval záměry obchodní politiky a vytvářel podmínky pro jejich realizaci na vnitřním i zahraničním trhu,

-          uplatňoval zásady psychologie, sociologie, metodiku plánování a ekonomiky práce při organizaci a řízení výrobních a obchodních záležitostí, znal práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele,

-          dovedl prakticky ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním v obuvnické a galanterní výrobě včetně znalostí příslušných právních norem, orientoval se v zakladatelském rozpočtu, ve výkazu rozvahy, výkazu zisků a ztrát, daňových přiznáních k DPH a k daním z příjmů,

-          aplikoval informační soustavy podnikatelských subjektů v praxi (účetnictví, kalkulace, operativní evidence a statistika), byl si vědom významu informační soustavy podniku,

-          uměl komplexně vykonávat administrativní práce ve firmě nebo podniku.

V rámci zaměření ekonomické činnosti lze žáky specializovat pro konkrétní asistentské činnosti ve výrobních a obchodních firmách s kožedělnými výrobky, pro obchodní činnosti a prodej kožedělných výrobků.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Studijní obor 32-42-L/001 Operátor kožedělné výroby poskytuje žákům přípravu pro kvalifikovaný výkon pracovních činností v oblasti kožedělné výroby (výroba obuvi, výroba galanterie, ekonomické činnosti související s kožedělnou výrobou).

Absolvent po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získává kvalifikaci k výkonu povolání kožařský technik pro typovou pozici, která je určena celkovou profilací odborné přípravy, příslušným zaměřením a případnou specializací.

Absolventi nacházejí uplatnění v kožedělné sériové výrobě (zajišťují výrobu, vykonávají činnosti referenta technické kontroly a instruktora, zpracovávají výrobní plány dílny, řídí kolektivy pracovníků v dílnách, organizují a řídí výrobní proces včetně technologické a organizační přípravy, hodnocení průběhu výroby a výrobních výsledků atd.), při modelování a konstruování výrobků ve vývojových dílnách a realizaci nových vzorů výrobků ve výrobě, při výrobě, opravách a obnovování výrobků na zakázku, dále najdou uplatnění jako asistenti ve výrobních a obchodních firmách s kožedělnou problematikou.

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních norem.