Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. 6. 1996, čj. 22 360/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

32-42-L/503 (32-46-4/01) Kožedělná výroba - výroba usní a kožešin

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku

1.

2.

A. Všeobecné vzdělávací předměty

15-17

15-17

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

Cizí jazyk

2-3

2-3

Základy společenských věd

1

1

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

Matematika

2-3

2-3

Chemie

2

1

 

 

 

3. Tělesná výchova

2

2

 

 

 

4. Výběrové předměty

2-4

2-4

 

 

 

B. Odborné předměty

12-20

12-20

 

 

 

Povinné předměty

 

 

Automatizace

2

-

Obsluha osobních počítačů

2

2

Ekonomika

2

2

Provoz kožedělné výroby

2

-

Stroje a zařízení

-

2

Výroba usní a kožešin

3

4

 

 

 

Výběrové předměty

2-8

2-8

 

 

 

C. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Celkem

max. 33

max. 33

 

Poznámky:

1.      Učivo je rozvrženo v 1. ročníku do 33 týdnů a ve 2. ročníku do 30 týdnů.

2.      Volba všeobecně vzdělávacích výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele. Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů je uveden orientačně pro oba ročníky. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných a výběrových nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku.

3.      Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyk ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu.

4.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

5.      Struktura a obsah odborných  výběrových vyučovacích  předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání.

6.      Zařazování nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitel ředitele školy, který rovněž schvaluje učební osnovy. 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1.      Průběžné se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.      Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4.      Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o  nové poznatky z oboru.

 

 

 

Večerní  studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

1.

2.

3.

A. Všeobecné vzdělávací předměty

9

7

6

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

Cizí jazyk

2

2

2

Základy společenských věd

1

1

-

 

 

 

 

2.Matematicko-přírodovědné

 

 

 

Matematika

2

1

1

Chemie

2

1

1

 

 

 

 

B. Odborné předměty

6

8

9

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

Obsluha osobních počítačů

-

2

2

Ekonomika

-

2

2

Provoz kožedělné výroby

2

1

1

Stroje a zařízení

-

1

2

Výroba usní a kožešin

4

2

2

 

 

 

 

Celkem

15

15

15

 

Poznámky:

1.        Učivo je rozvrženo v 1. a 2. ročníku do 33 týdnů a ve 3. ročníku do 30 týdnů.

2.        Pro večerní studium platí stejné učební osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučujíc v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia oboru přípravy. Tematické plány učiva   schvaluje ředitel školy.

3.        Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4.        Struktura a obsah odborných  výběrových vyučovacích  předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů. 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1.        Průběžné se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.        Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3.        Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4.        Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o  nové poznatky z oboru.

 

 

Dálkové  studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

1.

2.

3.

A. Všeobecné vzdělávací předměty

 90

  90

70

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

20

Cizí jazyk

20

20

20

Základy společenských věd

10

10

-

 

 

 

 

2.Matematicko-přírodovědné

 

 

 

Matematika

20

20

20

Chemie

20

20

10

 

 

 

 

B. Odborné předměty

110

110

130

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

Obsluha osobních počítačů

20

20

-

Ekonomika

-

20

40

Provoz kožedělné výroby

20

10

-

Stroje a zařízení

-

10

20

Výroba usní a kožešin

40

40

40

 

 

 

 

Výběrové předměty

30

10

30

 

 

 

 

Celkem

200

200

200

 

Poznámky:

1.      Pro dálkové studium platí stejné učební osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučujíc v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia oboru přípravy. Tematické plány učiva   schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit  do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4.      Struktura a obsah odborných  výběrových vyučovacích  předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

5.      V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se  doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů. 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1.      Průběžné se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.      Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4.      Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o  nové poznatky z oboru.