MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 6. 2004, čj. 21 672/2004-23 s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním  ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

32-42-L/001 Operátor kožedělné výroby

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový minimální počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní (všeobecné vzdělávací předměty a předměty společného odborného základu)

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

8

Přírodovědné předměty (chemie, fyzika, základy ekologie)

5-6*)

Tělesná výchova

8

Práce s počítačem

4

Ekonomika

3

Technologie

3

Materiály

4

Nauka o konstruování

3

Odborný výcvik

34

b) výběrové (profilující odborné předměty)

 

Strojnictví

2

Stroje a zařízení

2

Měření a regulace

2

Speciální technologie

4

Konstrukce forem

4

CAD/CAM systémy

2

Výtvarná výchova

2

Konstrukce a modelování

2

Účetnictví

4

Management a marketing

4

Obchodní provoz

4

Ekonomická cvičení

2

c) volitelné

 

Volitelný předmět

0-10

Celkem hodin týdně (minimální počet)

112

B. Nepovinné

 

Vysvětlivka: *) viz dále poznámka 3.C
Poznámky:
A. Poznámky k obecnému učebnímu plánu

1.       Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání a tvoří organizační rámec vzdělávacího programu. Vychází z charakteristiky vzdělávacího programu, který je založen na klasické formě běžné předmětové organizace výuky. V učebním plánu je stanoven minimální počet vyučovacích hodin pro jednotlivé vyučovací předměty. Tento učební plán splňuje požadavky standardu středoškolského odborného vzdělávání a je závaznou metodickou předlohou, podle níž koncipuje škola vlastní, tzv. konkretizovaný, učební plán podle dále stanovených zásad. Obecná forma učebního plánu umožňuje jeho širší použitelnost pro různé kožedělné výroby a dává možnost vytvářet potřebná zaměření oboru a jejich případné specializace s ohledem na požadavky regionu a trhu práce a v souvislosti se změnami v technologiích uvedených výrob.

2.       Základní předměty (všeobecně vzdělávací předměty a předměty společného odborného základu) představují základ vzdělání studijního oboru a jsou pro školu závazné v minimálním počtu hodin daných obecným učebním plánem. Povinné vyučovací předměty zahrnují základní předměty, výběrové předměty (profilující odborné předměty) a případně volitelné předměty. Výběrové předměty do konkretizovaného učebního plánu zařadí škola na základě výběru z nabídky dané obecným učebním plánem s ohledem na příslušné zaměření oboru, nabídku volitelných předmětů stanoví škola sama (viz oddíl B).

3.       Maturitní zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.

B. Poznámky ke konkretizaci učebního plánu denního studia na podmínky školy, zásady pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu.

1.       Pokud se škola rozhodne, může použít doporučené učební plány, které jsou součástí těchto učebních dokumentů a jsou vypracovány pro tři nejběžnější zaměření oboru: výroba obuvi, výroba galanterie a ekonomické činnosti. Doporučené učební plány pro zaměření výroba obuvi a výroba galanterie si škola dokonkretizuje zařazením vhodných volitelných předmětů, případně i nepovinných předmětů, v zaměření pro ekonomické činnosti pouze případným zařazením nepovinných předmětů.

2.       Konkretizovaný učební plán vytvořený školou podle obecného učebního plánu na celé období studia schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

3.       Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně určení jejich hodinových dotací.

4.       Celkový počet týdenních vyučovacích hodin stanovený učebním plánem pro povinnou výuku, která zahrnuje kategorii základních, výběrových a případně volitelných předmětů, nesmí přesáhnout 33 hodiny a nesmí být nižší než 28 hodin v týdnu pro každý jednotlivý ročník studia.

5.       V každém konkretizovaném učebním plánu může škola provádět pro příslušný ročník úpravy až do výše 10 % celkového počtu vyučovacích hodin, přičemž musí dodržet podmínky stanovené standardem středoškolského odborného vzdělávání. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný povinný vyučovací předmět.

6.       Podíl všeobecného vzdělávání činí minimálně 45 % z celkového rozsahu povinného vzdělávání, přičemž klasická forma běžné předmětové organizace výuky vyžaduje rovnoměrné a proporcionální zastoupení jednotlivých vyučovacích předmětů. Český jazyk a literatura, cizí jazyk, práce s počítačem a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

7.       Kategorie základních vyučovacích předmětů je základem vzdělání studijního oboru operátor kožedělné výroby a obsahuje předměty všeobecně vzdělávací a předměty společného odborného základu.

8.       Kategorie výběrových vyučovacích předmětů (profilujících odborných předmětů) prohlubuje a specifikuje odborné vzdělávání žáků. Nabídka těchto předmětů k výběru je dána obecným učebním plánem. Výběr a začlenění výběrových předmětů do konkretizovaného učebního plánu provádí škola. Škola koncipuje učební osnovy výběrových předmětů včetně jejich pojetí. Ve výběrových předmětech je uveden předmět s názvem speciální technologie. V případě zařazení tohoto předmětu do konkretizovaného učebního plánu může škola uvádět název speciální technologie (obsah předmětu bude dán zvoleným zaměřením) nebo uvede název podle oboru předmětu, například technologie obuvi, technologie galanterie a podobně.

9.       Kategorie volitelných vyučovacích předmětů je nezávislá na kategorii základních a výběrových předmětů. Volitelné předměty jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány povinnými všeobecně vzdělávacími předměty, předměty společného odborného základu a výběrovými odbornými vyučovacími předměty. Škola může nabídnout výuku volitelných předmětů, přičemž o tom, které budou zařazeny do konkretizovaného učebního plánu, rozhodne ředitel školy ve vztahu k zaměření oboru a na základě převažujícího zájmu žáků. Volitelných předmětů lze využít jak k zavedení nových vyučovacích předmětů, tak k navýšení hodinové dotace základních a výběrových předmětů, v tomto případě škola dopracuje učební osnovy příslušných předmětů včetně jejich pojetí. Volitelné předměty je vhodné zařadit zejména do vyšších ročníků ve vztahu k plnění požadavků profilu absolventa. Lze jich využít podle zájmu žáků i k jejich přípravě na maturitní zkoušku či s ohledem na přijímací zkoušky navazujícího vyššího nebo vysokoškolského studia. V případě, že škola nemá k dispozici učební osnovu volitelného předmětu, koncipuje ji sama a schvaluje ji ředitel školy.

10.   Struktura, obsah, rozsah, i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

11.   Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

C. Poznámky k učebním osnovám vyučovacích předmětů, k jejich tvorbě a případnému dopracování.

1.       Učivo vyučovacích předmětů je rozvrženo v prvním až třetím ročníku do 34 týdnů, ve čtvrtém ročníku do 30 týdnů, zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

2.       Konkretizované učební osnovy vyučovacích předmětů, tj. školou na celé období studia dopracované učební osnovy základních předmětů (rozvržení učiva do ročníků), vytvořené učební osnovy výběrových, volitelných a případně nepovinných předmětů včetně pojetí těchto vyučovacích předmětů, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

3.       Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů se realizuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborné školy. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny inovovanými podle metodických pokynů MŠMT. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 25 625/1999-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk - čj. 27 669/1999-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka - čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, dějepis - čj. 23 094/1999-22 ze 14. 6. 1999, matematika - čj. 21 307/2000-22 ze 14. 6. 2000; učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty: fyzika - čj. 23 212/1998-23/230 z 21. 7. 1998, chemie - čj. 23 852/2002-23 z 25. 7. 2002 a základy ekologie - čj. 23 212/1998-23/230 z 21. 7. 1998, přičemž hodinová dotace předmětu základy ekologie se doporučuje na 1 vyučovací hodinu týdně za studium, pokud učivo ekologie není prokazatelně probráno v jiných předmětech, tělesná výchova - čj. 19 891/1996-50 z 23. 5. 1996, práce s počítačem - čj. 25 875/98-23 ze 7. 9. 1998, ekonomika - čj. 18 052/99-23 ze 6. 4. 1999. Škola rozpracuje tyto učební osnovy adekvátně k hodinovým dotacím stanovených učebním plánem.

4.       Součástí těchto učebních dokumentů jsou učební osnovy základních vyučovacích předmětů: technologie, materiály, nauka o konstruování a odborný výcvik. Tyto učební osnovy mají společnou náplň pro všechna zaměření především v nižších ročnících, ve vyšších ročnících je obsah učiva aplikován na specifické požadavky zaměření oboru. Škola proto rozpracuje rámcový rozpis učiva těchto učebních osnov do konkretizované podoby včetně doplňků k pojetí jednotlivých vyučovacích předmětů v aplikaci na konkrétní profil absolventa daného zaměření. Zařazení předmětů do ročníků je v pravomoci ředitele školy.

5.       V konkretizovaných učebních osnovách může být prováděna úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace stanovené pro každý tématický celek, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu.

 

doporučený Učební plán

zaměření výroba obuvi

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

2

2

10

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

2

1

-

-

3

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

2

1

1

6

Ekonomika

-

-

2

2

4

Technologie

2

4

-

-

6

Materiály

2

2

-

-

4

Nauka o konstruování

2

2

-

-

4

Odborný výcvik

6

7

14

10,5

37,5

b) výběrové předměty

 

 

 

 

 

Strojnictví

-

2

-

-

2

Technologie obuvi

-

-

4

4

8

CAD/CAM systémy

-

2

-

-

2

Konstrukce a modelování

-

-

4

4

8

c) volitelné předměty

 

 

 

 

 

Volitelný předmět

1

-

-

2,5

3,5

Počet hodin celkem

33

33

33

33

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Poznámky

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu studijního oboru operátor kožedělné výroby, hodinová dotace předmětu práce s počítačem byla navýšena v souhlase s poznámkou 6.B a 9.B.

2.       Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje učební osnovy povinných základních předmětů a sama si vypracuje učební osnovy výběrových předmětů zařazených v tomto učebním plánu, dále zařadí do svého konkretizovaného učebního plánu volitelné předměty v souladu s poznámkami 1.B a 9.B uvedenými u obecného učebního plánu.

3.       V učebním plánu není uveden název konkrétního cizího jazyka, škola uvádí v pedagogické dokumentaci a na vysvědčení název cizího jazyka, kterému se žák učí.

4.       Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro tento doporučený a každý konkretizovaný učební plán školou, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu.


 

doporučený Učební plán

zaměření výroba galanterie

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

2

2

10

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

2

1

-

-

3

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

2

1

1

6

Ekonomika

-

-

2

2

4

Technologie

2

4

-

-

6

Materiály

2

2

-

-

4

Nauka o konstruování

2

2

-

-

4

Odborný výcvik

6

7

14

10,5

37,5

b) výběrové předměty

 

 

 

 

 

Strojnictví

-

2

-

-

2

Technologie galanterie

-

-

4

4

8

CAD/CAM systémy

-

2

-

-

2

Konstrukce a modelování

-

-

4

4

8

c) volitelné předměty

 

 

 

 

 

Volitelný předmět

1

-

-

2,5

3,5

Počet hodin celkem

33

33

33

33

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Poznámky

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu studijního oboru operátor kožedělné výroby, hodinová dotace předmětu práce s počítačem byla navýšena v souhlase s poznámkou 6.B a 9.B.

2.       Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje učební osnovy povinných základních předmětů a sama si vypracuje učební osnovy výběrových předmětů zařazených v tomto učebním plánu, dále zařadí do svého konkretizovaného učebního plánu volitelné předměty v souladu s poznámkami 1.B a 9.B uvedenými u obecného učebního plánu.

3.       V učebním plánu není uveden název konkrétního cizího jazyka, škola uvádí v pedagogické dokumentaci a na vysvědčení název cizího jazyka, kterému se žák učí.

4.       Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro tento doporučený a každý konkretizovaný učební plán školou, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu.

 

 

doporučený Učební plán

zaměření ekonomické činnosti

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

První cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

2

2

10

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

2

1

-

-

3

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

2

1

1

6

Ekonomika

-

-

2

2

4

Technologie

1

2,5

-

-

3,5

Materiály

2

2

-

-

4

Nauka o konstruování

1

2,5

1,5

1

6

Odborný výcvik

6

7

14

7

34

b) výběrové předměty

 

 

 

 

 

Stroje a zařízení

1

1

-

-

2

Speciální technologie

-

-

1,5

1

2,5

Management a marketing

-

 

1

1

2

Obchodní provoz

-

-

-

4

4

c) volitelné předměty

 

 

 

 

 

Psychologie

-

2

-

-

2

Právní nauka

-

-

-

2

2

Obchodní korespondence

-

-

1

2

3

Druhý cizí jazyk

2

2

1

1

6

Počet hodin celkem

33

33

33

33

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Poznámky

1.      Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu studijního oboru operátor kožedělné výroby, učební plán je koncipován pro specializaci obchodní činnosti, případně prodej kožedělných výrobků. Hodinová dotace předmětu práce s počítačem byla navýšena v souhlase s poznámkou 6.B a 9.B.

2.      Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje učební osnovy základních povinných základních předmětů a sama si vypracuje učební osnovy výběrových a volitelných předmětů zařazených v tomto učebním plánu.

3.      V učebním plánu není uveden název konkrétních cizích jazyků, škola uvádí v pedagogické dokumentaci a na vysvědčení vždy název toho cizího jazyka, kterému se žák učí.

4.      Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro tento doporučený a každý konkretizovaný učební plán školou, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do tohoto učebního plánu.


 

Učební plán

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Minimální počet týdenních konzultačních hodin za celé období studia
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

110 (30, 20, 20, 20, 20)

Cizí jazyk

130 (30, 30, 20, 20, 30)

Občanská nauka

20 (-, -, 10, 10, -)

Dějepis

20 (10, 10, -, -, -)

Matematika

90 (30, 20, 20, 10, 10)

Fyzika

10 (10, -, -, -, -)

Chemie

30 (20, 10, -, -, -)

Základy ekologie

10 (10, -, -, -, -)

Práce s počítačem

60 (20, 10, 10, 10, 10)

Ekonomika

40 (-, -, 20, 20, -)

Technologie

60 (-, 30, 30, -, -)

Materiály

50 (20, 20, 10, -, -)

Nauka o konstruování

50 (10, 20, 20, -, -)

Odborný výcvik

70 (-, 30, 30, 10, -)

b) výběrové

 

Strojnictví

20

Stroje a zařízení

20

Měření a regulace

20

Speciální technologie

40

Konstrukce forem

50

CAD/CAM systémy

20

Výtvarná výchova

20

Konstrukce a modelování

50

Účetnictví

40

Management a marketing

40

Obchodní provoz

40

Ekonomická cvičení

20

c) volitelné

 

Volitelný předmět

0-100

Minimální počet konzultačních hodin celkem

1000

B. Nepovinné

 

Poznámky

1.       Učební plán dálkového studia studijního oboru operátor kožedělné výroby je obecný, vymezuje minimální počet konzultačních hodin za celé pětileté období studia. V závorkách u jednotlivých základních vyučovacích předmětů je uveden návrh zastoupení hodinových dotací u konkrétních předmětů pro jednotlivé ročníky. Zejména ve vyšších ročnících se do výuky zařazují profilující výběrové, případně volitelné předměty pro příslušné vytvoření zaměření oboru v souladu se stanoveným profilem absolventa.

2.       Při tvorbě konkretizovaného učebního plánu dálkového studia je pro školu závazné dodržet stanovenou minimální hranici konzultačních hodin základních vyučovacích předmětů, které podle potřeby může navýšit v rámci hodinové dotace určené pro volitelné předměty. Dále škola doplní v konkretizovaném učebním plánu výběrové či volitelné předměty tak, aby celková minimální hodinová dotace v každém ročníku byla 200 konzultačních hodin, maximální hodinová dotace v každém ročníku může být 220 konzultačních hodin.

3.       Pro dálkové studium platí stejné učební osnovy základních předmětů jako pro denní studium a stejné zásady pro tvorbu učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, jak je uvedeno v poznámkách ad B. a C. u obecného učebního plánu denního studia.

4.       Počty konzultačních hodin vyučovacích předmětů v ročníku stanovené konkretizovaným učebním plánem dálkového studia, který schvaluje ředitel školy, jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního, případně čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny pro předmět odborný výcvik se soustřeďují v jednotlivých ročnících do větších vyučovacích celků, tzv. vyučovacích bloků (například 20 hodinový vyučovací blok lze soustředit do tří konzultačních dnů a podobně). Tyto konzultační hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

6.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle konkretizovaného učebního plánu vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů. Pro dálkové studium platí tyto poznámky uvedené u obecného učebního plánu denního studia: 1.A, 2.A, 3.A, 2.B, 3.B, 5.B, 6.B (kromě textu týkajícího se tělesné výchovy), 7.B, 8.B, 9.B, 10.B a 11.B.