CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

1.  Základní údaje

Délka přípravy: 2 roky (denní studium), 3 roky (večerní a dálkové studium)

Studijní obor je určen pro: hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: úplné střední vzdělání 

 

2. Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Žáka je vychováván  a vzdělán tak, aby se stal člověkem s dobrou orientací ve světě, který je schopný vlastního zdokonalování a  úspěšného  vyrovnávání se se soukromými i profesními problémy a měl z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

Studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů kožedělná výroba-výroba obuvi vede k rozšíření znalostí a prohloubení vědomostí o materiálech, technologiích, strojním vybavení, ekonomice a řízení výrobních procesů a řízení pracovních kolektivů.

Obor vede žáky k prohloubení vědomostí o technologických postupech při výrobě tvarově náročných výrobků. Ve specifické přípravě pro rukavice prohloubení vědomostí technologických postupů při výrobě všech druhů rukavic.

 

3. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je  problematika bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova  k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to jest specifickému pro studijní obor a postihovat   jak otázky  a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka řídícího činnost pracovní skupiny.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

 

4. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o vysokoškolské studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání, podle platných předpisů.

 

5. Uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání nebo vybrané technickohospodářské činnosti provozního charakteru v souladu s požadavkem odvětvových předpisů.